Prokurator Okręgowy – Wiesław Dworczak

1. Kieruje pracą Prokuratury Okręgowej Świdnicy, będąc jednocześnie:

1) prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz w stosunku do prokuratorów rejonowych okręgu świdnickiego,

2) prokuratorem przełożonym wszystkich prokuratorów i asesorów pełniących służbę w okręgu świdnickim.

2. Sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy, podejmuje niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji ich zadań służbowych zastrzegając do własnych kompetencji:

1) nadzorowanie czynności Zastępcy Prokuratora Okręgowego w zakresie przekazanych mu uprawnień,

2) wykonywanie określonych w kodeksie postępowania karnego czynności bezpośredniego przełożonego nad prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Świdnicy i prokuratorami rejonowymi kierującymi jednostkami okręgu świdnickiego,

3) określanie zakresu kompetencji Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

4) sprawowanie wewnętrznego nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi  Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału IV Organizacyjno -Sądowego z wyłączeniem postępowań karnych prowadzonych w tym Wydziale oraz z wyłączeniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Działu Sądowego, z zastrzeżeniem wynikającym z §1 ust. 5 niniejszego zarządzenia,

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału VII Budżetowo Administracyjnego,

7) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością samodzielnych stanowisk:

a) Inspektora ds. Obronnych,

b)  Audytora Wewnętrznego,

c) Inspektora Ochrony Danych,

d)  Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Rzecznika Prasowego oraz Kierownika Szkolenia w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy

10) dekretowaniu całości korespondencji w tym wszystkich pism wpływających z Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej oraz naczelnych organów władzy i administracji państwowej, jak również związanych z korespondencją prowadzoną pomiędzy powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury,

11) podpisywaniu korespondencji adresowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, dyrektorów departamentów i biur Prokuratury Krajowej, Prokuratora Regionalnego, zastępców Prokuratora Regionalnego oraz Naczelników Wydziałów Prokuratury Regionalnej, urzędów centralnych, polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych,

3. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach bezpośredniego nadzoru nad czynnościami prokuratorów Wydziału IV w zakresie ich nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym prokuratur rejonowych okręgu świdnickiego oraz pozostałą działalnością prokuratur rejonowych polegają między innymi na:

1)     podejmowaniu decyzji w przedmiocie objęcia zwierzchnim  nadzorem    służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe,

2)     sprawowaniu, za pośrednictwem upoważnionych prokuratorów Wydziału IV zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,

3)     przedłużaniu czasu trwania śledztw własnych prowadzonych przez prokuratorów rejonowych okręgu świdnickiego na okres powyżej trzech miesięcy oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na okres powyżej roku – w trybie art. 310 § 2 kpk,

4)     kierowaniu wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego w trybie art. 328 kpk,

5)     podejmowaniu decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych między prokuraturami rejonowymi oraz w przedmiocie przekazania sprawy do prowadzenia innej jednostce prokuratury w trybie § 116. ust.5 Regulaminu

6)     podejmowaniu decyzji w przedmiocie skarg dotyczących przewlekłości prowadzonych postępowań  przygotowawczych,

7)     kontrolowaniu prawidłowości rozstrzygnięć prokuratorów Wydziału IV, między innymi:

a) w przedmiocie zażaleń składanych w trybie art. 306 § 3 kpk, art. 465 § 2a k.p.k, art. 626a k.p.k. oraz art. 217c §4 k.k.w,

b) w przedmiocie podjęcia postępowań przygotowawczych prawomocnie zakończonych przez prokuratury rejonowe (art. 327 § 1 k.p.k)

c) w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych  prawomocnie umorzonych przez prokuratury rejonowe( art. 327§2 k.p.k)

8)     kontrolowaniu prawidłowości sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa,

9)      dokonywaniu oceny równomierności obciążenia pracą poszczególnych prokuratorów Wydziału i podejmowanie w związku z tym stosownych decyzji,

10) określaniu zakresu badań i analiz dokonywanych przez prokuratorów Wydziału IV w sferze postępowania karnego,

11) współdziałaniu, utrzymywaniu kontaktów oraz uczestniczeniu w naradach organów powołanych do ujawniania i ścigania przestępstw.

4. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych polegają w szczególności na:

1)     dbaniu o dobór odpowiednich kadr oraz równomierne obciążenie obowiązkami służbowymi podległych prokuratorów,

2)     przeprowadzaniu wyborów do kolegium prokuratury okręgowej, przewodniczeniu kolegium i zwoływaniu jego posiedzeń w celu realizacji uprawnień wynikających z art. 51 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze,

3)      analizowaniu danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów w terminie do 30 czerwca każdego roku i podejmowaniu decyzji o objęciu informacji ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”,

4)     wnioskowaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie kontroli prawidłowości wykorzystania przez prokuratora i asesora zwolnienia lekarskiego,

5)      usprawnianiu organizacji i techniki pracy oraz dbaniu o sprawność postępowania i należytą kulturę pracy,

6)     sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem prokuratorów oraz innych pracowników prokuratury,

7)     ustalaniu rocznego planu urlopów prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratorów rejonowych, udzielaniu urlopów wypoczynkowych zgodnie z opracowanym planem, podejmowaniu decyzji o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego

8)     prowadzeniu dla każdego prokuratora asesora osobnego wykazu służbowego zawierającego podstawowe dane dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu prokuratora,

9)     zarządzeniu pełnienia przez prokuratorów i urzędników dyżurów po godzinach urzędowania lub w dni ustawowo wolne od pracy,

10) sporządzaniu planów i harmonogramów pracy obejmujących ważniejsze działania Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

11) nadzorowaniu sprawozdawczości i statystyki, w tym dbałości o rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,

12) dokonywaniu rocznej oceny działalności podległych jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu świdnickiego i komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

13) zarządzeniu przeprowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,

14) podejmowaniu decyzji o zastosowaniu wobec urzędników i innych pracowników kar porządkowych w przypadkach przewidzianych w ustawach, decydowaniu o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych przeciwko urzędnikom prokuratury,

15) rozpoznawaniu skarg i wniosków dotyczących prokuratorów, asesorów,  asystentów prokuratorów,  aplikantów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników w tym rozpoznawanie skarg na Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Świdnicy,

16) utrzymywaniu kontaktów z mediami – przez Rzecznika Prasowego lub osobiście, w tym uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami prasy, radia i telewizji.

5. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach wewnętrznego nadzoru nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego w zakresie spraw sądowych polegają szczególności na:

1)     wnoszeniu kasacji do Sądu Najwyższego od orzeczeń sądu odwoławczego sporządzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej, jak również wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k.

2)     wnoszeniu nadzwyczajnych środków odwoławczych w sprawach pozakarnych

6. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach nadzoru nad pracą Wydziału I i IV oraz pracą prokuratur rejonowych okręgu świdnickiego w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych polegają w szczególności na:

1)     podpisywaniu wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawie karnej oraz pism przekazujących do realizacji Europejski Nakaz Dochodzeniowy,

2)     przesyłaniu do właściwego Urzędu Konsularnego wniosków o pomoc prawną,

3)      podejmowaniu decyzji w przedmiocie wyjazdu prokuratora w celu udziału w czynnościach przeprowadzanych za granicą,

4)     kierowaniu drogą służbową do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Krajowego wniosku o powołanie wspólnego zespołu śledczego, o którym mowa w art. 589 c k.p.k.,

5)     rozpoznawaniu wniosków organu państwa obcego o dopuszczenie do udziału w czynnościach jego przedstawiciela,

6)      podejmowaniu decyzji w przedmiocie przejęcia i przekazania ścigania karnego,

7)      przesyłaniu do Prokuratury Krajowej wniosków o wydanie osoby ściganej w celu nadania im dalszego biegu,

8)      wysyłaniu pisemnego zawiadomienia bezpośrednio do właściwego terytorialnie Urzędu Konsularnego lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego zawiadomienia o zastosowaniu przez Sąd i uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec obywatela państwa obcego,

9)      bezzwłocznym powiadamianiu za pośrednictwem Prokuratury Krajowej właściwej w sprawach protokołu dyplomatycznego komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw zagranicznych o prowadzeniu postępowania karnego dotyczącego osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego, a także powiadamianiu Prokuratury Krajowej o decyzjach procesowych wydawanych w tych sprawach,

10) kierowaniu do Sądu Okręgowego w sytuacji określonej w art. 607a k.p.k. wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz wniosków określonych w art. 607e § 3 pkt 8 k.p.k. i art. art. 607 h §1 k.p.k.,

11) przyjmowaniu europejskiego nakazu aresztowania, o którym mowa w art. 607 k §1 k.p.k., a po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 607k § 2-4 k.p.k. kierowaniu spraw do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie przekazania osoby ściganej,

12) występowaniu o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego określonego w art. 272, art. 275, art. 275a lub art. 276 k.p.k. albo europejskiego nakazu ochrony,

13) zapewnieniu całodobowego kontaktu z Biurem SIRENE poprzez zorganizowanie systemu dyżurów pełnionych przez prokuratorów kierowanej jednostki.

7. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego w sprawach związanych z wykonaniem budżetu prokuratury okręgowej i podległych jej jednostek polegają w szczególności na:

1)     przygotowywaniu projektu planu finansowego Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych i przedstawieniu go Prokuratorowi Regionalnemu we Wrocławiu oraz przygotowywaniu wyżej wymienionego planu, a następnie jego wykonywaniu,

2)      przygotowywaniu projektu budżetu w układzie zadaniowym Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych, a następnie wykonywaniu wydatków w układzie zadaniowym,

3)     opracowywaniu, w porozumieniu z Prokuratorem Regionalnym we Wrocławiu, harmonogramu realizacji planu finansowego Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

4)     dysponowaniu rachunkiem bieżącym Prokuratury Okręgowej z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków,

5)     sprawowaniu nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych, przestrzeganiu zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych,

6)      organizowaniu na obszarze Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostkach właściwego przepływ informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich dla Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych oraz dokonywaniu ich kwartalnej oceny i przekazywaniu wraz z niezbędnymi wnioskami Prokuratorowi Regionalnemu we Wrocławiu,

7)      podejmowaniu działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

8)      prowadzeniu działalności inwestycyjnej Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

8. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz polegają w szczególności na:

1)     kierowaniu zadaniami związanymi z administrowaniem danymi w systemach informatycznych,

2)      czuwaniu nad prawidłowym funkcjonowaniem w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych,

3)      nadzorowaniu działania, terminowości i prawidłowości przygotowywanych informacji i kierowanych zapytań do Punktu Informatycznego Krajowego Rejestru Karnego i stanowisk dostępowych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,

4)     nadzorowaniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,

5)     czuwaniu nad prawidłowym wykonaniem analiz kryminalnych,

6)      nadzorowaniu prowadzenia strony internetowej Prokuratury Okręgowej i obsługi Biuletynu Informacji Publicznej,

7)      nadzorowaniu wykonywania innych zadań związanych z informatyzacją Prokuratury Okręgowej i prokuratur okręgu świdnickiego,

8)     akceptowaniu analiz, ocen i wniosków z kontroli funkcjonowania Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA”, rejestracji informacji kryminalnych oraz wykorzystania zewnętrznych baz danych,

9)      nadzorowaniu współpracy w zakresie informatyzacji z sądami i policją oraz innymi organami,

10) akceptowaniu przedstawianych przez Kierownika Działu analiz, propozycji i projektów przedsięwzięć w zakresie informatyzacji, w szczególności, co do rozwoju sieci, usprawnienia pracy poprzez zastosowanie technik informatycznych oraz zapotrzebowania na sprzęt i oprogramowanie,

11) akceptowaniu opracowanych przez kierownika działu projektów zarządzeń z zakresu informatyzacji, zasad bezpieczeństwa oraz ochrony danych.

9. Zadania Prokuratora Okręgowego w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych polegają w szczególności na:

1)     ochronie wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,

2)     kontrolowaniu zabezpieczenia informacji niejawnych,

3)      przestrzeganiu zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, stosownie do aktualnego regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w jednostkach.

10. Zadania Prokuratora Okręgowego w zakresie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami: Inspektora ds. Obronnych, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Ochrony Danych oraz Inspektora do Spraw bezpieczeństwa i Higieny Pracy uregulowane zostały w odrębnych zarządzeniach.

11. Zadania Prokuratora Okręgowego nieuwzględnione we wcześniejszych punktach polegają w szczególności na:

1)     prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych oraz braniu udziału w postępowaniach sądowych w prowadzonych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym

2)      występowaniu z wnioskami do właściwego organu o podjęcie odpowiednich działań w przypadku ujawnienia istotnych okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw

3)       nadawaniu biegu wnioskom do Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o przedłużenie czasu trwania śledztw prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej na okres powyżej roku oraz występowanie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 12 miesięcy

4)     zajmowaniu stanowiska w przedmiocie wniosku, informacji lub zawiadomienia w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i innych przepisach szczególnych, po dokonaniu analizy i merytorycznej ocenie przedstawionych przez właściwe organy wniosków przez wyznaczonych prokuratorów,

5)      zajmowaniu stanowiska w zakresie udostępnienia informacji publicznej, wydawaniu decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz wydawaniu decyzji odwoławczych od decyzji prokuratorów rejonowych o odmowie udostępnienia informacji publicznej i umorzeniu postępowania w tym przedmiocie, a nadto przygotowywanie informacji w prowadzonych sprawach,

6)     wykonywaniu zadań administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a w szczególności wydawanie zarządzeń konkretyzujących zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Prokuraturze Okręgowej,

7)     kierowaniu wykonywaniem całokształtu zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz ponoszenie odpowiedzialności za przygotowanie tej jednostki do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

8)     koordynowaniu zadań związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy i podległych prokuraturach rejonowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym także zarządzeń organów nadrzędnych prokuratury, poleceń i zaleceń,

9)     sprawowaniu, za pośrednictwem Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego, kontroli nad ochroną obiektów prokuratur okręgu świdnickiego,

10) współdziałaniu w zakresie spraw pracowniczych ze związkami zawodowymi działającymi w Prokuraturze Okręgowej,

11) przyjmowaniu interesantów w dniach i godzinach określonych odrębnym zarządzeniem,

12) zwoływaniu odpraw, narad i konferencji oraz podejmowaniu innych niezbędnych czynności koniecznych dla sprawnego i prawidłowego kierowania jednostką,

13)wykonywaniu zadań z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych poprzez audytora wewnętrznego

14) utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i organami samorządowymi, a zwłaszcza przekazywanie tym organom sprawozdań i informacji o działalności prokuratury,

15) podejmowanie decyzji w sprawach wymagających doraźnych działań prokuratur okręgu świdnickiego z uwagi na szczególne zagrożenia naruszeniami prawa lub w sprawach wywołujących szeroki rezonans społeczny,

12. Prokurator Okręgowy zastępuje Zbigniewa Katę – Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Świdnicy podczas jego nieobecności we wszystkich czynnościach określonych w § 2 niniejszego Zarządzenia.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Zbigniew Kata

1. W zakresie przyznanych mu przez Prokuratora Okręgowego kompetencji jest bezpośrednim przełożonym prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy i prokuratorów rejonowych kierujących jednostkami okręgu świdnickiego,

2. W zakresie wskazanym w ust. 1 jest przełożonym wszystkich prokuratorów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych okręgu świdnickiego.

3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Wydziału I Śledczego;

2) Działu Sądowego w Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym oraz Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – w zakresie prowadzonych i nadzorowanych postępowań przygotowawczych.

4. Zadania Zastępcy Prokuratora Okręgowego w ramach bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału I Śledczego, w tym Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, w tym Działu Sądowego polegają w szczególności na:

1)     podejmowaniu decyzji w przedmiocie prowadzenia śledztw w Wydziale I i IV oraz przejmowania do prowadzenia w Prokuraturze Okręgowej spraw prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego,

2)      przedłużaniu czasu trwania śledztw prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I i IV na czas do roku,

3)     dbaniu o prawidłowe realizowanie i kształtowanie praktyki w zakresie stosowania środków zapobiegawczych

4)      przyjmowaniu od Naczelników, kierowników działów i prokuratorów Wydziału I i IV referatów dotyczących prowadzonych postępowań oraz weryfikowaniu informacji o kierunkach prowadzenia postępowań, istotnych ustaleniach śledczych, planowanych czynnościach i decyzjach, jak też w sprawach objętych zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratury wyższego stopnia, zwłaszcza w sprawach szczególnej wagi oraz w sprawach zawiłych, w tym odnośnie:

a) zmiany bądź uchylania środków zapobiegawczych w szczególności poprzez akceptowanie wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, akceptowanie decyzji o zmianie lub uchyleniu tego środka w toku postępowania przygotowawczego oraz akceptowanie decyzji o zastosowaniu, zmianie bądź uchyleniu pozostałych środków zapobiegawczych,

b) umorzenia postępowania w fazie in personam,

c) przekazania sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury,

d) zawieszenia postępowania,

5)     akceptacji planów czynności śledczych w sprawach prowadzonych i nadzorowanych przez Naczelników Wydziałów I i IV,

6)      wnoszeniu do sądów aktów oskarżenia (również z wnioskami o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy), wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub wniosków w trybie art. 324 k.p.k. w sprawach prowadzonych w jednostce,

7)     opiniowaniu przekazanych przez Naczelników Wydziałów wniosków dotyczących zastosowania instytucji świadka koronnego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym, a następnie przedstawianiu ich Prokuratorowi Okręgowemu,

8)     nadzorowaniu czynności związanych z monitorowaniem spraw zawieszonych w Wydziałach I i IV oraz postępowań długotrwałych,

9)      sprawowaniu nadzoru nad czynnościami prokuratorów Wydziału I i IV związanymi z wykonywaniem nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych

10) kierowaniu do właściwego komendanta policji wniosków w przedmiocie udzielenia środków ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego lub świadka, stosownie do przepisów ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka,

11) weryfikowaniu zakresu oskarżenia w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej, zapoznawaniu się z wnioskami o wymiar kary oraz dokonywaniu uzgodnień w trybie art. 335, 338a i 387 k.p.k.,

12) przyjmowaniu referatu posesyjnego i zapoznawaniu się z ocenami orzeczeń sądowych dokonanymi przez prokuratorów, kierowników działów i naczelników Wydziału I i IV podejmowaniu decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia, jak też zapoznawaniu się ze sporządzonymi środkami odwoławczymi,

13) zapoznawaniu się z dokonanymi przez Naczelników Wydziału I i IV oraz kierowników działów ocenami dotyczącymi stosowania tymczasowego aresztowania w sprawach zakończonych wydaniem wyroku uniewinniającego oraz w sprawach zwróconych przez sądy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej,

14) wnoszeniu apelacji i zażaleń od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej,

15) zapoznawaniu się z projektami kasacji do Sądu Najwyższego sporządzonymi przez prokuratorów Wydziału I i IV Prokuratury Okręgowej, jak również z wnioskami kierowanymi do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k., a następnie przedkładaniu ich z własnym stanowiskiem  Prokuratorowi Okręgowemu,

16) ocenianiu prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej śledztw pod kątem wykorzystania do działalności poza karnej i profilaktycznej,

17) akceptowaniu przedstawionych przez Naczelników wniosków w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania I i IV Wydziału,

18) akceptowaniu wniosków kierowanych do sądów w przedmiocie odpowiedzialności osób prawnych i podmiotów zbiorowych,

19) sprawowaniu nadzoru instancyjnego nad decyzjami prokuratorów Wydziału I i IV podejmowanymi w prowadzonych przez nich postępowaniach karnych, w zakresie określonym w kodeksie postępowania karnego, w tym wydawanych w trybie art. 302 §1 – § 3 k.p.k,

20) przyjmowaniu referatów posesyjnych od Naczelników Wydziałów I i IV, kierowników działów oraz prokuratorów w sprawach karnych, w tym odwoławczych

21) nadzorowaniu działalności pozakarnej Prokuratury Okręgowej, w tym  podejmowaniu decyzji dotyczących zgłoszenia udziału w toczących się postępowaniach cywilnych, wszczęcia postępowania cywilnego, zaskarżenia orzeczeń, skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego, zgłoszenia udziału w takim postępowaniu i zaskarżenia decyzji zapadłych w jego wyniku, a także w przedmiocie zaskarżenia orzeczeń w sprawach z wniosków o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie oraz odszkodowania przewidziane w innych ustawach z tytułu niezasadnego pozbawienia wolności,

22) przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu okresowych informacji o stanie najpoważniejszych postępowań prowadzonych w Wydziale I i IV.

5. Zadania Zastępcy Prokuratora Okręgowego nieuwzględnione w poprzednich punktach polegają w szczególności na:

1)     prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych oraz udziale w postępowaniach sądowych w prowadzonych w sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

2)      utrzymywaniu bieżących kontaktów z prokuratorami rejonowymi w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz udzielaniu im pomocy w formie konsultacji,

3)      utrzymywaniu bieżących kontaktów z kierownictwem Sądu Okręgowego w Świdnicy, Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, Izbą Administracji Skarbowej i Dolnośląskim Urzędem Celno – Skarbowym oraz innymi organami kontroli państwowej i resortowej na odcinku ujawniania i ścigania sprawców przestępstw,

4)      współpracy z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w zakresie przekazywania mu bieżących informacji o toczących się postępowaniach w Wydziale I i IV będących w zainteresowaniu środków masowego przekazu,

5)      wykonywaniu zadań obronnych określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy w sprawie zadań obronnych komórek organizacyjnych, podziału zadań i czynności związanych z wykonywaniem zadań obronnych przez zastępcę prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników prokuratury okręgowej,

6)      wydawaniu podczas nieobecności Prokuratora Okręgowego i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz przygotowywanie informacji w prowadzonych sprawach,

7)      zajmowaniu, w zastępstwie Prokuratora Okręgowego, stanowiska w przedmiocie wniosku, informacji lub zawiadomienia w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i innych przepisach szczególnych, po dokonaniu analizy i merytorycznej oceny przedstawionych wniosków przez wyznaczonych prokuratorów,

8)      rozpoznawaniu w zastępstwie Prokuratora Okręgowego skarg i wniosków dotyczących prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratorów, aplikantów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników tym rozpoznawaniu skarg na prokuratorów rejonowych okręgu świdnickiego,

9)      wykonywaniu innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego.

6. Zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności we wszystkich czynnościach określonych w §1.

 

Naczelnik I Wydziału Śledczego –  Macieja Kroczak

1. Zadania Naczelnika Wydziału I Śledczego w ramach nadzoru nad pracą Wydziału polegają w szczególności na:

1)     kierowaniu jako zwierzchnik służbowy całokształtem pracy Wydziału i sprawowaniu nadzoru służbowego nad prokuratorami wydziału, w tym nadzorowaniu pracy Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

2)     dekretowaniu spraw do repertoriów i rejestrów prowadzonych w Wydziale, z wyłączeniem spraw przekazanych do dekretacji Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy oraz nadawaniu w tym zakresie biegu korespondencji,

3)      dokonywaniu analizy akt spraw pod kątem ich przejęcia do prowadzenia w Wydziale I, jak również oceny prawidłowości ich dotychczasowego biegu,

4)      zapoznawaniu się na bieżąco z aktami spraw prowadzonych w Wydziale I, dbaniu o terminowość i właściwą jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności oraz udzielaniu im niezbędnych konsultacji, przyjmowaniu referatów prokuratorów o biegu postępowań;

5)      wyznaczaniu prokuratorów do prowadzenia postępowań przygotowawczych w tym dbaniu o równomierne obciążenie pracą wszystkich pracowników Wydziału I oraz wykonywania czynności dotyczących obrotu prawnego z zagranicą,

6)      wyznaczaniu prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji w sprawach zakończonych w Wydziale I oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

7)      zapoznawaniu się z planami śledztw, planami czynności śledczych, wnioskami Policji i innych organów, którym powierzono prowadzenie postępowania o przedłużenie okresu śledztwa, postanowieniami prokuratorów o przedłużeniu okresu śledztwa w sprawach nadzorowanych na czas do roku, a także innymi istotnymi decyzjami procesowymi, a w szczególności z wnioskami prokuratorów w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz postanowieniami w przedmiocie zawieszenia postępowania,

8)      monitorowaniu spraw zawieszonych w Wydziale I oraz postępowań długotrwałych,

9)     wyznaczaniu referentów do spraw zawieszonych uprzednio prowadzonych przez prokuratorów, którzy nie pełnią już czynności służbowych w Wydziale,

10) konsultowaniu z Zastępca Prokuratora Okręgowego decyzji o sposobie zakończenia prowadzonych w Wydziale I postępowań przygotowawczych i potrzebie podjęcia działań pozakarnych,

11) konsultowaniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego wniosków o wymiar kary w sprawach zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia oraz konsultowaniu wniosków na podstawie przepisu art. 335 k.p.k. składanych w toku prowadzonych postępowań,

12) zapoznawaniu się z ocenami orzeczeń sądowych, stanowiskiem prokuratorów w przedmiocie ich zaskarżenia, jak też sporządzonymi środkami odwoławczymi, a następnie przedstawianiu swojego stanowiska w zakresie ich słuszności Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

13) nadzorowaniu przygotowywaniu informacji do Prokuratury Regionalnej o rozstrzygnięciach sądowych w sprawach objętych jej nadzorem służbowym;

14) prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym oraz w sprawach błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała oraz udziale w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

15) utrzymywaniu, w zakresie działania Wydziału I kontaktów z sądami, policją oraz innymi organami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych, a także z organami kontroli,

16) analizowaniu sprawozdań statystycznych w zakresie spraw dotyczących Wydziału I i sprawdzaniu zgodności zawartych w nich informacji ze stanem rzeczywistym,

17) opracowywaniu planu pracy Wydziału I i harmonogramu jego realizacji oraz wykonywaniu zadań określonych w rocznym planie pracy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

18) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych, także w sprawach zakończonych,

19) koordynowaniu i nadzorowaniu czynności związanych z informatyzacją Wydziału I,

20) nadzorowaniu prawidłowości sprawowania koordynacji i monitorowania spraw określonych kategorii przez wyznaczonych prokuratorów,

21) nadzorowaniu w prowadzonych przez siebie śledztwach prawidłowości wpisu danych do ewidencji w SIP oraz wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, a nadto nadzorowaniu czynności wykonywanych w tym zakresie przez prokuratorów Wydziału,

22) przedstawianiu Zastępcy Prokuratora Okręgowego okresowych informacji o stanie najpoważniejszych postępowań i planowanych czynnościach procesowych,

23) realizowaniu zadań, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi, polegających między innymi na analizie i ocenie wniosków, informacji lub zawiadomień, przedstawianych w związku z czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i innych przepisach szczególnych a następnie przedstawianiu ustnie, a razie potrzeby na piśmie merytorycznej oceny wniosku Prokuratorowi Okręgowemu lub w razie jego nieobecności, Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

24) podejmowaniu innych działań w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi wynikające z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r., w tym dokonywaniu okresowej kontroli biegu spraw, w których przeprowadzał analizę i merytoryczną ocenę, a także biegu spraw, w których podejmował decyzję lub wyrażał ocenę Prokurator Okręgowy, do czasu ich zakończenia,

25) współpracy z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w zakresie przekazywania mu bieżących informacji o toczących się postępowaniach w Wydziale I Śledczym będących w zainteresowaniu środków masowego przekazu,

26) przedstawianiu Zastępcy Prokuratora Okręgowego stanowiska w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania Wydziału I oraz przygotowywaniu informacji w prowadzonych sprawach,

27) ustalaniu zastępstwa poszczególnych prokuratorów w ramach Wydziału I podczas ich nieobecności,

28) nadzorowaniu pracy przydzielonych asystentów prokuratora i kontrolowaniu wykonania przez nich zleconych zadań, udzielaniu pisemnego upoważnienia do przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego określonych ustawowo czynności procesowych oraz dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych ich pracy,

29) wykonywaniu zadań obronnych określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy w sprawie zadań obronnych komórek organizacyjnych oraz podziału zadań i czynności związanych z wykonywaniem zadań obronnych przez zastępcę prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników prokuratury okręgowej,

30) wykonywaniu w podległej komórce organizacyjnej, zadań związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej określonej w odrębnych przepisach, w tym w zarządzeniach Prokuratora Okręgowego,

31) uczestniczeniu w przygotowaniach i braniu udziału w czynnościach w ramach powołanych w śledztwach międzynarodowych wspólnych prokuratorskich grup dochodzeniowo-śledczych,

32) sprawowaniu zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Kierownictwo Prokuratury Okręgowej nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, poprzez wykonywanie następujących czynności:

a) opracowywanie, z chwilą podjęcia decyzji o objęciu sprawy nadzorem  Prokuratora Okręgowego, projektu pisma do kierownika jednostki informującego o tej decyzji wraz z uzasadnieniem,

b) przeprowadzanie, w każdej sprawie objętej nadzorem służbowym analizy planu śledztwa pod kątem prawidłowości zaplanowanych wersji i przewidzianych do wykonania czynności procesowych oraz możliwość wykorzystania postępowania do działalności pozakarnej,

c) zapoznawanie się na bieżąco z realizacją systematycznego wykonania czynności procesowych przez referenta sprawy w zakresie realizacji planu śledztwa i udzielanie konsultacji,

d) zapoznawanie się z projektami decyzji o umorzeniu postępowania przed ich podjęciem, w celu zapewnienia wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i wyczerpania wszystkich możliwości dowodowych oraz udzielanie konsultacji w tym zakresie,

e) prowadzenie ewidencji sprawowanego nadzoru, przygotowywaniu   projektów poleceń i pism instruktażowych, co do sposobu prowadzenia postępowania oraz projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku,

f) zawiadamianie przełożonego dyscyplinarnego prokuratora prowadzącego postępowanie o stwierdzonych w toku realizowanego nadzoru przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz stwierdzonego uchybienia w zakresie sprawności postępowania

33) przedstawianie Zastępcy Prokuratora Okręgowego wniosków w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania Wydziału I,

34) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o dyscyplinie pracy w Wydziale I,

35) przyjmowanie interesantów składających skargi i wnioski w sprawach prowadzonych w Wydziale I,

36) wykonywaniu innych zadań zleconych przez przełożonych służbowych.

2. Zastępuje w okresach urlopowych lub podczas okresowej nieobecności w pracy prokuratora Natalię Wieczorek w zakresie sprawowania funkcji Kierownika Działu do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz w zakresie nadzorowanych przez nią postępowań przygotowawczych.

 

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej – prokurator Natalia Wieczorek,

którego zadania w ramach nadzoru nad pracą działu polegają w szczególności na:

1)     kierowaniu, jako zwierzchnik służbowy, całokształtem pracy Działu i sprawowaniu nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podległych prokuratorów,

2)     prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu to jest za wyjątkiem spraw względem mienia wielkiej wartości, o których mowa w art.115 § 6 k.k. oraz za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 6 ust. 2 zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 33/16 z dnia 13 maja 2016 roku,

3)      dokonywaniu analizy akt spraw pod kątem ich przejęcia do prowadzenia w Dziale i uzgadnianiu z Naczelnikiem Wydziału I i Zastępcą Prokuratora Okręgowego decyzji w przedmiocie doboru spraw do prowadzenia przez Dział,

4)      zapoznawaniu się na bieżąco z aktami spraw prowadzonych w Dziale, dbaniu o terminowość i właściwą jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności oraz udzielaniu im niezbędnych konsultacji, przyjmowaniu referatów prokuratorów o biegu postępowań,

5)      informowaniu Naczelnika Wydziału I oraz Zastępcy Prokuratora Okręgowego o wynikach postępowań przygotowawczych oraz wynikach postępowań sądowych prowadzonych w Dziale,

6)      wyznaczaniu prokuratorów do prowadzenia postępowań przygotowawczych i udziału w rozprawach i posiedzeniach sądów I i II instancji w sprawach prowadzonych przez Dział,

7)      zapoznawaniu się z planami śledztw, planami czynności śledczych, wnioskami Policji i innych organów, którym powierzono prowadzenie postępowania, postanowieniami prokuratorów o przedłużeniu okresu śledztwa w sprawach nadzorowanych na czas do roku, a także innymi istotnymi decyzjami procesowymi, a w szczególności z wnioskami prokuratorów w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz postanowieniami w przedmiocie zawieszenia postępowania,

8)     nadzorowaniu czynności związanych z monitorowaniem spraw zawieszonych w Wydziale I, a prowadzonych w Dziale, a także postępowań długotrwałych,

9)     wyznaczaniu referentów do spraw zawieszonych uprzednio prowadzonych przez prokuratorów, którzy nie pełnią już czynności służbowych w Dziale,

10) konsultowaniu z Naczelnikiem Wydziału I oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego decyzji o sposobie zakończenia postępowań przygotowawczych prowadzonych w Dziale z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ustaleń dowodowych do podjęcia działań pozakarnych,

11) zapoznawaniu się i konsultowaniu z Naczelnikiem Wydziału I i Zastępcą Prokuratora Okręgowego wniosków o wymiar kary przedstawianych przez prokuratorów w sprawach zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia, nadto konsultowaniu wniosków na podstawie przepisu art. 335 k.p.k., składanych w toku prowadzonych postępowań,

12) zapoznawaniu się z ocenami orzeczeń sądowych, stanowiskiem prokuratorów w przedmiocie ich zaskarżenia, jak też sporządzonymi środkami odwoławczymi i przedstawianiu swojego stanowiska w zakresie ich słuszności Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

13) nadzorowaniu przygotowywania informacji do Prokuratury Regionalnej o rozstrzygnięciach sądowych w sprawach objętych jej nadzorem, a prowadzonych w Dziale,

14) dekretowaniu korespondencji i nadawaniu biegu pismom dotyczącym spraw prowadzonych w Dziale,

15)  w zakresie działania Działu, utrzymywaniu kontaktów z sądami, policją oraz innymi organami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych, a także z organami kontroli,

16) analizowaniu sprawozdań statystycznych w zakresie spraw dotyczących Działu i sprawdzaniu zgodności zawartych w nich informacji ze stanem rzeczywistym,

17) przygotowaniu projektów harmonogramu pracy Działu celem włączenia zadań do harmonogramu Wydziału I oraz wykonywaniu zadań określonych w rocznym harmonogramie pracy Prokuratury Okręgowej Świdnicy,

18) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania i przechowywania dowodów rzeczowych, także w sprawach zakończonych, w Dziale,

19) Koordynowaniu i nadzorowaniu czynności związanych z informatyzacją Działu,

20) nadzorowaniu w prowadzonych przez siebie śledztwach prawidłowości wpisu danych do ewidencji w SIP oraz wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, a nadto nadzorowaniu czynności wykonywanych w tym zakresie przez prokuratorów Działu,

21) przedstawianiu Naczelnikowi Wydziału I i Zastępcy Prokuratora Okręgowego okresowych informacji o stanie najpoważniejszych postępowań i przewidywanych czynnościach,

22) realizowaniu, w zastępstwie Naczelnika Wydziału I zadań wynikających z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi, polegających między innymi na analizie i ocenie wniosków, informacji lub zawiadomień, przedstawianych w związku z czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i innych przepisach szczególnych a następnie przedstawianiu ustnie, a razie potrzeby na piśmie merytorycznej oceny wniosku Prokuratorowi Okręgowemu lub w razie jego nieobecności, Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

23) podejmowaniu, w zastępstwie Naczelnika Wydziału I, innych działań w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi wynikających z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r., w tym dokonywaniu okresowej kontroli biegu spraw, w których podejmował decyzję lub wyrażał ocenę Prokurator Okręgowy, do czasu ich zakończenia,

24) współpracy z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w zakresie przekazywania mu bieżących informacji o toczących się postępowaniach w Dziale będących w zainteresowaniu środków masowego przekazu,

25) przedstawianiu Naczelnikowi Wydziału I i Zastępcy Prokuratora Okręgowego stanowiska w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania Działu oraz przygotowywanie informacji w prowadzonych sprawach,

26) ustalaniu zastępstw poszczególnych prokuratorów w ramach Działu podczas ich nieobecności,

27) nadzorowaniu pracy przydzielonych asystentów prokuratora i kontrolowaniu wykonanie przez nich zleconych zadań, w tym udzielaniu pisemnego upoważnienia do przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego określonych ustawowo czynności procesowych oraz dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych ich pracy,

28) wykonywaniu zadań obronnych określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy w sprawie zadań obronnych komórek organizacyjnych oraz podziału zadań i czynności związanych z wykonywaniem zadań obronnych przez zastępcę prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników prokuratury okręgowej,

29) wykonywaniu w podległej komórce organizacyjnej, zadań związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej przez Prokuratora Okręgowego określonej w odrębnych przepisach, w tym w zarządzeniach Prokuratora Okręgowego,

30) uczestniczeniu w przygotowaniach i braniu udziału w czynnościach w ramach powołanych w śledztwach międzynarodowych wspólnych prokuratorskich grup dochodzeniowo-śledczych,

31) sprawowaniu zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Kierownictwo Prokuratury Okręgowej nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, poprzez wykonywanie następujących czynności:

a) opracowywanie, z chwilą podjęcia decyzji o objęciu sprawy nadzorem  Prokuratora Okręgowego, projektu pisma do kierownika jednostki informującego o tej decyzji wraz z uzasadnieniem,

b) przeprowadzanie, w każdej sprawie objętej nadzorem służbowym analizy planu śledztwa pod kątem prawidłowości zaplanowanych wersji i przewidzianych do wykonania czynności procesowych oraz możliwość wykorzystania postępowania do działalności pozakarnej,

c) zapoznawanie się na bieżąco z realizacją systematycznego wykonania czynności procesowych przez referenta sprawy w zakresie realizacji planu śledztwa i udzielanie konsultacji,

d) zapoznawanie się z projektami decyzji o umorzeniu postępowania przed ich podjęciem, w celu zapewnienia wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i wyczerpania wszystkich możliwości dowodowych oraz udzielanie konsultacji w tym zakresie,

e) prowadzenie ewidencji sprawowanego nadzoru, przygotowywaniu   projektów poleceń i pism instruktażowych, co do sposobu prowadzenia postępowania oraz projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku,

f) zawiadamianie przełożonego dyscyplinarnego prokuratora prowadzącego postępowanie o stwierdzonych w toku realizowanego nadzoru przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz stwierdzonego uchybienia w zakresie sprawności postępowania,

32) przedstawianiu Naczelnikowi Wydziału I i Zastępcy Prokuratora Okręgowego wniosków w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania Działu,

33) sprawowaniu kontroli nad przestrzeganiem przepisów o dyscyplinie pracy w Dziale,

34) przyjmowaniu interesantów składających skargi i wnioski w sprawach prowadzonych w Dziale,

35) wykonywaniu innych zadań zleconych przez przełożonych służbowych.

6. Zastępuje w okresach urlopowych lub podczas okresowej nieobecności w pracy prokuratora Macieja Kroczaka – Naczelnika Wydziału I w zakresie sprawowania funkcji Naczelnika Wydziału oraz w zakresie nadzorowanych przez niego postępowań przygotowawczych.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego- prokurator Monika Kowalska

1. Zadania Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego w ramach nadzoru nad pracą Wydziału IV polegają w szczególności na:

1)     kierowaniu jako zwierzchnik służbowy pracą Wydziału, w tym Działu Sądowego, Działu Informatyzacji i Analiz oraz prokuratorów pełniących w nim służbę,

2)      nadzorowaniu pracy Kierownika Działu Sądowego i Kierownika Działu Informatyzacji i Analiz,

3)      dbaniu o równomierne obciążenie pracą podległych pracowników i podejmowaniu w tym zakresie stosownych decyzji,

4)      dekretowaniu korespondencji przekazanej do Wydziału przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcę Prokuratora Okręgowego, za wyjątkiem korespondencji przekazanej bezpośrednio do Działu Sądowego i Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, a w razie nieobecności Prokuratora Okręgowego i Zastępcy Prokuratora Okręgowego dekretowanie korespondencji wpływającej do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,

5)      organizowaniu narad zarządzonych przez Prokuratora Okręgowego oraz posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej Świdnicy i dokonywaniu ocen realizacji wydanych na tych naradach poleceń,

6)     przygotowywaniu wyborów do Kolegium Prokuratury Okręgowej oraz wyboru delegatów prokuratorów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych do Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu,

7)      opracowywaniu na polecenie Prokuratora Okręgowego projektów zarządzeń, instrukcji oraz wytycznych,

8)      opracowywaniu planów dyżurów prokuratorskich zdarzeniowych oraz po godzinach urzędowania,

9)     nadzorowaniu pracy sekretariatu Prokuratury Okręgowej,

10) nadzorowaniu prawidłowości i terminowości sporządzenia    sprawozdawczości z działalności prokuratury,

11) opracowaniu  projektów wniosków personalnych oraz projektów opinii

służbowych

12) nadzorowaniu właściwego prowadzenia akt osobowych oraz czynności dotyczących spraw kadrowych w tym realizuje zadania wynikające z upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do zatrudnienia w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych jednostkach organizacyjnych okręgu świdnickiego,

13) sporządzaniu projektów planów urlopowych prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej, nadzorowaniu ich realizacji oraz opiniowaniu planów urlopowych  opracowanych przez prokuratorów rejonowych,

14) uczestniczeniu w konkursach dla kandydatów na staż urzędniczy w okręgu świdnickim oraz nadzorowaniu przebiegu stażu

15) przygotowywaniu od strony organizacyjnej i dokonywania ocen pracy asesorów oraz kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,

16) przygotowywaniu od strony organizacyjnej i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu propozycji okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników okręgu świdnickiego oraz uczestniczeniu w pracach Komisji Kwalifikacyjnej,

17) przygotowywaniu projektu rocznego planu działalności Prokuratury Okręgowej oraz koordynowaniu jego realizacji,

18) w ramach funkcjonujących w Wydziale IV odrębnych referatów postępowań karnych:

a)      sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podległych prokuratorów,

b)      uzgadnianie z Prokuratorem Okręgowym lub Zastępca Prokuratora Okręgowego decyzji w przedmiocie doboru spraw do prowadzenia przez Wydział IV i przydzielanie ich poszczególnym prokuratorom,

c)      informowanie Zastępcy Prokuratora Okręgowego o wynikach postępowań przygotowawczych, merytorycznych decyzjach kończących postępowania oraz wynikach postępowań sądowych,

d)     wyznaczanie prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądów w sprawach prowadzonych przez Wydział IV,

e)      uzgadnianie z podległymi prokuratorami projektów wniosków o wymiar kary i przedstawianie ich do akceptacji Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

f)       dokonywanie oceny orzeczeń sądowych zapadłych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV oraz uzgadnianiu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego stanowiska, co do potrzeby ich zaskarżenia,

g)      akceptowanie decyzji o zawieszeniu postępowania podejmowanych przez prokuratorów Wydziału IV oraz zapoznawanie się z aktami tych spraw,

h)      zapoznawanie się i konsultowanie wniosków o wymiar kary przedstawianych przez prokuratorów w sprawach zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia, nadto konsultowanie wniosków złożonych na podstawie art. 335, 338 a i 387 k.p.k. w toku prowadzonych postępowań,

19) wyznaczaniu prokuratorów do udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym jako sądem I instancji w sprawach karnych dotyczących Wydziału IV,

20) informowaniu Prokuratury Regionalnej o rozstrzygnięciach sądowych w sprawach objętych jej nadzorem,

21) utrzymywaniu, w zakresie działania Wydziału, kontaktów z sądami, policją oraz innymi organami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz organami kontroli,

22) przyjmowaniu interesantów składających skargi i wnioski w sprawach prowadzonych w Wydziale IV,

23) dekretowaniu i podpisywaniu korespondencji do Prokuratury Regionalnej i innych instytucji, nie zastrzeżonej do podpisu dla Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcy,

24) przygotowanie Regulaminu Pracy Prokuratury Okręgowej,

25) opracowywaniu planu pracy Wydziału i harmonogramu jego realizacji oraz wykonywanie zadań określonych w rocznym harmonogramie pracy Prokuratury Okręgowej Świdnicy,

26) przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania Wydziału,

27) sprawowaniu kontroli nad przestrzeganiem przepisów o dyscyplinie pracy w Wydziale IV,

28) w zakresie nadzoru nad czynnościami prokuratorów Wydziału IV  wykonywanymi w związku z nadzorem służbowym działalności prokuratur rejonowych, realizowanie zadań poprzez:

a)     uzgadnianie z Prokuratorem Okręgowym kwalifikowania skarg i wniosków,

b)     uzgadnianie z referentem przekazanie skarg do rozpatrzenia prokuratorom rejonowym lub innym organom,

c)     opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski rozpoznawane w Prokuraturze Okręgowej,

d)      uzgadnianie z Prokuratorem Okręgowym decyzji w przedmiocie objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe,

e)      koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości i terminowości sprawowania przez prokuratorów Wydziału IV zwierzchniego nadzoru służbowego oraz sprawowania nadzoru instancyjnego, w tym w przedmiocie zażaleń składanych w trybie art. 306 § 3 k.p.k., art. 465 § 2a k.p.k., art. 626a k.p.k., art. 217c § 4 k.k.w, przygotowywania projektów decyzji w przedmiocie podjęcia i wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie zakończonych przez prokuratury rejonowe (w trybie art. 327 §1 i  § 2 k.p.k),

29) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością i terminowością czynności i rozstrzygnięć dokonywanych w zakresie obrotu prawnego z zagranicą w Wydziale IV,

30) uczestniczeniu w wizytacjach, lustracjach i kontrolach problemowych prowadzonych przez wizytatorów Prokuratury Okręgowej,

31) przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu stanowiska w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału IV oraz przygotowywanie  informacji w prowadzonych sprawach,

32) przygotowywaniu projektów decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych, w przedmiocie przekazania sprawy do prowadzenia innej jednostce prokuratury w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu, decyzji w przedmiocie podjęcia i wznowienia postępowań prawomocnie zakończonych  przez prokuratury rejonowe,

33) uczestniczeniu w posiedzeniach sądów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących postępowania przygotowawczego prokuratur rejonowych,

34) wyznaczaniu prokuratorów do obsługi posiedzeń odwoławczych w sprawach dotyczących postępowania przygotowawczego prokuratur rejonowych,

35) wyznaczaniu prokuratorów Wydziału IV do przeprowadzenia oceny zasadności stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób, co, do których umorzono postępowanie przygotowawcze,

36) wyznaczaniu prokuratorów Wydziału IV do koordynowania i monitorowania określonych kategorii przestępstw wynikających z poleceń organów nadrzędnych prokuratury i poleceń Prokuratora Okręgowego oraz nadzorowaniu prawidłowość realizacji tych działań,

37) nadzorowaniu czynności prowadzonych w związku ze złożeniem skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,

38) współpracy z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w zakresie przekazywania mu bieżących informacji o toczących się w Wydziale IV postępowaniach  będących w zainteresowaniu środków masowego przekazu,

2. Wykonywaniu innych zadań w tym:

1)     prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych w sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego, braniu udziału w postępowaniu sądowym tych sprawach rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w tym realizowanie czynności określonych  w § 3 ust. 3 pkt 6 do 9 i 11 do 15 niniejszego zarządzenia;

2)     wykonywaniu, wspólnie z prokuratorem Romanem Pękałą, zadań związanych z realizacją kontroli zarządczej przez Prokuratora Okręgowego w podległej jednostce oraz prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego określonych w odrębnych przepisach, w tym w zarządzeniach Prokuratora Okręgowego, polegających między innymi na:

a)      opracowaniu projektu planu działalności Prokuratury Okręgowej w Świdnicy i prokuratur rejonowych okręgu świdnickiego na dany rok,

b)      przygotowaniu projektów sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy i w prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego,

c)      identyfikowaniu ryzyka dla Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych, ustalaniu reakcji na ryzyko oraz właściciela ryzyka,

d)      przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu jako właścicielowi ryzyka propozycji w zakresie podejmowania działań zaradczych w stosunku do każdego ryzyka, które nie może zostać zaakceptowane,

e)      prowadzeniu rejestru ryzyk, dokonywaniu przeglądu wyników analizy ryzyka oraz sporządzaniu i przekazywaniu informacji w tym zakresie Prokuratorowi Okręgowemu,

f)      dokonywaniu weryfikacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej oraz w odniesieniu do podległych prokuratur rejonowych,

g)      sporządzaniu, między innymi na podstawie arkuszy samooceny,  projektu sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej za dany rok i przedstawianiu go Prokuratorowi Okręgowemu,

3)     zadań obronnych określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy w sprawie zadań obronnych komórek organizacyjnych oraz podziału zadań i czynności związanych z wykonywaniem zadań obronnych przez zastępcę prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników prokuratury okręgowej, w tym realizuje zadnia w ramach utworzonego systemu informowania o zdarzeniach kryzysowych,

4)      wykonywaniu innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

 

3. Zastępuje w okresach urlopowych, względnie czasowej nieobecności w pracy prokuratora Romana Pękałę w zakresie powierzonych mu obowiązków oraz nadzorowanych postępowań przygotowawczych, a nadto prokurator Dorotę Siodłak jako Kierownika Szkoleń w zakresie powierzonych jej zadań,

 

Kierownik Działu Sądowego – prokurator Jolanta Siwik –Ważny,

którego zadania w ramach nadzoru nad pracą działu polegają w szczególności na:

1)     kierowaniu całokształtem pracy Działu Sądowego, będąc zwierzchnikiem służbowym prokuratorów pełniących w nim służbę,

2)     dekretowaniu korespondencji wpływającej do Działu Sądowego i nadawaniu jej dalszego biegu,

3)     dbaniu o równomierne obciążenie pracą podległych pracowników i podejmowaniu w tym zakresie stosownych decyzji,

4)     wyznaczaniu prokuratorów Działu Sądowego do obsługi wokand odwoławczych w sprawach podległych prokuratur rejonowych i przekazanych z innych jednostek z wnioskiem o pomoc prawną w postępowaniu odwoławczym, w tym w sprawach o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowania i pozbawienie wolności oraz o wydanie wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy jako sąd I instancji, a nadto w posiedzeniach z zakresu postępowania wykonawczego toczącego się w tym sądzie oraz w sprawach cywilnych i przed sądami administracyjnymi,

5)     konsultowaniu wniosków w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów Działu i odbieraniu referatów posesyjnych,

6)     przyjmowaniu od prokuratorów Działu referatów przedsesyjnych w sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości pod względem faktycznym i prawnym, jak również w sprawach będących w zainteresowaniu społecznym,

7)     konsultowaniu wniosków w przedmiocie wymiaru kary w sprawach kierowanych przez prokuratury rejonowe do Sądu Okręgowego jako sądu I instancji,

8)     konsultowaniu decyzji w przedmiocie oceny słuszności i potrzeby zaskarżenia orzeczeń Sądu Okręgowego I instancji oraz uzgadnianiu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego zasadności wywiedzeniu apelacji przez prokuratury rejonowe do sądu odwoławczego,

9)     akceptowaniu oceny orzeczeń sądowych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolności oraz orzeczeń dotyczących wydania wyroków łącznych i uzgadnianiu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego decyzji o wywiedzeniu apelacji w tych sprawach do sądu odwoławczego,

10) uzgadnianiu decyzji w przedmiocie zasadności cofnięciu apelacji skierowanych przez prokuratury rejonowe okręgu świdnickiego,

11) podejmowaniu decyzji w przedmiocie oceny słuszności i potrzeby zaskarżenia wyroków sądów II instancji oraz uzgadnianiu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego stanowiska w przedmiocie wniesienia kasacji i wniosków kierowanych w trybie art. 521 kpk oraz skarg w trybie art.539 a k.p.k,

12) podejmowaniu decyzji w zakresie udziału prokuratorów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i innych postępowaniach, dokonywaniu oceny zapadłych w ich toku orzeczeń oraz uzgadnianiu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego decyzji o ich zaskarżeniu,

13) wyznaczaniu prokuratorów Działu do przeprowadzenia badania spraw i oceny zasadności stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób, co, do których w toku postępowania sądowego zapadł wyrok uniewinniający i przedstawianiu wniosków Kierownikowi Działu i Zastępcy Prokuratora Okręgowego,

14) udziale w rozprawach i posiedzeniach przed sądem w I i II instancji w sprawach karnych prokuratur rejonowych oraz prowadzanych w Dziale w tym udziale w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach o wydanie wyroku łącznego, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz w sprawach o odszkodowanie w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego,

15) uczestniczeniu i wyznaczaniu prokuratorów do wzięcia udziału w posiedzeniach sądu odwoławczego, w tym posiedzeniach penitencjarnych i przyjmowaniu referatu posesyjnego oraz uzgadnianiu potrzeby zaskarżania orzeczeń,

16) udziale w postępowaniach administracyjnych, zaskarżaniu do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych, braniu udziału w postępowaniach sądowych dotyczących zgodności z prawem tych decyzji, w sprawach przydzielonych do jej referatu,

17)  udzielaniu konsultacji prokuratorom Wydziałów I i IV w zakresie środków odwoławczych kierowanych od orzeczeń Sądu Okręgowego,

18) składaniu Zastępcy Prokuratora Okręgowego informacji o efektach działań na powierzonych odcinkach pracy,

19)  przedstawianiu Zastępcy Prokuratora Okręgowego stanowiska w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania Działu Sądowego oraz przygotowywanie informacji w prowadzonych sprawach,

20) ustalaniu zastępstw poszczególnych prokuratorów w ramach Działu podczas ich nieobecności,

21) wykonywaniu zadań obronnych określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy w sprawie zadań obronnych komórek organizacyjnych oraz podziału zadań i czynności związanych z wykonywaniem zadań obronnych przez zastępcę prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników prokuratury okręgowej,

22) wykonywaniu w podległej komórce organizacyjnej zadań związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej przez Prokuratora Okręgowego określonej w odrębnych przepisach, w tym w zarządzeniach Prokuratora Okręgowego,

23) prowadzeniu osobiście i nadzorowaniu prowadzonych przez Policję i inne uprawnione organy postępowań przygotowawczych przydzielonych do referatu przez Naczelnika Wydziału IV w ramach, których:

a.       informuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego oraz Naczelnika Wydziału IV o wynikach postępowań przygotowawczych i merytorycznych decyzjach kończących postępowanie oraz wynikach postępowań sądowych,

b.      przedstawia Naczelnikowi Wydziału IV do akceptacji decyzje o zawieszeniu postępowania przygotowawczego oraz przekazuje informacje dotyczące ustania przyczyn zawieszenia,

c.       realizuje czynności określone w § 3 ust. 3 pkt 6 do 9 i 11 do 15 niniejszego zarządzenia

24) zastępowaniu prokurator Julity Podlewskiej podczas jej nieobecności w tym powierzonych jej zadaniach określonych w  § 5 ust. 10 pkt 2 niniejszego zarządzenia,

25) wykonywaniu innych zleconych czynności.

 

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Mariusz Pindera,

którego zadania polegają w szczególności na:

1)      sprawowaniu ogólnego kierownictwo nad pracą Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.

2)      dekretowaniu korespondencji wpływającej do Działu i nadaniu jej dalszego biegu,

3)      wykonywaniu całokształt zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych, organizacją i rozwojem systemów informatycznych oraz prawidłowym funkcjonowaniem tych systemów i oprogramowań w prokuraturach okręgu świdnickiego, w tym:

a)     koordynowaniu wprowadzania do praktyki w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,

b)     przeprowadzaniu kontroli prawidłowości wpisów dokonywanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu świdnickiego do systemów informatycznych w zakresie ich poprawności i zgodności z zasadami wynikającymi
z funkcjonowania tych systemów,

c)     sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem funkcjonowania oprogramowań, w zakresie sprzętu informatycznego i ich właściwego serwisu,

d)     sygnalizowaniu potrzeby dalszego rozwoju oraz rozbudowy systemów informatycznych, z uwzględnieniem uwag i potrzeb prokuratorów rejonowych, kierowników sekretariatów i osób obsługujących sprzęt komputerowy,

e)     sporządzaniu i przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu projektów zarządzeń we wszelkich sprawach dotyczących informatyki,

f)      dokonywaniu kontroli prawidłowego zabezpieczenia sprzętu oraz baz danych przed ich utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych,

g)     sprawowaniu nadzoru nad pracą administratorów systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej oraz w prokuraturach rejonowych,

h)     sprawowaniu nadzoru nad pracą analityków kryminalnych,

i)       nadzorowaniu prowadzenia Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zewnętrznych baz danych Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra”, a także sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przekazywaniem informacji do KCIK przez prokuratorów okręgu świdnickiego,

j)       udzielaniu informacji zawartych w elektronicznych urządzeniach ewidencyjnych dotyczących prowadzonych w prokuraturach okręgu świdnickiego postępowań karnych,

k)     nadzorowaniu technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,

l)       planowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie informatyzacji,

m)   nadzorowaniu prowadzenie strony internetowej oraz strony intranetowej Prokuratury Okręgowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz Informatycznego Systemu Archiwizacji Pism „ISAP”.

4)      uczestniczeniu w wizytacjach, lustracjach i kontrolach problemowych prowadzonych przez wizytatorów Prokuratury Okręgowej,

5)      przeprowadzaniu kontroli zleconych przez Prokuratora Okręgowego,

6)      przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu stanowiska w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz oraz przygotowywanie informacji w prowadzonych sprawach,

7)      wykonywaniu zadań obronnych określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy w sprawie zadań obronnych komórek organizacyjnych oraz podziału zadań i czynności związanych z wykonywaniem zadań obronnych przez zastępcę prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników prokuratury okręgowej,

8)      wykonywaniu zadań w podległej komórce organizacyjnej związanych ze sprawowaniem kontroli zarządczej przez Prokuratora Okręgowego określonych w odrębnych przepisach, w tym w zarządzeniach Prokuratora Okręgowego,

9)       nadzorowaniu i prowadzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach karnych przydzielonych mu przez bezpośredniego przełożonego lub zwierzchnika służbowego, a także wykonywaniu w tych sprawach czynności oskarżyciela publicznego przed sądami, w tym:

a)     informowaniu Prokuratora Okręgowego, Zastępcy Prokuratora Okręgowego oraz Naczelnika Wydziału IV o wynikach postępowań przygotowawczych i merytorycznych decyzjach kończących postępowanie oraz wynikach postępowań sądowych,

b)     przedstawianiu Naczelnikowi Wydziału IV do akceptacji decyzji o zawieszeniu postępowania przygotowawczego oraz

c)      realizowaniu zadań określonych w § 3 ust. 3 pkt 6 do 9 i 11 do 15 niniejszego zarządzenia,

10)   koordynowaniu postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość),

11)   wykonywaniu innych zlecone czynności, w tym zastępowanie Rzecznika Prasowego – Tomasza Orepuka, podczas jego nieobecności w zakresie powierzonych mu zadań.

 

Rzecznik Prasowy – prokurator Tomasz Orepuk

realizuje zadania polegające w szczególności na:

1) utrzymywaniu bieżących kontaktów z redakcjami prasy, radia i telewizji oraz informacyjnych portali internetowych,

2) organizowaniu konferencji prasowych z udziałem kierownictwa Prokuratury Okręgowej oraz prokuratorów prowadzących lub nadzorujących sprawy omawiane na konferencji, a także konferencji kierownictwa prokuratur rejonowych,

3) udzielaniu odpowiedzi na publikacje krytyczne i interwencyjne,

4) przekazywaniu komunikatów środkom masowego przekazu oraz agencjom prasowym,

5) udzielaniu osobiście wywiadów i informacji,

6) współdziałaniu z naczelnikami wydziałów, kierownikami działów oraz prokuratorami rejonowymi w sprawach, o których informowane są środki masowego przekazu, w tym przekazywaniu Naczelnikom Wydziałów I i IV odpisów komunikatów prasowych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziałach, celem odnotowania działalności profilaktycznej w aktach podręcznych danych spraw,

7) informowaniu Prokuratora Okręgowego o publikacjach prasowych dotyczących Prokuratury Okręgowej,

8) prowadzeniu zbioru publikacji prasowych dotyczących Prokuratury Okręgowej jak i zawierających informacje przekazane środkom masowego przekazu w ramach działalności informacyjnej,

9) nadzorowaniu prowadzenia rejestru kontaktów z mediami i dokonywaniu w nim odpowiednich wpisów,

10) opracowywaniu materiałów ze spraw wykorzystanych w kontaktach z mediami celem ich rejestracji,

11) przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu pisemnych lub ustnych informacji o publikacjach prasowych inicjowanych przez prokuratorów okręgu świdnickiego,

12) prowadzeniu zbioru przepisów i orzecznictwa dotyczących prawa prasowego,

13) redagowaniu, w porozumieniu z Kierownikiem Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, i odpowiadaniu za merytoryczną zawartość strony internetowej Prokuratury Okręgowej,

14) opracowywaniu sprawozdań i informacji dla potrzeb Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej i Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

 

Kierownik Szkolenia – prokurator Dorota Siodłak

1) organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe kadry prokuratorskiej i urzędniczej,

2) opracowuje harmonogramy szkoleń zawodowych prokuratorów, urzędników oraz innych pracowników,

3) koordynuje przebieg praktyk odbywanych w prokuraturach okręgu przez studentów, aplikantów aplikacji prokuratorskiej i sądowej, aplikantów radcowskich oraz adwokackich, (wyznaczanie koordynatorów patronów, planowanie praktyk itp.),

4) przygotowuje od strony organizacyjnej i uczestniczy w konkursach na asystentów oraz dla kandydatów na staż urzędniczy w okręgu świdnickim,

5) opracowuje programy stażu urzędniczego,

6) uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach stażu urzędniczego,

7) podejmuje działania związane z delegowaniem osób na szkolenia organizowane przez Prokuraturę Krajową, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturę Regionalną oraz inne organy,

8) podejmuje inne czynności związane z realizacją zadań dotyczących działalności szkoleniowej.

 

Dyrektor VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego – Irena Rygulska

– realizuje zadania z zakresu dysponenta III stopnia środków budżetowych Państwa granicach upoważnienia udzielonego przez Prokuratora Okręgowego,

– realizuje całokształt działań wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych,

– odpowiada za realizację zadań inwestycyjnych oraz robót wynikających z procedur przetargowych i postanowień zwartych umów,

– odpowiada za sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań inwestycyjnych oraz robót budowlanych realizowanych w jednostkach okręgu świdnickiego,

– współpracuje w opracowaniu projektu planu wydatków i dochodów oraz sprawuje ogólny nadzór nad jego wykonaniem,

– nadzoruje utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynków prokuratur okręgu świdnickiego,

– nadzoruje gospodarkę samochodową,

– zatwierdza faktury i rachunki na zakup towarów i usług zakupionych w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.

 

Starszy inspektor do spraw biurowości pf. Kierownika sekretariatu – Marta Woźniak 

– kieruje pracą sekretariatu poszczególnych Wydziałów Prokuratury Okręgowej,

– nadzoruje i okresowo kontroluje poszczególne stanowiska pracy sekretariatu Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

– opracowuje wnioski w sprawie awansowania i nagradzania urzędników i innych pracowników,

– sporządza projekty zarządzeń o podziale czynności pracowników sekretariatu,

– nadzoruje prawidłowość wykazywania danych statystycznych z działalności podległych jednostek,

– sporządza sprawozdania statystyczne z działalności prokuratury dla jednostek nadrzędnych.

Główny księgowy – Urszula Majda 

– wykonuje obowiązki wynikające z art. 45 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,

– prowadzi księgi rachunkowe Prokuratury Okręgowej,

– dysponuje środkami publicznymi określonymi w planie finansowym Prokuratury Okręgowej,

– dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

– analizuje realizację plany finansowego Prokuratury Okręgowej,

– dba o prawidłową i terminową realizację rozliczeń finansowych,

– przeprowadza końcowe rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych i innych środków w zakresie wykazanych niedoborów i nadwyżek,

– prowadzi rachunkowość Prokuratury Okręgowej.

 

Audytor wewnętrzny – Zbigniew Fruń 

– prowadzi audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz w prokuraturach rejonowych okręgu świdnickiego,

– bada dowody księgowe oraz zapisy w księgach rachunkowych,

– dokonuje oceny gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

– dokonuje oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

– przygotowuje projekt planu audytu wewnętrznego,

– przygotowuje sprawozdania z wykonanie planu audytu wewnętrznego.

Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnych – Dagmara Hliwa

– kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką do spraw ochrony informacji niejawnych,

– zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym ich ochronę fizyczną,

– kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

– kontroluje ewidencję oraz obieg dokumentów niejawnych,

– opracowuje plan ochrony informacji niejawnych,

– prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

– wykonuje czynności związane z postępowaniami sprawdzającymi.

 

Starszy inspektor do spraw obronnych – Andrzej Rataj 

– pełni funkcję kierownika Kancelarii Tajnej,

– prowadzi sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

– planuje i przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

– prowadzi rejestr badań okresowych pracowników,

– sporządza plany zakupów sprzętu bhp oraz ppoż oraz uczestniczy w organizowanych w tym zakresie przetargach.

Prokurator Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej – Beata Jelińska

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej – Anna Akerman

 

Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie – Tomasz Fedorszczak

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie – Emil Wojtyra

Kierownik Działu Śledztw – Ewa Kotyra-Miklasiewicz

 

Prokurator Rejonowy w Kłodzku – Jan Sałacki

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kłodzku – Joanna Pera-Lechocińska

Kierownik Działu Śledztw – Maciej leszczyński

 

Prokurator Rejonowy w Świdnicy – Marek Rusin

Zastępca Prokuratora Rejonowego w w Świdnicy – Beata Piekarska-Kaleta

Kierownik Działu Śledczego – Donata Kalaman-Smoleń

 

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu – Marcin Witkowski

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu – Jolanta Majcherczyk

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu – Monika Skalska

 

Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich – Robert Fudali

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich – Beata Ignacak

 

Prokuratorzy Rejonowi kierują prokuraturami rejonowymi i są przełożonymi prokuratorów prokuratur rejonowych. Do ich kompetencji należą sprawy organizacyjne, kadrowe i skargowe wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Reprezentują prokuratury rejonowe wobec organów państwowych i samorządowych szczebla rejonowego, działających w okręgu ich właściwości.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12
Data udostępnienia informacji: 2011-11-28
Liczba odsłon: 14 844

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj