add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Rejestry, ewidencje i archiwa – Prokuratura Krajowa

W Prokuraturze Okręgowej prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

 1. Ds – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych-skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
 2. Pc – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej prowadzonych w prokuraturach, a także dla nadzorowanych spraw tego rodzaju,
 3. Pa – dla spraw administracyjnych, a także dla nadzorowanych spraw tego rodzaju,
 4. Pn – dla postępowań w sprawach nieletnich ( o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz środków odwoławczych w tych sprawach,
 5. Ds/z – dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez policję lub inny organ uprawniony,
 6. Ds./z/s-pn – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,
 7. Dsn – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,
 8. Ap – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
 9. K -dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
 10. A – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,
 11. Oz – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 12. Ko – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,
 13. Drz – dla dowodów rzeczowych,
 14. Drz/p – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
 15. Opz – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 16. Ds./u – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk,
 17. IP – dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 18. ENA-P – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na podst. Art. 607 a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
 19. ENA-UE – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

W prokuraturach rejonowych prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

 1. Ds., Pc, Pa, Ds./z, Ds./z/s-pn, Ds./u, O pz, IP, A, Ko, Drz, Drz/p z zapisami jw.
 2. Pn – dla postępowań w sprawach nieletnich,
 3. Ko/kks – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium Ds.
 4. Ko/kw – dla spraw o wykroczenia, które nie podlegają rejestracji w repertorium Ds.

W jednostkach organizacyjnych prokuratury prowadzone są archiwa zakładowe. Po upływie określonego odrębnymi przepisami czasu dokumenty archiwalne przekazywane są do archiwum państwowego, zaś niearchiwalne są brakowane.

Udostępnianie danych zawartych w urządzeniach ewidencyjnych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego prokuratora.

Udostępnianie akt spraw, umożliwianie sporządzania z nich odpisów i kserokopii oraz sporządzanie i wydawanie z nich uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii następuje za zgodą prokuratora prowadzącego postępowanie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04
Liczba odsłon: 4 223

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj