add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia majątkowe za rok 2018 – Prokuratura Krajowa

Publikacja oświadczeń majątkowych asesorów i prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych prokuratur rejonowych za rok 2018

Zgodnie z treścią art. 104 §1 ustawy Prawo o prokuraturze informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów są jawne z wyjątkiem danych podlegających anonimizacji oraz oświadczeń objętych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o:

  • Posiadanych zasobach pieniężnych;
  • Posiadanych nieruchomościach i tytułach prawnych do ich posiadania;
  • Posiadanych rzeczach ruchomych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł;
  • Posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego;
  • Posiadanych instrumentach finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.) innych niż wskazane w pkt 4;
  • Dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10.000 zł, i ich źródłach, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z zajmowaniem stanowiska prokuratora;
  • Nabytym przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu;
  • Wierzytelnościach i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze po dokonaniu analizy danych zawartych w oświadczeniach podaje je do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Stan na dzień: 31 grudnia 2018 roku

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2019-06-03
Data udostępnienia informacji: 2019-06-03
Liczba odsłon: 1 489

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj