• Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. poz. 1218 i poz. 1962) zwanego zarządza się, co następuje:

  § 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Świdnicy stanowią:

  1. Prokurator Okręgowy w Świdnicy
  2. Zastępca Prokuratora Okręgowego.

  § 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Świdnicy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1)      Wydział I Organizacyjny, w tym Dział ds. Informatyzacji i Analiz oraz Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym;

  2)      Wydział II Postępowania Sądowego;

  3)      Wydział III Budżetowo – Administracyjny;

  4)      Wydział V Śledczy;

  5)      Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

  6)      Stanowisko Inspektora do spraw obronnych;

  7)      Stanowisko Audytora wewnętrznego;

  8)      Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

  9)      Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

  §3.1. Wydział I Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący zadania w zakresie:

  1)            organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury,

  2)            kadr i szkolenia;

  3)            sprawozdawczości i statystyki;

  4)            skarg i wniosków;

  5)            działalności rzecznika prasowego;

  6)            udostępniania informacji publicznej;

  7)            nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

  8)wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;

  9)koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

  10)        koordynowania i przeprowadzania bieżących kontroli wypełniania formularzy KCIK w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

  11)        przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych i koordynowanie działań podległych prokuratur rejonowych w tym zakresie;

  12)        prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

  13)        dokonywania ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych oraz opracowania dla nich indywidualnego planu rozwoju zawodowego;

  14)        dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;

  15)        wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;

  16)        sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

  17)        koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury rejonowe;

  18)      dokonywania analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych;

  19)       podejmowania decyzji   w         przedmiocie    wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

  20)      podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;

  21)      przygotowywanie wniosków do Prokuratora Apelacyjnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;

  22)      koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;

  23)      monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;

  24)      rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

  25)      obrotu prawnego z zagranicą;

  26)      udziału prokuratorów w posiedzeniach sądu okręgowego w zakresie sądowej kontroli postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i stosowanych w tych postępowaniach środków zapobiegawczych oraz innych decyzji w toku postępowania przygotowawczego, na które służą zażalenia do sądu;

  27)      udziału prokuratorów w posiedzeniach sądu okręgowego w zakresie sądowej kontroli postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i stosowanych w tych postępowaniach środków zapobiegawczych;

  28)      koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

  29)      zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;

  30)       opracowywanie w          uzgodnieniu z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

  31)      współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

  32)      opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

  33)      wykonywanie analiz kryminalnych;

  34)      administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

  35)      administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

  36)      administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;

  37)      obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

  38)      obsługa wideokonferencji;

  39)      zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

  40)      prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

  41)      wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

   

  1. W ramach Wydziału wyodrębnia się:

  1)            Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu;

  2)            Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, kierowany przez Kierownika Działu.

  3.        Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Organizacyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy, a w zakresie zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Zastępca Prokuratora Okręgowego.

  § 4. 1. Wydział II Postępowania Sądowego, kierowany przez Naczelnika Wydziału, do którego zadań należy:

  1)            udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw w których prokurator okręgowy uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;

  2)            udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

  3)            wytaczanie powództw oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych;

  4)            udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu o ułaskawienie,

  5)            udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

  6)            udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie

  7)            dokonywanie czynności przewidzianych w ustawie o odpowiedzialności karnej osób prawnych i innych podmiotów zbiorowych;

  8)            udział w postępowaniach sądowych o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie oraz odszkodowanie przewidziane w innych ustawach z tytułu niezasadnego pozbawienia wolności;

  9)            sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu okręgowego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

  10)        sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego;

  11)        sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego;

  12)        kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;

  13)        nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

  14)        kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

  15)        analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki rejonowe;

  16)        sporządzanie i opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;

  17)        podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

   

  2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

   

  § 5. 1. Wydział III Budżetowo – Administracyjny – kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, do którego zadań należy:

  1)            zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

  2)            prowadzenie rachunkowości;

  3)            zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

  4)            obsługa administracyjno-gospodarcza;

  5)            prowadzenie inwestycji i remontów;

  6)            prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

  7)            prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

  8)            zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

  1. W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi główny księgowy odpowiedzialny za realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 3
  2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

  § 6. 1. Wydział V Śledczy – kierowany przez Naczelnika Wydziału, do którego zadań należy:

  1)            prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, w tym:

  a)      przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o znacznej wartości,

  b)      przestępstwa z art. 189a, art. 252 § 1 i2, atakże z art. 286 § 1 i art. 287 § 1 w związku z art. 294 § 1, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości oraz art. 310 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kamy (Dz. U’. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),

  c)      przestępstwa z art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), przestępstwa z art. 56a i 57-60 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197), przestępstwa z art. 43 i 44 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), przestępstwa określone w art. 115- 119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz przestępstwa z art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),

  2)            prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;

  3)            udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

  4)            obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. ł pkt 1 i 2;

  5)            udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami apelacyjnymi, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania;

  6)            podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

  7)            sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

  8)            nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;

  2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

   

  § 7. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

  1)            ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

  2)            ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane; przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

  3)            kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

  4)            szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  5)            przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

  6)            zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

   

  2. W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonują:

  1)      Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;

  2)     Oddziały Kancelarii Tajnej we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego.

  3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

  §8.1. W Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji

  1. W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka, archiwum zakładowe
  2. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu

  2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego.

   

  § 9. 1. W Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

  1)         inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012, poz. 461 z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

  2)         audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938 z późn. zm. );

  3)         administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

  4)         stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

   

  2. Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt 2 i 4 obsługuje Wydział III Budżetowo – Administracyjny, a określone w ust. 1 pkt 3 Wydział I Organizacyjny

  3. Bezpośredni nadzór nad stanowiskami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-4 sprawuje Prokurator Okręgowy.

  § 11. Traci moc zarządzenie Nr 43/11 Prokuratora Okręgowego w Świdnicy z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

  §12. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 31 marca2015 r.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22
Data udostępnienia informacji: 2011-08-01
Liczba odsłon: 2 513