1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Opolu stanowią:

1)           Prokurator Okręgowy w Opolu,

2)           Dwóch Zastępców Prokuratora Okręgowego w Opolu

 

2. W skład Prokuratury Okręgowej w Opolu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)           Wydział I Śledczy,

2)           Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, 

3)           Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w skład którego wchodzi Dział Postępowania Sądowego,

4)           Wydział VII Budżetowo-Administracyjny,

5)           Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,

6)           Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

7)           Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,

8)           Stanowisko Audytora Wewnętrznego – Usługodawca,

9)           Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

10)      Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

3.1. Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

1)           prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym oraz dotyczące błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

2)           udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, chyba że względy ekonomiki procesowej lub inne ważne względy będą przemawiały za wystąpieniem z wnioskiem o pomoc prawną do innej jednostki, a nadto w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

3)           sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art.327 § 2 kpk  w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

4)           podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w oparciu o art. 327 §1 kpk;

5)           nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania, w zakresie przewidzianym w ustawie o policji i innych ustawach;

6)           obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych w Wydziale I, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

7)           sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad prowadzonymi w prokuraturach rejonowych śledztwami i dochodzeniami w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców oraz wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego, sprawowanego przez Prokuratora Okręgowego w postępowaniu przygotowawczym, w sprawach objętych zwierzchnim nadzorem służbowym;

8)           koordynowanie ścigania przestępstw dotyczących błędów medycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

5.1.  Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej,  kierowany przez Naczelnika Wydziału, do którego zadań należy:

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze gospodarczym i finansowo – skarbowym oraz w zakresie przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;

2)     udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, chyba że względy ekonomiki procesowej lub inne ważne względy będą przemawiały za wystąpieniem z wnioskiem o pomoc prawną do innej jednostki a nadto w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

3)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art.327 § 2 kpk,  w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

4)     podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w oparciu o art. 327 § 1 kpk; 

5)     nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o policji i innych ustawach;

6)     obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt ;

7)     sprawowane zwierzchniego nadzoru służbowego nad prowadzonymi w prokuraturach rejonowych śledztwami i dochodzeniami, w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców oraz wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego, sprawowanego przez Prokuratora Okręgowego w postępowaniu przygotowawczym;

8)     koordynowanie  ścigania przestępstw, popełnionych z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

  6.1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika wykonującego zadania w zakresie:

1)           organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;

2)           kadr i szkolenia;

3)           skarg i wniosków;

4)           udostępniania informacji publicznej;

5)           działalności rzecznika prasowego;

6)           sprawozdawczości i statystyki;

7)           nadzorowania biurowości i pracy sekretariatu;

8)           koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

9)           kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie wizytacji i lustracji, w tym także zleconych przez jednostki nadrzędne;

10)      prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń zleconych przez Prokuratora Okręgowego;

11)      koordynowanie prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi, prowadzonymi przez podległe prokuratury rejonowe;

12)      dokonywania ocen pracy prokuratorów, wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;

13)      dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;

14)      wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

15)      sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych, rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego, w sprawach, które nie podlegają zwierzchniemu nadzorowi służbowemu prowadzonego przez Wydział I lub II;

16)      przygotowywanie projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;

17)      dokonywania analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego;

18)      podjęcia decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturach rejonowych, w których odmówiono wszczęcia postępowania lub go umorzono – art. 327 § 1 kpk;

19)      podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która w sprawie występowała w charakterze podejrzanego,  

20)      przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego  o wystąpienie do Prokuratora Generalnego  z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w sprawie w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych;

21)      koordynowania działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy;

22)      koordynowania  ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz, informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowej oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;

23)      monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;

24)      obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratury rejonowe;

25)      prowadzenie postępowań przygotowawczych, przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;

26)      udział prokuratorów w postępowaniach sądowych w I i II instancji w sprawach karnych, o których mowa w pkt 25 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

27)      wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

 

6.2. W ramach Wydziału wyodrębniono Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący następujące zadania:

 

1)           udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych, prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu opolskiego oraz w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej;

2)           przygotowywanie stanowiska dla Prokuratora Okręgowego w  przypadkach   uzasadniających cofnięcie wniesionego przez prokuratora środka odwoławczego;

3)           udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach, w których postępowanie toczyło się w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, a także w podległych prokuraturach rejonowych, w sytuacji, gdy udział prokuratora Wydziału III uzasadnia wzgląd na ekonomię postępowania lub w razie wystąpienia o udzielenie pomocy prawnej;

4)           udział, w przypadku wystąpienia przez podległą prokuraturę rejonową o udzielenie pomocy prawnej, w posiedzeniach sądu okręgowego w I instancji w przedmiocie dalszego stosowania tymczasowego aresztowania po skierowaniu aktu oskarżenia;

5)           konsultacja wniosków o wymiar kary w sprawach skierowanych do sądu okręgowego jako sądu I instancji,

6)           konsultacja projektów apelacji od wyroków sądów okręgowych w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe;

7)           udział przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym;

8)           udział w postępowaniu sądowym o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie w trybie określonym w art. 552 kpk oraz prowadzenie postępowania związanego z roszczeniem zwrotnym w trybie art. 557 § 1 kpk;

9)           udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

10)      udział przed sądem okręgowym w postępowaniu o ułaskawienie;

11)      kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;

12)      sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu okręgowego i przedstawiania prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

13)      sporządzanie i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu okręgowego;

14)      sporządzanie wniosków o wywiedzenie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego;

15)      sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego i udzielanie odpowiedzi na wnioski o wznowienie postępowania sądowego, pochodzące od innych podmiotów, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna udział prokuratora za konieczny;

16)      sporządzanie skarg, o których mowa w Rozdziale 55 a kpk na wyrok sądu okręgowego, wydany w postępowaniu odwoławczym i przedstawianie ich Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego, sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na skargi stron przeciwnych, o których mowa w Rozdziale 55 a kpk;

17)      dokonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r., poz. 768, z późn. zm.) w sprawach, prowadzonych w prokuraturze okręgowej oraz w razie potrzeby w sprawach prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe;

18)      udział prokuratora w postępowaniu w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, (tj. Dz. U. 2015 poz.1583);

19)      prowadzenie postępowań wyjaśniających, zmierzających do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie powództwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w trybie ustawy z dnia 22 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa (Dz. U. 20911 nr 34 poz. 173);

20)      przekazywanie wniosków oraz realizacja czynności w sprawach o przyznanie kompensaty, w których prokurator jest organem pomocniczym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tj. Dz. U. 2016 poz 325);

21)      udział prokuratora przed sądem I instancji w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, gdy prokurator tej jednostki wszczął postępowanie sądowe;

22)      wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej (art. 7 k.p.c. i art. 60 k.p.c);

23)      udział w postępowaniu odwoławczym w sprawach cywilnych, w których w I instancji brał udział prokurator rejonowy oraz innych sprawach, jeżeli wymagają tego okoliczności i charakter sprawy;

24)      sporządzanie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także odpowiedzi na skargę strony a następnie przedstawienie ich Prokuratorowi Okręgowemu, w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

25)      sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, a następnie przedstawienia ich Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

26)      przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosków w celu przedstawienia Prokuratorowi Generalnemu w sytuacji, gdy jest on wyłącznie uprawnionym do wniesienia skargi – § 366 ust. 3 regulaminu;

27)      przygotowywanie stanowiska dla Prokuratora Okręgowego w sprawach z powództw wytaczanych przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu  przez prokuratury okręgu opolskiego;

28)      inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym oraz udziału w tych postępowaniach, w wypadkach o których mowa w § 368 ust. 1, 3-5 i § 371 regulaminu, a także w sytuacjach, gdy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych działań bądź pozakarnych, prowadzonych w prokuraturze okręgowej;

29)      sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym;

30)      sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowoadministracyjnych;

31)      sporządzanie wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie środków prawnych, o których mowa w § 369 regulaminu;

32)      nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami w sprawach cywilnych i administracyjnych;

33)      analizowanie orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

34)      kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

35)      podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa, w szczególności określonych w § 377 ust. 2 regulaminu;

36)      wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału Organizacyjno-Sądowego sprawuje Prokurator Okręgowy, z wyjątkiem spraw związanym ze zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratur rejonowych, nadzorem instancyjnym, spraw związanych z obrotem prawnym z zagranicą, a nadto zadań realizowanych przez Dział Postępowania Sądowego, w których to sprawach bezpośredni nadzór sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

7.1 Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, do którego zadań należy:

1)           zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia i kontrola planowanych wydatków;

2)           prowadzenie rachunkowości;

3)           zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

4)           prowadzenie inwestycji i remontów, spraw socjalno — bytowych;

5)           obsługa administracyjno-gospodarcza prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych;

6)           gospodarka samochodowo-paliwowa;

7)           zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny prący;

8)           prowadzenie i dokumentowanie postępowań dotyczących zamówień publicznych;

2. Obowiązki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 spoczywają na Głównym Księgowym.

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

         8.1 Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zakresem swojego działania:

  1. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa, w szczególności popełnione z  wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
  2. udział w postępowaniach, prowadzonych przed sądami, w sprawach, o których mowa w pkt. 1, w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
  3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art.327 § 2 kpk, w sprawach, o których mowa w ust. 8 ust. 1 pkt 1;
  4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w ust. 8 ust. 1 pkt 1 w oparciu o art. 327 § 1 kpk; 
  5. administrowanie przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;
  6. administrowanie i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz innych zewnętrznych baz danych;
  7. zapewnienia technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;
  8. zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych  jej prokuraturach rejonowych;
  9. dokonywania analizy kryminalnej;

10. prowadzenia strony internetowej;

11. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej;

12. opracowywania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych zgodnie z kierunkami określanymi przez Prokuraturę Krajową;

13. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych;

14. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;

15. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo –Administracyjnym budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

16. współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

17. opracowywania projektów regulacji prawnych, dotyczących wdrażania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a nadto koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;

18. koordynowania i przeprowadzania bieżących kontroli wypełniania formularzy KCIK w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

19. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;

20. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

21. obsługa wideokonferencji;

22. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

 2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

9.1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych –
Kierowany przez Pełnomocnika   do   Spraw   Ochrony   Informacji   Niejawnych,
i obejmujący zakresem swojego działania:
 1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych
  informacji niejawnych;

2)           ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)           kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)           szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; .

5)           przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

2. W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonują:

1)           Kancelaria. Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej podległego  bezpośrednio „pełnomocnikowi ochrony”, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;

2)           Oddziały Kancelarii Tajnej we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu         opolskiego.

3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji   Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

10. 1. W prokuraturze okręgowej funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

2. W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych i biblioteka, archiwum zakładowe.

3. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

4.  Bezpośredni   nadzór nad   realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego.

11.1. Samodzielne stanowiska pracy nad którymi  bezpośredni nadzór sprawuje Prokurator Okręgowy:

1)           Starszego Inspektora do Spraw Obronnych do wykonywania zadań w zakresie  obronności państwa,

2)           Audytora wewnętrznego – Usługodawcy do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego

3)           Administratora Bezpieczeństwa Informacji

4)           Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Witkowski
Informację udostępnił: Jarosław Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-30
Data udostępnienia informacji: 2011-02-01
Liczba odsłon: 7 260

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj