Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oraz podległe jej jednostki działają, przyjmują i załatwiają sprawy na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002., nr 21, poz. 206 z póżn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 18 września 2007r. nr 169, poz. 1189)
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z dnia 17 października 2007r. nr 7, poz. 33)

stosując przy załatwianiu spraw przepisy:

  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997r., nr 90, poz. 557 z póżn. zm.)

Pisma, w tym wnioski, skargi oraz dokumentację można składać w biurach podawczych prokuratur okręgu świdnickiego lub przesyłać pocztą na adres konkretnej jednostki.

Na każdym piśmie wpływającym do prokuratury umieszczana jest adnotacja (prezentata) zawierająca nazwę prokuratury, datę otrzymania pisma i liczbę załączników oraz imienną pieczątkę lub czytelny podpis pracownika sekretariatu przyjmującego pismo.

Jeżeli otwarcie przesyłki jest wyłączone z kompetencji sekretariatu, adnotację (prezentatę), umieszcza się na adresowanej stronie opakowania, nie naruszając stempla pocztowego.

W przypadku korespondencji oznaczonej klauzulą tajności adnotację (prezentatę) umieszcza się na zewnętrznej kopercie.

Na żądanie osoby składającej pismo pracownik sekretariatu wydaje pokwitowanie lub potwierdza na kopii odbiór pisma, podając datę przyjęcia oraz odciska stempel z nazwą prokuratury i składa podpis.

Pisma dotyczące tej samej sprawy łączy się w akta w porządku chronologicznym, chyba że skomplikowany charakter sprawy, w tym wielość zdarzeń objętych jednym postępowaniem przygotowawczym i liczba podejrzanych, uzasadniają inny niż chronologiczny układ akt.

O wydaniu z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, wypisów, zaświadczeń i innych pism należy uczynić wzmiankę w odrębnych notatkach urzędowych, załączonych do akt podręcznych lub na drugiej stronie okładki tych akt, podając imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu tożsamości osoby odbierającej lub nazwę i numer innego dokumentu okazanego przez taką osobę, a także datę ich odbioru.

Osoba otrzymująca uwierzytelniony odpis dokumentu lub innego pisma potwierdza ich odbiór swoim podpisem umieszczonym pod adnotacją pracownika sekretariatu o ich wydaniu.

Na wydanych uwierzytelnionych odpisach dokumentów należy zaznaczyć, w aktach jakich spraw znajdują się oryginały.

W przypadku gdy, Prokuratura Okręgowa w Świdnicy lub podległe jej jednostki nie jest organem właściwym rzeczowo, sprawa jest przekazywana do właściwego organu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06
Data udostępnienia informacji: 2008-06-06
Liczba odsłon: 3 809

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj