Prokurator Okręgowy w Świdnicy – Wiesław Dworczak

– utrzymuje kontakty z organami administracji państwowej i organami samorządowymi,

– podejmuje decyzje w sprawach wymagających doraźnych działań prokuratur okręgu świdnickiego z uwagi na szczególne zagrożenia naruszeniami prawa lub w sprawach wywołujących szeroki rezonans społeczny,

– wykonuje określone w Kodeksie postępowania karnego czynności bezpośredniego przełożonego nad prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Świdnicy i prokuratorami rejonowymi kierującymi jednostkami okręgu świdnickiego,

– sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami procesowymi Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

– sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Organizacyjnego, III Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz,
V Wydziału Śledczego, Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, rzecznika prasowego,  głównego księgowego,  starszego inspektora do spraw obronnych oraz audytora wewnętrznego, 

– utrzymuje kontakty z mediami – osobiście lub przez rzecznika prasowego, w tym  uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami prasy, radia i telewizji.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Świdnicy – Zbigniew Kata

– zastępuje Prokuratora  Okręgowego podczas jego nieobecności.

– nadzoruje  wykonywanie zadań przez II Wydział Postępowania Sądowego, w tym w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, administracyjnych,

– nadzoruje wykonywanie zadań przez VI Wydział do spraw Przestępczości Gospodarczej i wykonuje przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania karnego kompetencje prokuratora bezpośrednio przełożonego nad czynnościami podejmowanymi przez prokuratorów tego wydziału,

– utrzymuje kontakty z organami państwowymi i samorządowymi,

– koordynuje współdziałanie z organami ścigania, kontroli i innymi urzędami,

– nadzoruje prawidłowość i terminowość przygotowania oraz przekazywania informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

 

Naczelnik I Wydziału Organizacyjnego – Romuald Szczepański

– kieruje pracą Wydziału, będąc zwierzchnikiem służbowym prokuratorów pełniących w nim służbę, jest odpowiedzialny za prawidłową i sprawną realizację  zadań, wynikających z przepisów aktualnego regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz z aktualnego zarządzenia Prokuratora Okręgowego o strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

– opracowuje projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego związane ze strukturą organizacyjną Prokuratury i jej funkcjonowaniem oraz dotyczące podziału czynności prokuratorów,

– sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej,

– nadzoruje prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdawczości statystycznej,

– przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej,

– przygotowuje wybory do Kolegium Prokuratury Okręgowej oraz do Zgromadzenia w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu,

– sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników referatu do spraw kadr.

 

Kierownik Działu Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym – wakat

– kieruje pracą działu, będąc zwierzchnikiem służbowym prokuratorów pełniących w nim służbę, jest odpowiedzialny za prawidłową i sprawną realizację  zadań, wynikających z przepisów aktualnego regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz z aktualnego zarządzenia Prokuratora Okręgowego o strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

– uzgadnia z Prokuratorem Okręgowym decyzje w przedmiocie objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe,

– koordynuje wszelkie sprawy związane ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego, kontrolą nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych okręgu oraz związane ze sprawowaniem nadzoru instancyjnego,

– nadzoruje prawidłowość sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego przez podległych prokuratorów w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa prowadzone przez prokuratury rejonowe okręgu,

– sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością czynności i rozstrzygnięć dokonywanych w zakresie obrotu prawnego z zagranicą,

– dokonuje okresowych analiz przyczyn długotrwałości postępowań przygotowawczych,

– przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych między prokuraturami rejonowymi oraz w przedmiocie wyłączenia prokuratury od prowadzenia postępowania.

 

Kierownik Działu do spraw Informatyzacji i Analiz – Eligiusz Wnuk

– sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą Działu do spraw Informatyzacji i Analiz.

– wykonuje całokształt zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych, organizacją i rozwojem systemów informatycznych oraz prawidłowym funkcjonowaniem tych systemów i oprogramowań w prokuraturach okręgu świdnickiego,

– sprawuje nadzór nad pracą administratorów systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej oraz w prokuraturach rejonowych,

– sprawuje nadzór nad pracą analityków kryminalnych,

– nadzoruje prowadzenie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zewnętrznych baz danych Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra”, a także sprawuje nadzór nad prawidłowym przekazywaniem informacji do KCIK przez prokuratorów okręgu świdnickiego,

– nadzoruje techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,

– pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy.

 

Naczelnik II Wydziału Postępowania Sądowego – Jolanta Siwik-Ważny

– sprawuje kierownictwo nad pracą II Wydziału, będąc zwierzchnikiem służbowym prokuratorów pełniących w nim służbę,

– wyznacza prokuratorów II Wydziału Postępowania Sądowego do obsługi wokand odwoławczych oraz wokand Sądu Okręgowego w sprawach o unieważnienie wyroków sądowych, odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowania i pozbawienia wolności oraz o wydanie wyroków łącznych, a także w sprawach cywilnych i przed sądami administracyjnymi.

– podejmuje decyzje w przedmiocie oceny słuszności i potrzeby zaskarżenia orzeczeń Sądu Okręgowego I instancji,

– dokonuje oceny słuszności orzeczeń sądowych w sprawach o uznanie za nieważne wyroków sądowych, odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności,

– podejmuje decyzje w przedmiocie oceny słuszności i potrzeby zaskarżenia wyroków Sądu  Okręgowego II instancji oraz uzgadnia z Zastępcą Prokuratora Okręgowego stanowisko w przedmiocie wniesienia kasacji oraz wniosków kierowanych w trybie art. 521 k.p.k.

 

Dyrektor III Wydziału Budżetowo-Administracyjnego – Irena Rygulska

– realizuje zadania z zakresu dysponenta III stopnia środków budżetowych Państwa granicach upoważnienia udzielonego przez Prokuratora Okręgowego,

– realizuje całokształt działań wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych,

– odpowiada za realizację zadań inwestycyjnych oraz robót wynikających z procedur przetargowych i postanowień zwartych umów,

– odpowiada za sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań inwestycyjnych oraz robót budowlanych realizowanych w jednostkach okręgu świdnickiego,

– współpracuje w opracowaniu projektu planu wydatków i dochodów oraz sprawuje ogólny nadzór nad jego wykonaniem,

– nadzoruje utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynków prokuratur okręgu świdnickiego,

– nadzoruje gospodarkę samochodową,

– zatwierdza faktury i rachunki na zakup towarów i usług zakupionych w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.

 

Naczelnik V Wydziału Śledczego – wakat

– kieruje V Wydziałem Śledczym, będąc zwierzchnikiem służbowym prokuratorów pełniących w nim obowiązki służbowe,

– sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podległych prokuratorów,

– uzgadnia z Prokuratorem Okręgowym decyzje w przedmiocie doboru spraw do prowadzenia przez Wydział i przydziela je poszczególnym prokuratorom,

– dokonuje oceny orzeczeń sądowych zapadłych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów V Wydziału oraz uzgadnia z Prokuratorem Okręgowym stanowisko co do potrzeby ich zaskarżenia,

– wykonuje obowiązki określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr216 poz.1585 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzonych przez siebie postępowań przygotowawczych i kontroluje wykonywanie tych obowiązków przez podległych prokuratorów,

– przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu okresowe informacje o stanie najpoważniejszych postępowań i przewidywanych czynnościach.

 

Wizytator – Krystyna Gawrońska

– wykonuje całokształt czynności merytorycznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wizytacji, lustracji i kontroli problemowych w prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego stosownie do potrzeb, poleceń organów nadrzędnych prokuratury oraz zadań określonych w rocznym planie pracy wizytatora, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe, łącznie z badaniem poziomu i jakości pracy, oceny wypełniania obowiązków służbowych przez prokuratorów i pracowników administracyjnych oraz ich kwalifikacji zawodowych,

– przeprowadza oceny kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,

– występuje do naczelników właściwych wydziałów o podjęcie czynności związanych z uchyleniem w trybie nadzoru prawomocnych postanowień prokuratorskich oraz o wywiedzenie kasacji od prawomocnych orzeczeń sądowych,

– dokonuje badań akt spraw prowadzonych przez asesorów prokuratur rejonowych.

– uczestniczy w lustracjach, kontrolach problemowych i innych formach kontroli organizowanych przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu,

– dokonuje ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych.

 

Rzecznik prasowy – Ewa Ścierzyńska 

– Utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu i przekazuje im informacje o ważniejszych sprawach,

– Informuje Rzecznika Prasowego Prokuratora Generalnego i Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu o ważniejszych sprawach i ustaleniach oraz współpracuje z nimi w zakresie przekazywania informacji związanych z działalnością Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

– organizuje konferencje prasowe w Prokuraturze Okręgowej.

– okresowo sporządza biuletyny informacyjne dla środków masowego przekazu.

– opracowuje i uaktualnia na bieżąco komunikaty dotyczące prowadzonych przez prokuratury okręgu świdnickiego postępowań karnych na stronie zarezerwowanej dla Prokuratury Okręgowej w sieci Internet.

 

 

Starszy inspektor do spraw biurowości pf. Kierownika sekretariatu – Marta Woźniak 

– kieruje pracą sekretariatu poszczególnych Wydziałów Prokuratury Okręgowej,

– nadzoruje i okresowo kontroluje poszczególne stanowiska pracy sekretariatu Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

– opracowuje wnioski w sprawie awansowania i nagradzania urzędników i innych pracowników,

– sporządza projekty zarządzeń o podziale czynności pracowników sekretariatu,

– nadzoruje prawidłowość wykazywania danych statystycznych z działalności podległych jednostek,

– sporządza sprawozdania statystyczne z działalności prokuratury dla jednostek nadrzędnych.

 

 

Główny księgowy – Urszula Majda 

– wykonuje obowiązki wynikające z art. 45 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,

– prowadzi księgi rachunkowe Prokuratury Okręgowej,

– dysponuje środkami publicznymi określonymi w planie finansowym Prokuratury Okręgowej,

– dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

– analizuje realizację plany finansowego Prokuratury Okręgowej,

– dba o prawidłową i terminową realizację rozliczeń finansowych,

– przeprowadza końcowe rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych i innych środków w zakresie wykazanych niedoborów i nadwyżek,

– prowadzi rachunkowość Prokuratury Okręgowej.

 

Audytor wewnętrzny – Zbigniew Fruń 

– prowadzi audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz w prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego,

– bada dowody księgowe oraz zapisy w księgach rachunkowych,

– dokonuje oceny gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

– dokonuje oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

– przygotowuje projekt planu audytu wewnętrznego,

– przygotowuje sprawozdania z wykonanie planu audytu wewnętrznego.

 

 

Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnych – Justyna Kuchta 

– kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką do spraw ochrony informacji niejawnych,

– zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym ich ochronę fizyczną,

– kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

– kontroluje ewidencję oraz obieg dokumentów niejawnych,

– opracowuje plan ochrony informacji niejawnych,

– prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

– wykonuje czynności związane z postępowaniami sprawdzającymi.

 

Starszy inspektor do spraw obronnych – Andrzej Rataj 

– pełni funkcję kierownika Kancelarii Tajnej,

– prowadzi sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

– planuje i przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

– prowadzi rejestr badań okresowych pracowników,

– sporządza plany zakupów sprzętu bhp oraz ppoż oraz uczestniczy w organizowanych w tym zakresie przetargach.

 

 

Prokurator Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej – Beata Jelińska

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej – Anna Akerman

 

Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie – Marta Polańska-Procków

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie – Emil Wojtyra

Kierownik Działu Śledztw – wakat

 

Prokurator Rejonowy w Kłodzku – Jan Sałacki

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kłodzku – Joanna Pera-Lechocińska

Kierownik Działu Śledztw – 

 

Prokurator Rejonowy w Świdnicy – Marek Rusin

Zastępca Prokuratora Rejonowego w w Świdnicy – Beata Piekarska-Kaleta

 

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu – Marcin Witkowski

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu – Jolanta Majcherczyk

Kierownik Działu Śledztw – Dorota Siodłak

Kierownik I Działu Dochodzeniowo-Śledczego – Monika Skalska

Kierownik II Działu Dochodzeniowo-Śledczego – Renata Młynarska

 

Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich – Robert Fudali

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich – Beata Ignacak

 

Prokuratorzy Rejonowi kierują prokuraturami rejonowymi i są przełożonymi prokuratorów prokuratur rejonowych. Do ich kompetencji należą sprawy organizacyjne, kadrowe i skargowe wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Reprezentują prokuratury rejonowe wobec organów państwowych i samorządowych szczebla rejonowego, działających w okręgu ich właściwości. 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12
Data udostępnienia informacji: 2011-11-28
Liczba odsłon: 6 541