• Na podstawie § 37 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., Poz. 177) w zw. z §§ 29, 30, 32 ust. 1,3 i 4 oraz § 33  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 r. Poz. 508) zarządza się, co  następuje:

   

  § 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Świdnicy stanowią:

  1.      Prokurator Okręgowy w Świdnicy

  2.      Zastępca Prokuratora Okręgowego.

   

  § 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Świdnicy wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

  1.     Wydział I Śledczy, w tym Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

  2.     Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Sądowy i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

  3.     Wydział VII Budżetowo – Administracyjny

  4.     Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

  5.     Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych

  6.     Stanowisko Audytora Wewnętrznego

  7.     Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  8.     Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

  § 3. 1. Wydział I Śledczy – kierowany przez Naczelnika Wydziału, do którego zadań należy w szczególności:

  1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

  2)       prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

  3)     prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;

  4)       prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

  5)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;

  6)     udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1 – 5, oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

  7)     obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w ramach Wydziału, wymienionych w pkt 1 – 5;

  8)     podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań w sprawach wymienionych w pkt 1- 5;

  9)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, wymienionych w pkt 1 – 5;

  10)             sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz wykonywanie w tych sprawach nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Okręgowego w postępowaniu przygotowawczym;

   

  11)  koordynowanie, na polecenie Prokuratora Okręgowego, postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym;

  12)  koordynowanie, przez wyznaczonego prokuratora, ścigania przestępstw dotyczących błędów medycznych, w tym dokonywanie badań aktowych tych spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe okręgu, a także opracowywanie sprawozdań, raportów i zaleceń dotyczących tej kategorii przestępstw;

  13)             nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;

   

  2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez kierownika Działu, do którego zadań należy:

  1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym o przestępstwa finansowo – skarbowe, za wyjątkiem wskazanych w art. 115 § 6 kk;

  2)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;

  3)     udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1 – 2, oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

  4)     obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w ramach Wydziału, wymienionych w pkt 1 – 2;

  5)     podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań w sprawach wymienionych w pkt 1- 2;

  6)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, wymienionych w pkt 1 – 2;

  7)     sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz wykonywanie w tych sprawach nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Okręgowego w postępowaniu przygotowawczym;

  8)     koordynowanie, na polecenie Prokuratora Okręgowego, postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach przestępstw gospodarczych oraz o finansowo – skarbowych.

  3.  Prokurator Okręgowy wyznacza spośród prokuratorów Wydziału I Śledczego koordynatorów do spraw ścigania przestępstw dotyczących błędów medycznych.

  4. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

   

  § 4. 1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący w szczególności zadania w zakresie:

  1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach przekazanych do prowadzenia przez Prokuratora Okręgowego;

  2)    organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury,

  3)    kadr i szkolenia;

  4)    sprawozdawczości i statystyki;

  5)    skarg i wniosków;

  6)    działalności rzecznika prasowego;

  7)    udostępniania informacji publicznej;

  8)    nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

  9)    wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;

  10)                        koordynowania  zadań  w  zakresie  kontroli  zarządczej   w  prokuraturze  okręgowej  i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

  11)                        przeprowadzanie wizytacji i lustracji  prokuratur rejonowych i koordynowanie działań podległych prokuratur rejonowych w tym zakresie;

  12)                        prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

  13)                        dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;

  14)                        wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;

  15)                        sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, za wyjątkiem spraw przekazanych do nadzoru w ramach Wydziału I Śledczego;

  16)                        koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury rejonowe;

  17)                        dokonywania analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych;

  18)                        podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

  19)                        podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;

  20)                         dokonywanie oceny zasadności stosowania tymczasowego aresztowania w sprawach, w których podjęto decyzje o umorzeniu postępowania;

  21)                         przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328§1k.p.k.;

  22)                        koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy

  materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości  bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw, za wyjątkiem spraw przekazanych do koordynowania w Wydziale I Śledczym;

  23)                        monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;

  24)                        rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

  25)                        obrotu  prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;

  26)                        udziału prokuratorów w posiedzeniach sądu okręgowego w zakresie sądowej kontroli postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i stosowanych w tych postępowaniach środków zapobiegawczych oraz innych decyzji w toku postępowania przygotowawczego, na które służą zażalenia do sądu;

  27)                        udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych I instancji;

  28)                        wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

   

  3.        W ramach Wydziału wyodrębnia się:

  1)     Dział Sądowy, kierowany przez kierownika Działu, do którego zadań nadto należy:

  a)     udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych oraz w Wydziałach I i II, w sytuacji wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej;

  b)     udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

  c)     udział   prokuratorów  w   postępowaniu   odwoławczym   przed   sądem  okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

  d)     wytaczanie powództw oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych;

  e)     udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu o ułaskawienie,

  f)      udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenie sprzeciwów od ostatecznych decyzji administracyjnych, zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem uchwał i decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

  g)     udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym;

  h)     dokonywanie czynności przewidzianych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  i)       udział w postępowaniach sądowych o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie oraz odszkodowanie przewidziane w innych ustawach z tytułu niezasadnego pozbawienia wolności;

  j)       sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu okręgowego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

  k)      sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego;

  l)        sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego;

  m)   kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa , o którym mowa w art. 523 k.p.k.;

  n)      nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

  o)      kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

  p)      analiza orzecznictwa sądu okręgowego  i  sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki rejonowe;

  q)     kontrola spraw, w których wyroki uniewinniające zostały zaskarżone bezskuteczną apelacją oraz w których wyrok uniewinniający został wydany przez sąd II instancji pod kątem zasadności i prawidłowości skierowania aktu oskarżenia oraz możliwości zaskarżenia prawomocnego wyroku w trybie nadzwyczajnym;

  r)      sporządzanie i opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;

  s)      dokonywanie oceny wyroków uniewinniających, w tym także zasadności stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób uniewinnionych;

  t)       podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

  2)     Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

  a)     prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;

  b)     koordynowanie ścigania przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), w tym dokonywanie badań aktowych tych spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe okręgu, a także opracowywanie sprawozdań, raportów i zaleceń dotyczących tej kategorii przestępstw;

  c)     koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

  d)     zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;

  e)     opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,

  f)      współpraca z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

  g)     opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

  h)     wykonywanie analiz kryminalnych;

  i)       administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

  j)       administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

  k)     koordynowanie i przeprowadzanie bieżących kontroli wypełniania formularzy KCIK w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

  l)       administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;

  m)   obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

  n)     obsługa wideokonferencji;

  o)     zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

  p)     prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

   

  3. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego sprawuje Prokurator Okręgowy, a w zakresie zadań Działów: Sądowego i do Spraw Informatyzacji i Analiz – Zastępca Prokuratora Okręgowego.

   

  § 5. 1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny – kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, do którego zadań należy w szczególności:

  1)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

  2)    prowadzenie rachunkowości;

  3)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

  4)    obsługa administracyjno-gospodarcza;

  5)    prowadzenie inwestycji i remontów;

  6)    prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

  7)    prowadzenie biblioteki;

  8)    prowadzenie    spraw    związanych    z    zaspokajaniem    potrzeb    mieszkaniowych prokuratorów;

  9)    zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

  2. W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi główny księgowy odpowiedzialny za realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 2.

  3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

   

  § 6. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

  1)    ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych   i   przechowywanych informacji niejawnych;

  2)    ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane; przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

  3)    kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

  4)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  5)    przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

  6)    zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

  2. W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonują:

  1) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego       bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;

  2) Oddziały Kancelarii Tajnej we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego.

  3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

   

  § 7.1.  W Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

  2.      W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe.

  3.      Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu

  2. Bezpośredni  nadzór nad  realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału II Organizacyjno – Sądowego.

   

  § 8.1. W Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

  1)    Starszego Inspektora do Spraw Obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012, poz. 461 z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

  2)    Audytora Wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938 z późn. zm. );

  3)    Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);

  4)    Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

   

  2.  Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt  2 i 4 obsługuje Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, a określone w ust. 1 pkt 3  Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

  3. Bezpośredni nadzór nad stanowiskami wymienionymi w ust. 1 pkt 1- 4 sprawuje Prokurator Okręgowy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22
Data udostępnienia informacji: 2011-08-01
Liczba odsłon: 4 815

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj