Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Opolu stanowią:

* Prokurator Okręgowy – Liliana Kapera-Kopczyk,

* Zastępca Prokuratora Okręgowego – Jacek Mikłuszka

* Zastępca Prokuratora Okręgowego – Henryk Wilusz,

* Naczelnik Wydziału I Śledczego – Danuta Zychla,

* Naczelnik Wydziału II Ds Przestępczości Gospodarczej – Paweł Gawlas,

* Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego – Andrzej Pietruszka,

* Kierownik Działu Postępowania Sądowego – Lidia Sieradzka,

* Dyrektor Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego – Bogusława Sięka,

* Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej – Anna Olfans,

* Kierownik Samodzielnego Działu Ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Józef Gabruk,

* Rzecznik prasowy – Stanisław Bar.

Kompetencje osób funkcyjnych:

Prokurator Okręgowy – Liliana Kapera-Kopczyk

1) jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz prokuratorów podległych prokuratur rejonowych: w Opolu, Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

2) kieruje całokształtem działalności Prokuratury Okręgowej w Opolu, podejmuje niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji jej zadań służbowych oraz nadzoruje osobiście:

– Wydział IV Organizacyjny,

– Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,

– Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

3) bezpośrednio nadzoruje pracę:

– wizytatorów,

– rzecznika prasowego,

– audytora wewnętrznego,

– starszego inspektora do spraw obronnych,

4) dokonuje wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków, materiałów lub informacji w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy oraz dokonuje innych działań, o jakich mowa w Zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004 r. dot. sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w tym zakresie.

5) kieruje do Sądu Okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz wnioski o wydanie postanowienia o przekazaniu osoby ściganej lub o odmowie przekazania osoby ściganej,

6) ustala strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej, dokonuje podziału czynności podległych mu prokuratorów, pracowników administracyjnych i obsługi, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się prokuratorów.

7) zatwierdza roczny harmonogram działań Prokuratury Okręgowej,

8) dokonuje oceny rocznej działalności prokuratur okręgu opolskiego,

9) w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe,

10) dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Okręgowej przydzielając ją do załatwienia zastępcom prokuratora okręgowego, bądź odpowiednim komórkom organizacyjnym,

11) podejmuje decyzje w sprawach kadrowych w odniesieniu do prokuratorów, asesorów, aplikantów oraz urzędników i pracowników obsługi,

12) podejmuje decyzje w sprawach skarg i wniosków,

13) utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu (za pośrednictwem rzecznika prasowego lub osobiście),

14) reprezentuje Prokuraturę Okręgową na zewnątrz, a w szczególności podpisuje pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz podpisuje pisma o charakterze niejawnym,

15) zatwierdza roczny plan urlopów,

16) podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne i o przejęciu przez Wydział V i VI spraw prowadzonych przez prokuratury rejonowe,

17) kieruje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, decyduje o zastosowaniu kar porządkowych,

18) podpisuje i zatwierdza projekt budżetu i bilans Prokuratury Okręgowej przygotowane w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym, jak również podpisuje dokumenty bankowo-finansowe,

19) kieruje wykonaniem budżetu, wydaje ogólne dyspozycje w zakresie gospodarki budżetowo-finansowej jednostki oraz zatwierdza dokumenty finansowe,

20) w ramach nadzoru nad pracą Wydziału III, przyjmuje od zastępcy prokuratora okręgowego oraz prokuratorów sprawujących zwierzchni nadzór służbowy referaty dotyczące nadzorowanych postępowań,

21) zawiadamia Prokuratora Apelacyjnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy,

22) jako administrator danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Prokuraturze Okręgowej oraz wydaje stosowne zarządzenia w tym zakresie,

23) zapewnia ochronę informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej, a w szczególności odpowiada za bezpieczeństwo wytwarzania, przetwarzania, przekazywania oraz przechowywania tych informacji,

24) czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów Prokuratury Okręgowej,

25) zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,

26] kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej i odpowiada za jej przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

27) podejmuje wszelkie inne decyzje zastrzeżone z mocy przepisów do wyłącznej kompetencji prokuratora okręgowego.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Jacek Mikłuszka

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału II Postępowania Sądowego, Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz oraz zwierzchni nadzór służbowy nad prokuratorami rejonowymi w zakresie postępowania karnego,

2) sprawuje stały nadzór nad pracą Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym w zakresie realizacji następujących zadań:

a) sprawowania zwierzchniego nadzoru albo kontroli służbowej zleconej przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,

b) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

c) rozstrzygania sporów kompetencyjnych,

d) sprawowania nadzoru nad sprawami związanymi z obrotem prawnym z zagranicą.

3) w zakresie określonym w pkt 1 i 2 jest prokuratorem przełożonym w stosunku do prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz prokuratorów prokuratur rejonowych okręgu opolskiego,

4) rozstrzyga spory kompetencyjne oraz odwołania od decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej od decyzji prokuratorów rejonowych,

5) w zakres nadzoru o jakim mowa w pkt 1 i 2 wchodzi w szczególności:

a) podejmowanie decyzji procesowych ustawowo zastrzeżonych do kompetencji prokuratora okręgowego,

b) podejmowanie decyzji o przekazaniu sprawy innej jednostce z wyłączeniem właściwości miejscowej,

c) nadzór nad działalnością odwoławczą i kontrolną prokuratorów Wydziału III oraz nadzór nad należytym wykorzystaniem poczynionych w jej trakcie spostrzeżeń w celu podniesienia poziomu pracy prokuratur rejonowych,

d) przyjmowanie referatu prokuratora w zakresie nadzwyczajnych środków odwoławczych prokuratora w sprawach pozakarnych, akceptacja stanowiska prokuratora prezentowanego na rozprawie lub posiedzeniu w postępowaniach karnych i pozakarnych w sprawach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter lub zainteresowanie społeczeństwa oraz przyjmowanie w tych sprawach referatów posesyjnych,

e) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przez prokuratorów Wydziału II spostrzeżeń poczynionych w trakcie postępowania odwoławczego w celu podniesienia poziomu pracy oskarżycielskiej i odwoławczej prokuratur rejonowych,

f) wyrażanie zgody na cofnięcie środka odwoławczego,

g) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem postępowań karnych do celów profilaktycznych,

6) informuje Prokuratora Okręgowego o istotnych ustaleniach i toku czynności w sprawach objętych zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Opolu,

7) utrzymuje robocze kontakty z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, organami kontroli i innymi właściwymi organami państwowymi stopnia wojewódzkiego w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw,

8) podpisuje dokumenty finansowe, z wyjątkiem pism i dokumentów z tego zakresu adresowanych m.in. do Prokuratury Generalnej zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego,

9) dokonuje rocznej oceny stanu zwalczania i zapobiegania przestępczości, w tym również oceny orzecznictwa w sprawach karnych, a także zbiera i analizuje informacje i materiały dotyczące przestępczości na terenie województwa opolskiego, w tym dokonuje analizy danych zawartych w systemie PROKURATOR, „SIP-Libra” oraz danych policyjnych,

10) pod nieobecność Prokuratora Okręgowego i z jego upoważnienia dokonuje wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków, materiałów lub informacji w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy oraz dokonuje innych działań, o jakich mowa w Zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004 r. dot. sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w tym zakresie.

11) podpisuje kasacje oraz wnioski o wznowienie postępowania sądowego, a także akceptuje stanowisko w przypadku odstąpienia od wywiedzenia kasacji bądź skierowania wniosku o jej wniesienie,

12) sprawuje ogólny nadzór nad udzielaniem informacji publicznej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych, a nadto z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje decyzje i postanowienia w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami

13) wykonuje zadania w ramach zespołu kierowania Prokuraturą Okręgową w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, odpowiada za organizację „Stałego dyżuru” Prokuratury Okręgowej oraz koordynuje i sprawuje bezpośredni nadzór nad jego funkcjonowaniem,

14) zastępuje Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego w czasie ich nieobecności we wszystkich sprawach nie cierpiących zwłoki,

15) wykonuje wszelkie inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Henryk Wilusz

1) sprawuje bieżący i bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziałów V Śledczego i VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej w ramach którego podejmuje między innymi decyzje w przedmiocie przedłużenia śledztw własnych prokuratorów na czas poniżej roku oraz ocenia zasadność wniosków o przedłużenie śledztwa na okres powyżej roku kierowanych do prokuratora nadrzędnego,

2) pod nieobecność Prokuratora Okręgowego i z jego upoważnienia dokonuje wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków, materiałów lub informacji w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy oraz dokonuje innych działań, o jakich mowa w Zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004r. dot. sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w tym zakresie,

3) występuje do Prokuratora Okręgowego z wnioskiem o objęcie nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne i o przejęcie przez Wydziały V i VI spraw prowadzonych przez prokuratury rejonowe,

4) przyjmuje od Naczelników Wydziału V i VI informacje o akceptowanych przez nich wnioskach o wymiar kary oraz decyzjach w przedmiocie rozstrzygnięć sądowych i w przedmiocie środków zapobiegawczych, po czym w wybranych przez siebie sprawach może zastrzec własną akceptację, co do tych wniosków i decyzji,

5) utrzymuje kontakty i współdziała w zakresie przestępczości kryminalnej i zorganizowanej z organami Policji (przede wszystkim CBŚ KGP, KWP, ABW, CBA, BSW KGP, Straży Granicznej, NIK, GUC, a także właściwymi organami skarbowymi i nadzoru bankowego,

6) zbiera i analizuje dane z Wydziałów V i VI w zakresie prowadzonych spraw, a także dokonuje analiz określonych rodzajów przestępstw, w szczególności przestępczości zorganizowanej zajmującej się obrotem narkotykami, papierosami, alkoholem, praniem pieniędzy, handlem ludźmi oraz innych przestępstw generujących wielkie zyski,

7) opracowuje wnioski i zalecenia dla praktyki na podstawie przeprowadzonych badań i analiz w zakresie zwalczania przestępczości,

8) zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi stanu, dynamiki i struktury nowych zjawisk w przestępczości kryminalnej i gospodarczej,

9) sygnalizuje prokuratorom rejonowym nieprawidłowości stwierdzone w sprawach przejętych z prokuratur rejonowych, bądź wnioskowanych do przejęcia,

10) rozpoznaje środki odwoławcze na postanowienia i zarządzenia w zakresie przewidzianym w kodeksie postępowania karnego oraz rozpoznaje wnioski o wyłączenie prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego (art. 48 § 1 kpk) jako prokurator bezpośrednio przełożony (w stosunku do prokuratorów z Wydziału V i VI ),

11) wykonuje stosowne czynności nadzorcze określone w zarządzeniach dotyczących funkcjonowania SIP „Libra”,

12) wykonuje zadania w ramach zespołu kierowania Prokuraturą Okręgową w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

13) rozpoznanie skargi i wnioski dotyczące prokuratorów i urzędników z Wydziału V i VI,

14) zastępuje Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę w czasie ich nieobecności we wszystkich sprawach nie cierpiących zwłoki,

15) wykonuje inne czynności zlecone przez jednostki nadrzędne i Prokuratora Okręgowego.

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Bogusława Sięka

1) Pełni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, kieruje pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań.

2) Czuwa nad racjonalną i celową gospodarką finansową Prokuratury z zachowaniem zasad przewidzianych prawem zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych, a także zgodnie z planem finansowym.

3) Opracowuje, w porozumieniu z Głównym Księgowym, preliminarz wydatków i nadzoruje realizację budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Zapoznaje się z wpływającą do Wydziału korespondencją, weryfikuje poprawność, rzetelność oraz dekretowanie korespondencji w celu nadania jej prawidłowego biegu.

5) Czuwa nad działalnością gospodarczo-administracyjną Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych.

6) Wykonuje czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowych powyżej 14.000 euro, a w szczególności:

a) Sporządza odpowiedną, do opisu przedmiotu zamówienia i jego wymagań technicznych bądź użytkowych (określonych przez użytkownika/wnioskodawcę udzielenia zamówienia), specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz związanej z tymi warunkami odpowiednią dokumentację całego postępowania,

b) Wykonuje inne czynności formalne związane ze skutecznym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7) Zamieszcza ogłoszenia o rozpoczęciu przetargów publicznych oraz inne informacje z zakresu zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz tablicy ogłoszeń.

8) Opracowje corocznego planu zamówień publicznych w podziale na rodzaje oraz zgodnie z kodami CPV.

9) Sporządza do 15 lutego następnego roku sprawozdania z realizacji zamówień publicznych z poprzedniego roku.

10) Bieżąc archiwizuje dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi, dba o kompletowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującym prawem.

11) Opracowuje wstępnie harmonogram prac oraz zakres robót odbywających się na obiektach poddawanych pracom remontowym, na podstawie którego zleca się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12) Zapoznaje się z dokumentacją, w tym projektowo-kosztorysową, dotyczącą planowanych remontów oraz ocenia, czy zostały wykonane zgodnie z opracowanymi harmonogramami oraz zakresem robót, czuwa nad dokonaniem wszelkich uzgodnień ww. dokumentacji z odpowiednimi urzędami i instytucjami zgodnie z przepisami prawa.

13) Czuwa nad prawidłowym wykonaniem prac remontowych zgodnie z opracowanymi harmonogramami oraz innymi dokumentami, a także z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

14) Przekazuje protokolarnie obiekty do remontu, czuwa nad ich prawidłowym i terminowym przebiegiem.

15) Opracowuje planu remontów oraz zakresu i sposobu jego finansowania w uzgodnieniu z Główną Księgową,

16) Przygotowuje umowy związane z funkcjonowaniem Prokuratury

17) Czuwa nad prawidłową i racjonalną gospodarką remontową oraz majątkiem pozostającym w dyspozycji jednostki.

18) Współdziała w odbiorze prac remontowych i inwestycyjnych

19) Przygotowuje i aktualizuje procedury, wytyczne związane z funkcjonowaniem Wydziału Budżetowo-Administracyjnego,

20) Sporządza sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych i remontowych,

21) Nadzoruje procesu prowadzonych zadań inwestycyjnych,

22) Prowadzi sprawy terenowo-prawnych związanych z obiektami Prokuratury Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych okręgu opolskiego,

23) Prowadzi nadzór nad prawidłowym wyposażeniem biurowym i technicznym oraz koordynacja zakupów w tym zakresie,

24) Sporządza kwartalne informacje dotyczące przesyłek nadawanych przez Prokuraturę Okręgową i Prokuratury Rejonowe zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości,

25) Wykonuje inne prace zlecone związanych z zakresem działania Wydziału Budżetowo-Administracyjnego,

26) Prowadzi rejestr korespondencji oraz teczki według rzeczowego wykazu akt:

VII G.21 – Inwestycje i remonty(kapitalne)-Dokumentacja prawna i techniczna.

VII G.211 – Wykonawstwo inwestycji i kapitalnych remontów w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych

VII G.22 – Zamówienia publiczne.

VII G. 230 – Nabywanie i zbywanie nieruchomości.

VII G 231 – Najem nieruchomości

VII G. 232 – Eksploatacja nieruchomości.

Wszystkimi dziewięcioma prokuraturami rejonowymi w okręgu opolskim kierują prokuratorzy rejonowi, a Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Kluczborku kieruje Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kluczborku.

Prokuratura Rejonowa w Brzegu:
Prokurator Rejonowy – Daniel jakubiec,
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Agnieszka Bucheld

1. Prokurator Rejonowy – Daniel Jakubiec

a. Kieruje całokształtem działalności Prokuratury Rejonowej i sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów i sekretariatu. Odpowiada za prawidłową organizację pracy prokuratorów, zwracając uwagą na ich obciążenie i wydajność pracy. Egzekwuje indywidualną odpowiedzialność podległych prokuratorów.

b. Reprezentuje jednostkę na zewnątrz i utrzymuje kontakty z organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego.

c. Koordynuje działania podległych prokuratorów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa.

d. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy oraz nadzór nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem postępowań przygotowawczych, a w szczególności:

– zapoznaje się z relacjami prokuratorów z przebiegu czynności poszczególnych spraw, w szczególności tych, których czas trwania przekroczył 3 i 6 miesięcy, ustala przyczyny długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych

– okresowo analizuje akta spraw długotrwających

– kontroluje stopień obciążenia i wydajności pracy prokuratorów

– zapoznaje się ze stanowiskiem prokuratorów w przedmiocie celowości zastosowania środków zapobiegawczych, ich uchylania bądź zmiany

– przyjmuje sprawozdania posesyjne

– ustala zasady jednolitego stosowania środków zapobiegawczych oraz praktyki apelacyjnej

– dokonuje wyrywkowej kontroli załatwionych spraw

– bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych oraz wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad wykonaniem kary,

– przeprowadza kontrole i analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych przez prokuratorów.

e. Sprawuje nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy.

f. Sprawuje aprobatę decyzji procesowych asesora Wojciecha Dudka w wymaganym przepisami zakresie.

g. Dokonuje dekretacji pism wpływających do Prokuratury i przydziela imiennie prokuratorom do prowadzenia śledztwa i dochodzenia, zleca im wykonanie innych czynności lub zadań.

h. Nadzoruje najpoważniejsze postępowania przygotowawcze.

i. Załatwia sprawy z zakresu administracji wewnętrznej jednostki.

j. Przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków oraz załatwia sprawy rejestrowane w rejestrze skarg.

k. Utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów.

l. Przeprowadza bądź koordynuje wykonanie kontroli lub analiz zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Opolu i opracowuje stosowne sprawozdania.

m. Uczestniczy w szkoleniach funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowania przygotowawcze i naradach służbowych.

n. Wykonuje podczas nieobecności Zastępcy prokuratora rejonowego przekazane mu czynności i obowiązki służbowe.

2. Zastępca Prokuratora Rejonowego – Agnieszka Bucheld

a. Zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności.

b. Nadzoruje i merytorycznie załatwia rejestrowane w repertorium 1 Ds. śledztwa, dochodzenia, postępowania prowadzone w trybie art. 307 i 308 kpk w sprawach dotyczących przestępstw zaistniałych na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Brzegu w ilości 1/6 ich liczby.

c. Prowadzi śledztwa własne w ilości 1/6 ich liczby.

d. Załatwia sprawy rejestrowane w repertorium Ko w ilości 1/6.

e. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy w zakresie powierzonym przez Prokuratora Rejonowego.

f. Nadzoruje pracę sekretariatu.

g. Nadzoruje zabezpieczenie zasobów danych osobowych gromadzonych w Prokuraturze Rejonowej.

h. Nadzoruje sprawy zawieszone.

i. Przeprowadza bądź koordynuje wykonanie kontroli lub analiz zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Opolu i opracowuje stosowne sprawozdania.

j. Bierze udział w rozprawach, posiedzeniach sądowych i składa sprawozdanie posesyjne.

k. Sporządza środki odwoławcze od orzeczeń zapadłych w nadzorowanych postępowaniach.

l. Uczestniczy w szkoleniu funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowania przygotowawcze.

m. Pełni dyżury poza godzinami urzędowania.

n. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Rejonowego.

Prokuratura Rejonowa w Głubczycach:
Prokurator Rejonowy – Dariusz Dul
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Panasińska

Prokurator Rejonowy – Dariusz Dul

1. Ogólne kierowanie całokształtem funkcjonowania Prokuratury Rejonowej.

2. Dekretowanie pełnej korespondencji wpływającej do Prokuratury.

3. Utrzymywanie bieżących kontaktów z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach i organizacjami samorządu terytorialnego.

4. Przyjmowanie interesantów oraz podejmowanie decyzji w sprawach skarg i wniosków obywateli.

5. Utrzymywanie kontaktów z redakcjami środków masowego przekazu.

6. Przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu wniosków w sprawach kadrowych podległych pracowników oraz podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego.

7. Nadzorowanie spraw związanych z obronnością wojskową.

8. Ustalenia rocznych planów urlopów innych pracowników, a także udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz decydowanie o odwołaniu z urlopów wypoczynkowych podległych prokuratorów i innych pracowników.

9. Podpisywanie wszelkich pism kierowanych do prokuratury wyższego stopnia, kierowników wydziałów i instytucji państwowych i samorządowych, pism przekazujących sprawy do sądów i innych organów oraz zawiadomień aresztów śledczych o przekazaniu do dyspozycji sądu oskarżonych tymczasowo aresztowanych.

10. Ustalanie rocznych harmonogramów pracy Prokuratury Rejonowej.

11. Prowadzenie bieżącej analizy spraw w kierunku stosowania środków zapobiegawczych i zabezpieczeń majątkowych.

12. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi oraz prowadzenia śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych policji w wybranych sprawach oraz opracowanie w tych sprawach decyzji kończących postępowanie i środków zaskarżania.

13. Występowanie na rozprawach w wybranych kategoriach spraw i hospitacja rozpraw.

14. Reprezentowanie Prokuratury Rejonowej na zewnątrz.

15. Dokonywanie podziału czynności podległych pracowników.

16. Przydzielanie prokuratorom spraw do nadzoru i bezpośredniego prowadzenia i czuwania nad ich terminowym załatwieniem, kontrolowanie obciążenia i wydajności pracy podległych prokuratorów.

17. Wykonywanie zwierzchniego nadzoru służbowego polegającego na udzielaniu bezpośrednich konsultacji prokuratorom prowadzącym postępowania przygotowawcze w szczególności w zakresie wykładni obowiązującego prawa, kierunków prowadzonego postępowania i efektywnego wykonywania czynności procesowych.

18. Aprobata wszelkich decyzji kończących postępowanie przygotowawcze w tym decyzji o zawieszeniu postępowań oraz środków odwoławczych jak również decyzji z zakresu postępowań poza karnych sporządzonych przez asesorów.

19. Aprobata następujących decyzji, wniosków sporządzonych przez wszystkich prokuratorów / poza z-cą prokuratora rejonowa Arturem Pielą/

– postanowień i wniosków w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia środków zapobiegawczych,

– postanowień o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania,

– aktów oskarżenia należących do właściwości Sądu Okręgowego,

– wniosków w przedmiocie wymiaru kary,

– decyzji w przedmiocie zaskarżania orzeczenia sądowego,

– sporządzonych apelacji od wyroków sądów,

– postanowień co do zabezpieczenia majątkowego,

– postanowień o zawieszeniu postępowań przygotowawczych,

– wykorzystanie spraw karnych do postępowań poza karnych.

20. Przedłużanie na wniosek prokuratorów śledztw własnych do 1 roku, a wyjątkowych sytuacjach przedłużanie śledztw na okres powyżej 1 roku.

21. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.

22. Występowanie do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku.

23. Rozpoznawanie zażaleń na postanowienia i zrządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w sytuacjach przewidzianych w ustawie (nie zastrzeżonych do właściwości prokuratora nadrzędnego, prokuratora nadzorującego postępowanie czy Sądu).

24. Nadzorowanie właściwego wykorzystania postępowań pozakarnych do celów profilaktycznych oraz współdziałanie prokuratury z innymi organizacjami państwowymi w zapobieganiu przestępczości.

25. Utrzymywanie roboczych kontaktów z kierownictwem powiatowej policji, organami kontroli i innymi organizacjami państwowymi stopnia podstawowego w celu podniesienia poziomu i skuteczności zwalczania przestępczości.

Z-ca Prokuratora Rejonowego – Anna Panasińska

1. Zastępowanie prokuratora rejonowego podczas jego nieobecności i wykonywanie w tym zakresie czynności przypisanych prokuratorowi rejonowemu / w tym również aprobata w takim zakresie jak prokurator rejonowy/.

2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy prokuratorów.

3. Przyjmowanie interesantów.

4. Przedłużanie śledztw własnych prokuratorów na okres do roku czasu, a wyjątkowych sytuacjach przedłużanie śledztw na okres powyżej 1 roku.

5. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez policje i inne uprawnione organy dochodzeniowe.

6. Prowadzenie śledztw własnych oraz nadzorowanie śledztw powierzonych z tego rejonu.

7. Opracowanie decyzji kończących postępowanie, środków zaskarżania, wniosków w przedmiocie środków zapobiegawczych.

8. Nadzorowanie terminowego dokonania kontroli zasadności dalszego zawieszenia postępowań przygotowawczych.

9. Wykonywanie zadań obronnych zgodnie z zakresem zadań i czynności wskazanych przez prokuratora rejonowego w odrębnym zarządzeniu.

10. Nadzorowanie biegu oraz nadzorowanie rytmiczności i terminowości spraw wpisanych do rejestru „Ko”.

11. Dokonywanie raz w roku kontroli dochodzeń prowadzonych przez organy posiadające uprawnienia oskarżycieli publicznych i udzielanie instrukcji w zakresie czynności dokonywanych w postępowaniu przygotowawczym.

12. Opracowanie informacji, sprawozdań, analiz i badań aktowych zleconych przez prokuratury nadrzędne i inne instytucje.

13. Aprobata decyzji asesorów .

14. Wykorzystywanie postępowań karnych do celów profilaktycznych.

15. Udział w rozprawach sądowych, składanie referatów posesyjnych.

16. Udział w spotkaniach ze społeczeństwem.

17. Nadzór nad pracą sekretariatu.

18. Nadzór nad postępowaniami wykonawczymi

Wykonywanie wszelkich innych czynności służbowych zleconych przez prokuratora rejonowego

Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu:
Prokurator Rejonowy – Eugeniusz Węgrzyk,
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Włodzimierz Chłap,

Prokurator Rejonowy – Eugeniusz Węgrzyk

1. kierowanie Prokuraturą Rejonową, reprezentowanie jej wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze właściwości oraz współdziałanie z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach: utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu.

2. dekretowanie korespondencji wpływającej do prokuratury.

3. zarządzanie i oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury.

4. podpisywanie pism kierowanych do prokuratora okręgowego oraz naczelników wydziałów prokuratury okręgowej ; w zakresie innych pism kierowanych do prokuratury okręgowej upoważnia się do ich podpisywania zastępcę prokuratora rejonowego i kierownika działu śledczego

5. sprawowanie nadzoru jako prokurator bezpośrednio przełożony w zakresie spraw prowadzonych przez prokuratorów w ramach 1 Ds i 2 Ds

6. przedłużanie okresów śledztw prowadzonych przez zastępcę prokuratora rejonowego na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż rok.

7. zapoznawanie się ze sprawami i przyjmowanie relacji prokuratorów w sprawach:

a). związanych z decyzjami w przedmiocie zastosowania, uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych, warunkowego umorzenia postępowania karnego; konsultacja a wniosków o wymiar kary — opracowanych przez prokuratorów i asesorów

b). związanych z rozpoznawaniem i nadawaniem biegu zażaleniom na decyzje kończące postępowanie

8. konsultacja w zakresie przekazywania spraw według właściwości miejscowej innym jednostkom prokuratury i rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych

9. akceptowanie dokonywanej przez prokuratorów i asesorów oceny orzeczeń sądowych i przyjmowanie referatów posesyjnych.

10. akceptowanie wysokości wynagrodzeń przyznawanych biegłym sądowym i innym

podmiotom, konsultowanie czynności związanych z wnioskowaniem o nadanie klauzul wykonalności i kierowaniem do komorników ( urzędów skarbowych) wniosków o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w ramach wydanych postanowień o zabezpieczeniach majątkowych

11 .hospitacja wybranych rozpraw.

12. podejmowanie decyzji w sprawach skarg i wniosków.

13. kierowanie i nadzorowanie działań związanych z ochroną informacji niejawnych.

14. przedkładanie prokuratorowi okręgowemu wniosków w sprawach kadrowych i podejmowanie w tych sprawach decyzji w zakresie przekazanym przez prokuratora przełożonego.

15. konsultowanie postanowień o zawieszeniu postępowań przygotowawczych i nadzorowanie spraw zawieszonych w zakresie zasadności trwania zawieszenia.

16. nadzorowanie działalności prokuratorów w sprawach pozakarych

17 .prowadzenie ewidencji czasu pracy prokuratorów zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 4/2007 Prokuratora Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie rozkładu czasu pracy w Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2007 roku

18. aprobowanie postanowień kończących postępowanie przygotowawcze, aktów oskarżenia i środków odwoławczych sporządzanych przez asesora, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia aprobata sprawowana jest przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Włodzimierz Chłap

1. zastępowanie prokuratora rejonowego, w pełnym zakresie obowiązków podczas jego nieobecności

2. wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez prokuratora rejonowego

3, sprawowanie nadzoru jako prokurator bezpośrednio przełożony nad pracą działu śledczego

4, nadzorowanie pracy sekretariatu

5, kierowanie realizacją zadań obronnych jako pracownik do wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu jako wyznaczony pracownik d.s. obronnych oraz zadaniami związanymi ze stałym dyżurem,

6. dbanie O należyte zabezpieczenie zasobów danych osobowych przez osoby je wytwarzające w szczególności poprzez dopilnowanie:

-przechowywania dokumentów, kiedy nie są używane w odpowiednich zamykanych szafach lub innego rodzaju zabezpieczonych meblach, szczególnie bezpośrednio przed zakończeniem urzędowania,

-przebywania osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych w pomieszczeniach sekretariatu wyłącznie w obecności osoby dopuszczonej do przetwarzania danych osobowych.

7. opracowywanie informacji służbowych dla potrzeb prokuratur wyższego szczebla w z zakresie zleconym przez prokuratora rejonowego

8. przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w zakresie śledztw prowadzonych w dziale śledczym dłużej niż 3 miesiące, włącznie z analizą przyczyn ich długotrwałości

9. aprobowanie postanowień kończących postępowanie przygotowawcze, aktów oskarżenia i środków odwoławczych sporządzanych przez asesora z tym zastrzeżeniem, że w sprawach zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia aprobata sprawowana jest przez Kierownika Działu Śledczego- Annę Panasińską

Prokuratura Rejonowa w Kluczborku:

P.O. Prokuratora Rejonowego – Anita Dąbrowa-Derda,

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Jastrzębska

Prokurator Rejonowy – Anita Dąbrowa-Derda

1. kierowanie pracą Prokuratury Rejonowej i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2. utrzymywanie bieżących kontaktów z Komendantami Powiatowymi Policji w Kluczborku i Namysłowie, kierownikami administracji państwowej szczebla powiatowego oraz miejsko -gminnego,

3. dekretacja wszystkich i akt wpływających do Prokuratury,

4. nadzór i koordynacja działalności profilaktycznej prokuratury,

5. podpisywanie pism adresowanych do kierowników jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,

6. imienne przydzielanie wszystkim prokuratorom do prowadzenia spraw zarejestrowanych w repertorium „1 Ds.”, „Pn”, rejestrze „Ko”, „Ko/Kks”, „Ko/Kw”, „Rs” oraz „Pa” i „Pc”,

7. współpraca ze środkami masowego przekazu,

8. aprobata:

a. wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu,

b. postanowień o zmianie – uchyleniu środków zapobiegawczych,

c. postanowień o umorzeniu postępowania na zasadzie art. 17 § 1 pkt 3 kpk,

d. postanowień o zawieszeniu śledztwa – dochodzenia,

9. podejmowanie decyzji w przedmiocie przekazania do właściwego Sądu, środków odwoławczych wniesionych od postanowień wydanych bądź zatwierdzonych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kluczborku,

10. rozpoznawanie zażaleń na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kluczborku,

11. wydawanie postanowień o przedłużeniu okresów śledztw prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kluczborku,

12. okresowe badanie czynności podejmowanych przez poszczególnych prokuratorów,

13. wyznaczenia oskarżyciela na rozprawy sądowe,

14. udział w posiedzeniach sądowych,

15. przyjmowanie sprawozdań z przebiegu i wyników rozpraw sądowych,

16. załatwianie spraw z zakresu administracji – bezdziennikowy system rejestru spraw,

17. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i zażaleń,

18. udział w spotkaniach ze społeczeństwem oraz naradach z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych oraz administracji rządowej szczebla lokalnego,

19. udzielanie zezwoleń na użycie samochodu służbowego,

20. kontrola i podpisywanie sprawozdań statystycznych,

21. wykonywanie innych czynności uregulowanych normami prawa, należących do

właściwości kierownika jednostki,

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Jastrzębska

 

1. zastępowanie prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności

2. prowadzenie, nadzorowanie i merytoryczne załatwianie postępowań przygotowawczych przydzielonych z terenu działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, a zarejestrowanych w repertorium „1 Ds.” oraz spraw zarejestrowanych w rejestrze „Ko”, „Ko/Kks”, i „RS”

3. podejmowanie działań profilaktycznych w prowadzonych i nadzorowanych

postępowaniach,

4. udział przed Sądem I instancji, niezwłoczne składanie sprawozdań z przebiegu i wyników rozpraw oraz sporządzanie środków zaskarżenia od niesłusznych orzeczeń,

5. nadzór nad całokształtem pracy sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Kluczborku w szczególności:

– okresowe badanie wykonawstwa spraw warunkowo umorzonych

– nadzór nad prowadzenie rejestrów „Drz”

– oraz co najmniej raz w kwartale badanie działalności sekretariatów w zakresie nadawania biegu czynnościom w sprawach zawieszonych,

6 . podejmowanie w zastępstwie Prokuratora Rejonowego decyzji w przedmiocie przekazania do właściwego Sądu, środków odwoławczych wniesionych od postanowień wydanych bądź zatwierdzonych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kluczborku,

7. rozpoznawanie, w zastępstwie Prokuratora Rejonowego zażaleń na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kluczborku,

8. wydawanie, w zastępstwie Prokuratora Rejonowego, postanowień o przedłużeniu okresów śledztw prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kluczborku,

9. sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym kwalifikowaniem akt i ksiąg oraz terminowym przekazywaniem ich do składnicy akt,

10. sprawowanie nadzoru nad postępowaniami zawieszonymi, w szczególności, – okresowe badanie spraw zawieszonych co najmniej raz w półroczu,

11. wykonywanie innych czynności zleconych przez prokuratora rejonowego

13. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i zażaleń,

14. kontrola i podpisywanie wykazów pomocniczych do sprawozdań statystycznych,

15. nadzór nad całokształtem pracy sekretariatu w szczególności:

– nadzór nad prowadzeniem rejestru „DRZ”,

– badanie działalności ( co najmniej raz w kwartale) sekretariatu w zakresie nadawaniu biegu czynnościom w sprawach zawieszonych,

17. prowadzenie, nadzorowanie i merytoryczne załatwianie postępowań przygotowawczych

zarejestrowanych w repertorium „2Ds” z terenu działalności Komendy Powiatowej Policji

w Namysłowie , repertorium ,,Pc′ i „Pa” oraz rejestrów „Ko”, Ko/Kks”, „Ko/Kkw” i „RS”,

18. udział w postępowaniu przed sądem I instancji oraz środków zaskarżających od niesłusznych orzeczeń,

19. podejmowanie w zastępstwie Prokuratora Rejonowego decyzji w przedmiocie przekazania do właściwego Sądu,

20. rozpoznawanie, w zastępstwie Prokuratora Rejonowego zażaleń na postanowienia i zarządzenia,

21. wydawanie, w zastępstwie Prokuratora Rejonowego,

22. wykonywanie innych czynności wynikających z pełnienia obowiązków kierownika jednostki jak i zlecanych przez prokuratora rejonowego.

Prokuratura Rejonowa w Nysie:
Prokurator Rejonowy – Sebastian Biegun,
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Sebastian Litwin

Prokurator Rejonowy – Sebastian Biegun

1. kieruje podległą jednostką i odpowiada za prawidłową, sprawną realizację zadań służbowych i właściwą organizację pracy,

2. reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz,

3. współpracuje z prasą i środkami masowego przekazu w zakresie , który nie podlega Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Okręgowej w Opolu,

4. na bieżąco nadzoruje stosowanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

5. zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną

6. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu pisemne wnioski w sprawach ze stosunku pracy podległych pracowników

7. opracowuje plany urlopów wypoczynkowych i harmonogram wykorzystywania dni wolnych za efektywnie przepracowany dyżur

8. dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Rejonowej ,decyduje przy dekretacji zawiadomień o popełnieniu przestępstw o doborze spraw do prowadzenia w trybie art. 311 § 5 kpk – śledztwa własne prokuratora

9. w ramach nadzoru służbowego: analizuje i kontroluje wybrane postępowania przygotowawcze w toku zwłaszcza długotrwałe, przy czym w okresach określonych w odrębnych przepisach sporządza pisemna analizę spraw długotrwałych trwających ponad 3 i 6 miesięcy.

10. analizuje na bieżąco obciążenie poszczególnych prokuratorów, przydziela im do prowadzenia nadzoru i załatwienia decyzją merytoryczną karne postępowania przygotowawcze i sprawy wpisane w rejestrze „Ko” „Ko/kks/kw”,

11. przyjmuje od prokuratorów referat o przebiegu postępowań przygotowawczych i innych, zarejestrowanych w Prokuraturze w sprawach dużej wagi, budzących zainteresowanie społeczeństwa i długotrwających, a w razie konieczności wydaje polecenia odnośnie prawidłowej i terminowej ich realizacji ( z zachowaniem wymogów zawartych w przepisach ustawy o prokuraturze i stosownych aktów wykonawczych do tej ustawy), a także wyrywkowo kontroluje załatwianie tych spraw,

12. konsultuje decyzje podległych prokuratorów w zakresie stosowania środków zapobiegawczych,

13. aprobuje wszystkie wnioski o stosowanie tymczasowego aresztowania, o warunkowe umorzenie przez Sąd postępowań karnych, projekty postanowień o umorzeniu postępowania na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 3 kpk, aprobuje wnioski o wymiar kary oraz wszystkie projekty postanowień o zawieszeniu postępowania przygotowawczego

14. wyznacza prokuratorów do popierania aktów oskarżenia przed Sądami , przyjmuje referat z tej czynności oraz podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżania orzeczeń sądowych,

15. ustala zastępstwa prokuratorów w nadzorowaniu spraw w toku i zawieszonych , poprzez dekretację na piśmie przewodnim lub okładkach akt podręcznych

16. po zapoznaniu się z zażaleniem wniesionym przez osobę uprawnioną oraz zebranym materiałem dowodowym i stanowiskiem prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie poleca ich uwzględnienie lub przekazuje wraz z aktami postępowania do Sądu właściwego do rozpoznania zażalenia lub prokuratora nadrzędnego

17. organizuje narady z podległymi prokuratorami i pracownikami administracyjnymi

18. załatwia sprawy „RA” i sprawy skargowe dot. prokuratorów i prokuratury w tym udziela odpowiedzi w trybie §§ 265,399 i 400 Regulaminu oraz nadzoruje sprawy z zakresu obronności,

19. nadzoruje czynności z działalności pozakarnej Prokuratury Rejonowej z repertoriach Pc, Pa i Pn oraz spraw ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych ,

20. przyjmuje osobiście skargi i wnioski od obywateli we wszystkich sprawach

21. na bieżąco ( w czasie dekretacji akt postępowań przygotowawczych i pism kierujących akty oskarżenia do Sądu) kontroluje prawidłowość przechowywania dowodów rzeczowych w Prokuraturze i w aktach sprawy, a także przekazywania ich do Sądu

22.wykonuje czynności związane z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji

23. odpowiada za wszystkie wymagane odrębnymi przepisami działania w zakresie obronności

24. prowadzi wybrane postępowania przygotowawcze

25. zastępuje Prokuratora Bolesława Wierzbickiego podczas jego nieobecności.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Sebastian Litwin

1. zastępuje Prokuratora Rejonowego i wykonuje pod jego nieobecność wszystkie czynności dla niego zastrzeżone,

2. prowadzi wszelkie działania związane z obronnością , w tym wyznacza stałe dyżury oraz je nadzoruje, przekazując sprawozdanie , plany pracy oraz projekty zarządzeń do aprobaty Prokuratora Rejonowego

3. prowadzi i sporządza pisemne zestawienia czasu pracy prokuratorów i asesorów

4. pełni obowiązki patrona aplikantów i praktykantów,

5. aprobuje decyzje końcowe oraz postanowienia wskazane w § 75 ust. 3 Regulaminu w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez asesorów

6. sprawuje bieżący nadzór nad pracą Sekretariatu i przeprowadza wyrywkowe kontrole wykonywania obowiązków powierzonych poszczególnym pracownikom, a w szczególności:

pkt. 1 – przeprowadza kontrole pracy rejonów „1Ds”, „2Ds” i „3 Ds” a fakt kontroli potwierdza w aktach podręcznych składając swój podpis i datę. Omawia z Kierownikiem Sekretariatu stwierdzone uchybienia i wydaje polecania mające na celu ich usunięcie .W razie konieczności czyni to w formie pisemnej.

pkt. 2 – kontroluje prawidłowość naliczanych kosztów postępowania przygotowawczego,

pkt. 3 – dokonuje wyrywkowo co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli pracy urzędnika sekretariatu co do czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych, potwierdzając fakt kontroli w aktach podręcznych składając swój podpis i datę , w razie potrzeby wydając polecenia w formie pisemnej

7. prowadzi przypisane na niego postępowania przygotowawcze rejestrowane w rejonach 2 DS i 3 DS oraz załatwia przydzielone sprawy wpisane w rejestrze „Ko” „Ko/kks/kw”a także sprawy imiennie dekretowane na niego przez Prokuratora Rejonowego

8. w zakresie spraw pozostających w jego nadzorze, do dnia 7 -go stycznia, kwietnia, lipca, października i grudnia każdego roku, przedkłada Prokuratorowi Rejonowemu na piśmie informację o sprawach trwających ponad 6 miesięcy a będących w biegu do dnia 5-go tegoż miesiąca o ile Prokurator Rejonowy nie zarządzi, iż powyższa informacja ma dotyczyć również spraw trwających ponad 3 miesiące.

9. bierze udział w rozprawach sądowych w tym przed Sądem Okręgowym jako sądem I instancji,

10. wykonuje inne zlecone przez Prokuratora Rejonowego czynności.

11. zastępuje w czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego

Prokuratura Rejonowa w Opolu:

Prokurator Rejonowy – Aleksander Łasocha,
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Sebastian Pazdan,
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Konrad Korzeniowski

Prokurator Rejonowy – Aleksander Łasocha

a. Kieruje całokształtem działalności Prokuratury Rejonowej, sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów i Sekretariatu. Odpowiada za prawidłową organizację pracy prokuratorów, zwracając uwagą na ich równomierne obciążenie i wydajność pracy. Egzekwuje indywidualną odpowiedzialność podległych prokuratorów,

b. Reprezentuje jednostkę na zewnątrz i utrzymuje kontakty z organami państwowymi oraz samorządu terytorialnego (powiatowego, miejskiego i gminnego),

c. Koordynuje działania podległych prokuratorów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa w rejonie,

d. Sprawuje nadzór nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem postępowań przygotowawczych, a w szczególności:

– zapoznaje się z relacjami prokuratorów z przebiegu najpoważniejszych spraw,

– zapoznaje się ze stanowiskiem prokuratorów w przedmiocie celowości zastosowania środków zapobiegawczych, ich uchylania bądź zmiany,

– ustala zasady jednolitego stosowania środków zapobiegawczych i w tym celu aprobuje wnioski prokuratorów i asesorów o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego oraz wnioski o ich przedłużenie, postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania osób podejrzanych,

– ustala zasady jednolitej praktyki odwoławczej,

– hospituje wystąpienia prokuratorskie przed Sądem, zwracając szczególną uwagę na poziom wystąpień i aktywność w sprawowaniu funkcji oskarżyciela publicznego,

– przydziela wokandy,

– przyjmuje sprawozdania posesyjne,

– dokonuje wyrywkowej kontroli załatwionych spraw,

– bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych oraz wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad wykonaniem kary,

– przeprowadza kontrole i analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych przez prokuratorów,

e. Aprobuje decyzje prokuratorów:

– o warunkowym umorzeniu postępowania karnego,

– o umorzeniu postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk oraz

– wnioski o wymiar kary, w tym także wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk,

f. Sprawuje aprobatę i nadzoruje pracę asesorów poprzez zatwierdzanie postanowień kończących postępowania przygotowawcze, aktów oskarżenia, postanowień o zastosowaniu środków zapobiegawczych, wniosków o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego, wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania, postanowień o uchyleniu i zmianie środków zapobiegawczych (izolacyjnych i wolnościowych), środków odwoławczych sporządzanych przez w/w asesora,

g. Nadzoruje pracę Działu IV Śledczego

– rozpoznaje zażalenia stron na postanowienia prokuratorów wykonujących czynności w Dziale IV rejestrowane w Rejestrze 4 Ds/z/s-pn oraz kieruje do Sądu wnioski o ich nieuwzględnienie,

– przedłuża śledztwa własne prokuratorów,

– przedłuża śledztwa zlecone na okres przekraczający rok,

– sporządza wnioski o przedłużenie okresów stosowania tymczasowego aresztowania na czas przekraczający rok,

h. Sprawuje nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy,

i. Dokonuje dekretacji pism wpływających do Prokuratury przydzielając je na poszczególne Działy, przydziela częściowo imiennie prokuratorom do prowadzenia lub nadzorowania śledztwa i dochodzenia (w najpoważniejszych sprawach), zleca im wykonanie innych czynności lub zadań,

j. Nadzoruje najpoważniejsze i bulwersujące postępowania przygotowawcze,

k. Nadaje bieg skardze strony złożonej na przewlekłość postępowania przygotowawczego i przedstawia ją właściwemu sądowi wraz z aktami sprawy oraz stanowiskiem co do jej zasadności,

l. Załatwia sprawy z zakresu administracji,

m. Przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków oraz załatwia sprawy rejestrowane w Rejestrze Skarg – RS,

n. Utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów,

o. Przeprowadza bądź koordynuje wykonanie kontroli lub analiz zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Opolu i opracowuje stosowne sprawozdania i informacje,

p. Sporządza plany pracy, harmonogramy, zwołuje i prowadzi narady służbowe,

q. Uczestniczy w szkoleniu funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowania przygotowawcze.

2. Zastępca Prokuratora Rejonowego – Sebastian Pazdan:

a. Zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności,

b. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Rejonowego – podczas jego nieobecności,

c. Zastępuje Kierownika Działu I w czasie jego nieobecności,

d. Kieruje pracą Prokuratury Rejonowej i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów, a w tym:

– sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów,

e. Nadzoruje pracę Działu I:

– rozpoznaje zażalenia stron na postanowienia prokuratorów wykonujących czynności w Dziale I rejestrowane w Rejestrze 1 Ds/z/s-pn oraz kieruje do Sądu wnioski o ich nieuwzględnienie,

– przedłuża śledztwa własne prokuratorów,

– przedłuża śledztwa zlecone na okres przekraczający rok,

– sporządza wnioski o przedłużenie okresów stosowania tymczasowego aresztowania na czas przekraczający rok,

– nadzoruje asesorów a także sprawuje aprobatę postanowień kończących postępowania przygotowawcze, aktów oskarżenia, postanowień o zastosowaniu środków zapobiegawczych, wniosków o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego, wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania, postanowień o uchyleniu i zmianie środków zapobiegawczych (izolacyjnych i wolnościowych), środków odwoławczych sporządzanych przez w/w asesorów,

f. Nadzoruje sprawy zawieszone oraz wykonywane w nich przez prokuratorów i Sekretariat czynności oraz aprobuje postanowienia prokuratorów i asesorów o zawieszeniu postępowań przygotowawczych

g. Nadzoruje prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi,

h. Nadzoruje pracę Sekretariatu – który jej podlega zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Nr 165/07/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

i. Przeprowadza bądź koordynuje wykonanie kontroli lub analiz zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Opolu i Prokuratora Rejonowego oraz opracowuje stosowne sprawozdania i informacje,

j. Bierze udział w rozprawach, posiedzeniach sądowych i składa sprawozdanie posesyjne,

k. Sporządza środki odwoławcze od orzeczeń zapadłych w nadzorowanych postępowaniach,

l. Uczestniczy w szkoleniu funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowania przygotowawcze,

m. Sprawuje bieżący nadzór nad terminowością kierowania wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania i kierowania aktów oskarżenia w sprawach aresztowych zawisłych w nadzorowanym Dziale,

n. Pełni dyżury poza godzinami urzędowania,

o. Załatwia sprawy tajne, zastrzeżone i poufne oraz nadzoruje Oddział Kancelarii Tajnej,

p. Sporządza plany dyżurów prokuratorów oraz plany urlopów,

q. Podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Okręgowego lub Naczelników Wydziałów Prokuratury Okręgowej oraz innych równorzędnych jednostek organizacyjnych Prokuratury,

r. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Rejonowego.

3. Zastępca Prokuratora Rejonowego – Konrad Korzeniowski

a. Zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności,

b. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Rejonowego – Marzenę Stojek w czasie jej nieobecności,

c. Zastępuje Kierowników Działu II i III w czasie ich nieobecności,

d. Nadzoruje i merytorycznie załatwia rejestrowane w repertoriach 1 Ds, 2 Ds i 3 Ds policyjne postępowania przygotowawcze kończone wydaniem postanowień o umorzeniu wobec niewykrycia sprawców przestępstw, które wymagają zatwierdzenia przez prokuratora,

e. Rozpoznaje środki odwoławcze rejestrowane w Rejestrach 1, 2, 3 i 4 Ds/z na postanowienia wydawane przez Policję w trybie art. 325f kpk o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa i wpisaniu do rejestru przestępstw oraz kieruje do Sądu wnioski o ich nieuwzględnienie,

f. Nadzoruje pracę Działów: II i III:

– rozpoznaje zażalenia stron na postanowienia prokuratorów wykonujących czynności w Dziale II i III rejestrowane w Rejestrach 2 i 3 Ds/z/s-pn oraz kieruje do Sądu wnioski o ich nieuwzględnienie,

– przedłuża śledztwa własne prokuratorów,

– przedłuża śledztwa zlecone na okres przekraczający rok,

– sporządza wnioski o przedłużenie okresów stosowania tymczasowego aresztowania na czas przekraczający rok,

– nadzoruje asesorów a także sprawuje aprobatę postanowień kończących postępowania przygotowawcze, aktów oskarżenia, środków zapobiegawczych i środków odwoławczych sporządzanych przez w/w asesorów,

g. Nadzoruje zabezpieczenie zasobów danych osobowych gromadzonych w Prokuraturze Rejonowej – pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji – „ABI” dla systemów informatycznych funkcjonujących w Prokuraturze Rejonowej w Opolu a w szczególności;

– zaznajamia użytkowników z przepisami dotyczącymi ochrony danych przetwarzanych w systemie,

– nadzoruje mechanizmy uwierzytelniania w systemie oraz kontroluje dostęp do danych systemu,

– nadzoruje przestrzeganie przez użytkowników systemu instrukcji dotyczących zasad bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych i zasad bezpieczeństwa określonych przez Prokuratora Rejonowego w Opolu,

– sygnalizuje konieczne zmiany w zasadach bezpieczeństwa,

h. Przeprowadza bądź koordynuje wykonanie kontroli lub analiz zleconych przez Prokuraturę Okręgową w Opolu i Prokuratora Rejonowego oraz opracowuje stosowne sprawozdania i informacje,

i. Bierze udział w rozprawach, posiedzeniach sądowych i składa sprawozdanie posesyjne,

j. Sporządza środki odwoławcze od orzeczeń zapadłych w nadzorowanych postępowaniach,

k. Uczestniczy w szkoleniu funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowania przygotowawcze,

l. Sprawuje bieżący nadzór nad terminowością kierowania wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania i kierowania aktów oskarżenia w sprawach aresztowych w nadzorowanych Działach,

m. Pełni dyżury poza godzinami urzędowania,

n. Sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniami pozakarnymi i sprawami zarejestrowanymi w rejestrze Ko,

o. Podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Okręgowego lub Naczelników Wydziałów Prokuratury Okręgowej oraz innych równorzędnych jednostek organizacyjnych Prokuratury,

p. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Rejonowego.

Prokuratura Rejonowa w Oleśnie:
Prokurator Rejonowy – Krzysztof Grajcar,
Zastępca Prokuratora Rejonowego –

Prokurator Rejonowy w Oleśnie – Krzysztof Grajcar

1. Sprawuje ogólne kierownictwo nad Prokuraturą Rejonową w Oleśnie i reprezentuje ją na zewnątrz , w tym utrzymuje bezpośrednie kontakty z kierownictwami władz, urzędów i organizacji na terenie działania prokuratury

2. Utrzymuje bezpośrednie kontakty służbowe z Prezesem Sądu Rejonowego w Oleśnie, Prokuratorem Okręgowym w Opolu, Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego, Naczelnikiem Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, Naczelnikiem II Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Opolu, w tym informuje osobiście o szczególnych zdarzeniach w rejonie działania Prokuratury

3. Współdziała ze środkami masowego przekazu

4. Aprobuje decyzje asesora kończące postępowanie oraz inne decyzje podejmowane w toku postępowania

5. Sprawuje nadzór bezpośredni nad sprawami zawieszonymi. i dokonuje okresowej kontroli tych spraw

6. W ramach nadzoru służbowego

– przydziela imiennie prokuratorom do prowadzenia lub nadzoru sprawy rejestrowane w repertorium Ds

– zatwierdza i kieruje akty oskarżenia do Sądu Okręgowego

– nadzoruje praktykę dotyczącą środków zapobiegawczych

7. Prowadzi i nadzoruje postępowania o przestępstwa z art. 178a § 1 i 2 kk oraz inne w zależności od potrzeb

8. Kieruje do Sądu celem rozpoznania zażalenia stron na decyzje kończące postępowania i inne decyzje przewidziane w ustawie kpk oraz rozpoznaje środki odwoławcze na decyzje wydane przez policję lub inny uprawniony organ

9. Rozpoznaje wnioski stron zawierające żądanie wszczęcia lub kontynuowania postępowania przygotowawczego, a także kwestionujące zasadność postanowień o umorzeniu postępowania w sytuacjach określonych w § 265 ust. 1 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

10. Rozpoznaje wnioski o przedłużenie śledztw prowadzonych przez prokuratora Krzysztofa Grajcara, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach rozpoznaje wnioski prokuratorów o przedłużenie śledztw na okres powyżej 1 roku

11. Nadzoruje odcinek sądowy, w tym :

a/ rozdziela wokandy i aprobuje wnioski w przedmiocie wymiaru kary

b/ ocenia zapadłe orzeczenia i po przyjęciu referatu prokuratora biorącego udział

w wokandzie sądowej zaskarża je w przypadku ich niesłuszności

c/ działa w kierunku podniesienia trafności i poziomu środków odwoławczych

d/ hospituje rozprawy prokuratorów

e/ bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu

12. Bierze udział w szkoleniach policji oraz organów uprawnionych do prowadzenia

postępowań

13. Zastępuje prokuratora Krzysztofa Grajcara i asesora Daniela Jakubca w zakresie nadzorowanych przez nich postępowań w czasie nieobecności w pracy.

14. Organizuje narady wewnętrzne prokuratorów oraz w miarę potrzeby pracowników administracyjnych dla omówienia bieżących zadań.

15. Dokonuje bieżącej oceny wyników pracy Prokuratury Rejonowej w Oleśnie

i poszczególnych prokuratorów

16. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych dotyczących kadry prokuratorskiej, administracyjnej i obsługi

17. Podpisuje pisma adresowane do Prokuratora Okręgowego, Prezesa Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego, Rzecznika Praw Obywatelskich

18. Nadzoruje działalność prokuratury w zakresie udziału prokuratora w innych postępowaniach oraz udziału prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych i administracyjnych

19. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych prokuratury, nadzoruje funkcjonowanie kancelarii tajnej oraz przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników prokuratorskich i administracji państwowej

20. Zastępuje prokuratora Krzysztofa Grajcara, który wchodzi w skład systemu zbiorczej informacji o zdarzeniach kryzysowych w przypadku jego nieobecności

21. Przyjmuje interesantów w każdym dniu w czasie urzędowania w sprawach skarg

i wniosków z terenu podległego właściwości Prokuratury Rejonowej w Oleśnie.

22. Sprawuje ogólny nadzór nad statystyką w prokuraturze

Zastępca Prokuratora Rejonowego –

1. Zastępuje Prokuratora Rejonowego w Oleśnie w czasie jego nieobecności, a w szczególności wykonuje czynności określone w § 1 pkt 4-6, 8-11 niniejszego zarządzenia

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielane przez Prokuratora Rejonowego

3. Sprawuje nadzór służbowy nad sprawami znajdującymi się w referacie prokuratora Bożeny Biernat, a zwłaszcza decyzjami kończącymi postępowanie oraz innymi decyzjami podejmowanymi w toku postępowania przygotowawczego

4. Rozpoznaje wnioski prokuratorów o przedłużenie śledztw w zakresie prowadzonych przez nich postępowań z wyjątkami określonymi w art. 310 § 2 kpk,

5. Bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu i zdaje referat z wokandy najpóźniej w dniu następnym

6. Współdziała z organami kontroli państwowej i resortowej .

7. Bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownika Sekretariatu i sprawuje ogólny nadzór nad pracą sekretariatu.

8. Odpowiada za należyte zabezpieczenie zasobów danych osobowych przez osoby je wytwarzające w szczególności poprzez dopilnowanie :

a) przechowywania dokumentów „papierowych „ kiedy nie są używane w odpowiednio zamykanych szafach, szczególnie bezpośrednio przed zakończeniem urzędowania

b) przebywania osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych w pomieszczeniach sekretariatu wyłącznie w obecności osoby dopuszczonej do przetwarzania tych danych

9. Rozpoznaje wnioski stron o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

10. Wykonuje zadania obronne w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnie określone w Zarządzeniu nr 4/11 z dnia 02.02.2011 roku Prokuratora Rejonowego

11. Wchodzi w skład systemu zbierania informacji o zdarzeniach kryzysowych

12. Bierze udział w szkoleniach policji i organów uprawnionych do prowadzenia postępowań

13. Przyjmuje interesantów w każdym dniu w czasie urzędowania w sprawach skarg i wniosków

14. Wykonuje inne obowiązki i zadania zlecone mu doraźnie przez Prokuratora Rejonowego

Prokuratura Rejonowa w Prudniku:
Prokurator Rejonowy – Klaudiusz Juchniewicz,
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Mariusz Łojko

Prokurator Rejonowy – Klaudiusz Juchniewicz

1. kieruje całokształtem działalności Prokuratury Rejonowej, sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów , odpowiada za prawidłową organizację pracy zwracając uwagę na równomierne obciążenie prokuratorów pracą oraz egzekwuje indywidualną odpowiedzialność podległych prokuratorów,

2. reprezentuje jednostkę na zewnątrz i utrzymuje kontakty z organami państwowymi oraz samorządu terytorialnego (powiatowego, miejskiego i gminnego), oraz decyduje o zakresie i formie udzielanej informacji przedstawicielom prasy, radia i telewizji,

3. koordynuje działania podległych prokuratorów w celu zapewnienia jednolitej polityki karnej i jednolitego stosowania prawa w rejonie,

4. sprawuje nadzór nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem postępowań przygotowawczych, a w szczególności:

• zapoznaje się z relacjami prokuratorów z przebiegu najpoważniejszych spraw,

• zapoznaje się ze stanowiskiem prokuratorów w przedmiocie celowo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Witkowski
Informację udostępnił: Jarosław Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji: 2011-06-22
Liczba odsłon: 15 507

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj