Godziny urzędowania Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz Prokuratur Rejonowych okręgu opolskiego są następujące: poniedziałek 7.30-18.00 oraz 7.30-15.30 od wtorku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. W tym też czasie interesanci przyjmowani są codziennie.

Zawiadomienia o przestępstwie oraz stosowne pisma domagające się wszczęcia czynności z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego można przekazać drogą pocztową na adres prokuratury – Prokuratura Okręgowa w Opolu ul. Reymonta 24, 45-954 Opole lub złożyć pisma w biurze podawczym prokuratury za potwierdzeniem odbioru, czy też wreszcie złożyć zawiadomienie ustne do właściwego prokuratora.

Sprawy rejestrowane są w stosownych urządzeniach ewidencyjnych według kolejności ich wpływu w odpowiedniej jednostce prokuratury okręgu opolskiego, a następnie niezwłocznie przekazane prokuratorowi do dalszego załatwienia.

Załatwianie spraw odbywa się według trybu regulowanego właściwymi procedurami (karna, cywilna, administracyjna, a także według zasad określonych w regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).

Wspomnieć należy, że wszelkie terminy procesowe do załatwienia sprawy ulec mogą znacznemu wydłużeniu wobec wystąpienia różnego rodzaju okoliczności niezależnych od prokuratora prowadzącego lub nadzorującego sprawę (np. zawiłość sprawy, niemożność szybkiego zgromadzenia określonych materiałów, dowodów), co oczywiście sprawia, iż takie sprawy nie są końcowo załatwiane w kolejności wynikającej z ich rejestracji.

Nadmienić należy, że terminy merytorycznego zakończenia spraw karnych regulowane są treścią art. 331 kodeksu postępowania karnego – „ W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od daty otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia” – w przypadku osoby tymczasowo aresztowanej termin taki ulega skróceniu do 7 dni.

Załatwienie spraw karnych odbywa się między innymi poprzez wniesienie aktu oskarżenia do sądu, skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, przekazanie sprawy według właściwości do innej jednostki.
Jeśli natomiast zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego, postępowanie takie zawiesza się na czas trwania przeszkody.
Sprawy cywilne i administracyjne mogą ukończyć się kierowaniem pozwów, wniosków, sprzeciwów, skarg.

Dodać należy, że kierownicy jednostek prokuratury lub ich zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w terminach przez siebie wyznaczonych – Prokurator Okręgowy w Opolu tego rodzaju interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-15.00. Natomiast stosowne informacje o przyjęciach obywateli w tych sprawach w poszczególnych prokuraturach rejonowych umieszczone są wewnątrz budynków, w których jednostki te mają siedziby.

Skargi i wnioski rozpatrywane są w trybie określonym w art. 221-256 kodeksu postępowania administracyjnego (oraz rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków) i w §§ 318-324 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Polzer-Rudy
Informację udostępnił: Małgorzata Polzer-Rudy
Data wytworzenia informacji: 2015-02-04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-12
Liczba odsłon: 4 198

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj