add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Przedmiot działalności i kompetencje – Prokuratura Krajowa

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem prokuratury jest – na podstawie ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. , Nr 19. poz. 206 z późn. zm.) – strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Zgodnie z art. 3 tejże ustawy prokuratorzy wykonują to zadanie przez:
– prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych,
– sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
– wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych,
– składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
– podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,
– sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
– prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
– gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską;
administratorem tych danych, wrozumieniu przepisów ustawy o chronie danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych prokuratury jest Prokurator Krajowy,
– zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
– koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
– współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
– współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
– współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską,
– opiniowanie projektów aktów normatywnych,
– podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Polzer-Rudy
Informację udostępnił: Małgorzata Polzer-Rudy
Data wytworzenia informacji: 2008-06-12
Data udostępnienia informacji: 2008-06-12
Liczba odsłon: 3 978

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj