Prokurator Okręgowy – Sebastian Kluczyński

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Arkadiusz Kulik

Naczelnik I Wydziału Śledczego – Artur Socha

Naczelnik II Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Dominika Bator-Małysa

Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego – Dariusz Nowak

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Józef Stryjak

Rzecznik Prasowy – Lidia Tkaczyszyn

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Stanisław Kubicz

Prokurator Okręgowy w Legnicy kieruje prokuraturą okręgową, dokonuje podziału czynności podległych prokuratorów prokuratury okręgowej, reprezentuje prokuraturę okręgową na zewnątrz, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej, przewodniczy kolegium prokuratury okręgowej, podejmuje decyzje w sprawach osobowych określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także m.in. bezpośrednio nadzoruje działalność IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego, VII Wydziału Budżetowo – Administracyjnego, Rzecznika Prasowego, a także sprawy z zakresu: ochrony informacji niejawnych, obronnych, bhp; wykonuje zadania administratora danych osobowych, wykonuje zadania w zakresie kontroli zarządczej.

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Legnicy zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności, a także m.in. wykonuje czynności wynikające z bezpośredniego nadzoru nad I Wydziałem Śledczym oraz II Wydziałem do Spraw Przestępczości Gospodarczej, a także Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz.

Do zadań Wydziału Śledczego oraz II Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy w szczególności prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom, udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe.

IV Wydział Organizacyjno-Sądowy obejmuje zakresem swojego działania m.in. sprawy organizacyjne, kadrowe i szkolenia, wizytacje i lustracje prokuratur rejonowych, skargi i wnioski, nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu; nadzór nad czynnościami prokuratorów sprawujących nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami oraz prokuratorami prowadzącymi sprawy z zakresu obrotu zagranicznego, nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, rozpoznawanie skarg i innych pism wnoszonych w sprawach prowadzonych lub zakończonych w prokuraturach rejonowych, prowadzenie spraw w rejestrze „Ko”; udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia, nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem, udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach, udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie.
Do zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy m.in. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych, koordynowanie wdrażania systemów informatycznych w prokuraturach rejonowych, prowadzenie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, prowadzenie szkoleń z zakresu informatyzacji, analiza kryminalna, prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej.

VII Wydział Budżetowo-Administracyjny obejmuje zakresem swego działania sprawy finansowo-księgowe, zamówień publicznych, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe.

Rzecznik prasowy utrzymuje stałe kontakty z prasą, w tym przekazuje informacje dotyczące działalności prokuratury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw poruszających opinię społeczną.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wanda Gulij
Informację udostępnił: Wanda Gulij
Data wytworzenia informacji: 2021-03-02
Data udostępnienia informacji: 2021-03-02
Liczba odsłon: 10 889

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj