Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem Pamięci Narodowej”.

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury.

Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych,prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych.

Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanej dalej „Główną Komisją”, prokuratorzyoddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej „oddziałowymi komisjami”, prokuratorzy Biura Lustracyjnego oraz prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych.

Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.

Obowiązki wymienione Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz podlegli im prokuratorzy wykonują przez:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
 2. wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wnioskówi udział w postępowanoiu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jezeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
 3. podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach pzewidzianych przez ustawę;
 4. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu ora zinnych decyzji o pozbawieniu wolności;
 5. prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania oraz współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;
 6. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawieustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach owykroczenialub innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską;
 7. zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowymw sprawach zgodności zprawem takich decyzji;
 8. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe;
 9. współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznym w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa;
 10. współpracę zSzefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 11. współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską;
 12. opiniowanie projektów aktów normatywnych;
 13. współpracę z organizacjami zrzeszającymi prokuratorówlub pracowników prokuratury,w tym współfinansowanie wspólnych projektów badawczych lub szkoleniowych;
 14. podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy obejmuje obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi.

 1. Prokuratura Rejonowa w Głogowie dla miasta Głogów oraz gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice,
 2. Prokuratura Rejonowa w Jaworze dla miasta Jawor oraz gmin: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Udanin i Wądroże Wielkie,
 3. Prokuratura Rejonowa w Legnicy dla miasta Legnica oraz gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice i Ruja,
 4. Prokuratura Rejonowa w Lubinie dla miasta Lubin oraz gmin: Chocianów, Lubin, Polkowice, Rudna i Ścinawa,
 5. Prokuratura Rejonowa w Złotoryi dla miast: Chojnów, Wojcieszów i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Fatyga
Informację udostępnił: Wanda Gulij
Data wytworzenia informacji: 2016-07-06
Data udostępnienia informacji: 2016-07-06
Liczba odsłon: 4 436

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj