add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organizacja jednostki – Prokuratura Krajowa

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2017 Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz zadań komórek organizacyjnych i zarządzeniem nr 13/2017 Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz zadań komórek organizacyjnych,  wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania:

1)prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o
najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i inne – wskazane przez Prokuratora Okręgowego;

2)prowadzenie i nadzorowanie postępowań dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka ;

3)sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora
Okręgowego lub jego Zastępców nad postępowaniami przygotowawczymi podległych prokuratur rejonowych ;

4)udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, dotyczących postępowań, o których mowa w ust. l pkt l i 2  w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym ;

5) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności
operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w
ustawie o policji i innych ustawach.

2.   Prokurator Okręgowy wyznaczy odrębnym zarządzeniem prokuratora
koordynatora w sprawach dotyczących błędów medycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych prokuraturach rejonowych.

3.  Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I sprawuje wyznaczony
Zastępca Prokuratora Okręgowego.

W Wydziale I Śledczym wyodrębnia się Dział do Spraw Błędów Medycznych , kierowany przez kierownika działu, który obejmuje swoim zakresem działania:

1)prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz innych o poważne przestępstwa, wskazanych przez prokuratora okręgowego lub zastępcę prokuratora okręgowego;

2) koordynowanie postępowań przygotowawczych i sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego i instancyjnego oraz wykonywanie innych czynności z zakresu kompetencji prokuratora nadrzędnego, zleconych przez Prokuratora Okręgowego w sprawach, dotyczących błędów medycznych, prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;

3) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art. 327 § 2 k.p.k. w sprawach, o których mowa w pkt 1;

4) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonego postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt. 1;

6) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, o których mowa w pkt 1 w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;

7) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;

8) monitorowanie biegu postępowania sądowego i konsultowanie rozstrzygnięć sądowych z Wydziałem VI Sądowym w sprawach, które znajdowały się w zwierzchnim nadzorze służbowym, po zakończeniu sprawowania nadzoru

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego oraz Działu do Spraw Błędów Medycznych sprawuje wyznaczony zastępca prokuratora okręgowego.

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania :

1) prowadzenie   i   nadzorowanie postępowań  przygotowawczych   w   sprawach
o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo- gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 Regulaminu ;

2)prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (ceberprzestępczość) , innych niż te, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia ;

3) prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych  w sprawach o inne poważne przestępstwa, wskazanych przez Prokuratora Okręgowego ;

4)sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora
Okręgowego lub jego Zastępców nad postępowaniami przygotowawczymi  podległych prokuratur rejonowych ;

5) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach,
dotyczących postępowań, o których mowa w ust. l pkt l, 2 i 3 w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ,a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem
Najwyższym;

6) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności
operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w
ustawie o policji i innych ustawach;

Prokurator Okręgowy wyznaczy odrębnym zarządzeniem prokuratora
koordynatora do spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych prokuraturach rejonowych.

W ramach  Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Przestępczości Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący swoim zakresem działania :

1) prowadzenie   i   nadzorowanie postępowań  przygotowawczych   w   sprawach
o poważne przestępstwa skarbowe;

2) prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych  w sprawach o inne poważne przestępstwa, wskazanych przez Prokuratora Okręgowego ;

3) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora
Okręgowego lub jego Zastępców nad postępowaniami przygotowawczymi podległych prokuratur rejonowych ;

4) udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, dotyczących
postępowań, o którym mowa w ust. 3 pkt l i 2 w pierwszej i drugiej
instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a
nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem
Najwyższym;

5) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności
operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w
ustawie o policji i innych ustawach;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II oraz Działu do Spraw Przestępczości Skarbowej sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział V Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie :

1) prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;

2) udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach dotyczących
postępowań, o których mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji
oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w
ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym ;

3) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;

4) kadr i szkolenia;

5) sprawozdawczości i statystyki;

6) skarg i wniosków;

7) wykonywania czynności sprawdzających w zakresie podstaw do wystąpienia do rzecznika dyscyplinarnego z żądaniem wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów,

8) działalności rzecznika prasowego;

9) udostępniania informacji publicznej;

10) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

11) przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i
podległych prokuratur rejonowych;

12) kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach okręgu
wrocławskiego;

13) prowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

14) prowadzenia  innych  działań o  charakterze kontrolnym  i  analitycznym na
podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

15)  dokonywania   ocen   kwalifikacji   kandydatów   na   stanowiska   prokuratora
prokuratury   rejonowej   oraz   ocen   pracy   asesorów   przed   wystąpieniem   do
Prokuratora   Generalnego   o   przedłużenie   powierzenia   pełnienia   czynności
prokuratorskich;

16) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych w podległych prokuraturach rejonowych postępowań przygotowawczych ;

17) koordynowania   ścigania określonej kategorii przestępstw oraz prowadzenia monitoringu określonej kategorii spraw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji, przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, w tym opracowywanie sprawozdań i informacji o stanie przestępczości ;

18) opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia
postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw ;

19) przygotowywania projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych ;

20) opiniowania wniosków w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej ;

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,  wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;

2) udziału w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, dotyczących
postępowań, o których mowa w ust. 2 pkt l w pierwszej i drugiej instancji
oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w
ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;

3) wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych
rozpoznawanych   przez  prokuratora   nadrzędnego   oraz   innych   form   nadzoru
procesowego;

4) przygotowania projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztw
na czas powyżej roku;

5)   dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych w podległych prokuraturach rejonowych postępowań przygotowawczych ;

6) kontrolowania prawidłowości sprawowania przez Prokuratorów Rejonowych  nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi ;

7) podejmowania, na zasadzie art. 327 § 2 kpk,  decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prokuratur rejonowych, umorzonych prawomocnie przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

8) przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do
Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o
umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osób,
które  występowały  w  charakterze  podejrzanego  w postępowaniach podległych  prokuratur rejonowych  ( w trybie art. 328 § l k.p.k. ) ;

9) koordynowania   ścigania określonej kategorii przestępstw oraz prowadzenia monitoringu określonej kategorii spraw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji, przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, w tym opracowywanie sprawozdań i informacji o stanie przestępczości ;

10) opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia
postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw ;

11) przygotowywania projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych ;

12) opiniowanie wniosków w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej ;

13) prowadzenia  innych  działań o  charakterze kontrolnym  i  analitycznym na
podstawie badań akt oraz innych ustaleń ;

14) prowadzenia spraw dotyczących zagadnień z zakresu obrotu prawnego z
zagranicą w postępowaniach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratury
rejonowe ,  w postępowaniach  prowadzonych w Wydziale I, o których mowa w § 4 ust.1 pkt  1 i 2, w postępowaniach prowadzonych w Wydziale II , o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 2 i 3 ,w postępowaniach prowadzonych w Dziale ds. Przestępczości Skarbowej, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w postępowaniach prowadzonych w Samodzielnym Dziale do Spraw  Informatyzacji i Analiz, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1  oraz uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych we  wskazanej kategorii spraw ;

15) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów przed sądem
okręgowym w   sprawach   z   zakresu   skarg   na   przewlekłość   postępowania
przygotowawczego;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje w zakresie pkt-u 1-15 Prokurator Okręgowy, a w zakresie pkt-u 16-20 oraz nad realizacją zadań Działu do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych –  wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

W ramach Wydziału V Organizacyjnego wyodrębnia się nadto Dział Obrotu Prawnego z Zagranicą, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania w zakresie:

1) koordynowania czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych w wydziałach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;

2) wykonywania i zlecania wykonywania czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych okręgu wrocławskiego

3) prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach, wskazanych przez prokuratora okręgowego lub jego zastępcę;

4) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art. 327 § 2 k.p.k. w sprawach, o których mowa w pkt 3;

5) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonego postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 3;

6) udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, o których mowa w pkt 3 w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;

7) przygotowywania projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania  śledztw na czas powyżej roku w sprawach podległych prokuratur rejonowych, nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym innych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;

8) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych w podległych prokuraturach rejonowych postępowań przygotowawczych;

9) kontrolowania prawidłowości sprawowania przez prokuratorów rejonowych wewnętrznego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi;

10) przygotowywania projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;

11) opiniowania wniosków w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej prokuratury;

12) prowadzenia działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

13) obsługi Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału w zakresie  pkt. 7 do 19 sprawuje prokurator okręgowy, a w zakresie zadań Wydziału wskazanych w pkt.1 do 6 i pkt. 20 do 23 oraz nad realizacją zadań Działu do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych oraz Działu Obrotu Prawnego z Zagranicą  – wyznaczony zastępca prokuratora okręgowego.

 

Wydział VI Sądowy, kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach
karnych ,  wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;

2) udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach,
dotyczących postępowań, o których mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji
oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w
ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;

3) udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym
w   sprawach   karnych   prowadzonych   w   prokuraturach   rejonowych   okręgu
wrocławskiego, a przekazanych   do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział
prokuratora tej jednostki;

4) udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym
w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu
ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu postępowania wykonawczego, w tym w
sprawach, w których postępowanie toczyło się przed sądem rejonowym, jako

sądem I instancji, a przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki;

5) udział prokuratorów w postępowaniach sądowych o odszkodowanie    za
niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz o odszkodowanie przewidziane
w innych ustawach z tytułu niezasadnego pozbawienia wolności;

6)udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w przedmiocie
wydania wyroku łącznego;

7) udział prokuratorów w postępowaniach przed sądem okręgowym o ułaskawienie;

8)kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku
stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego
naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;

9)sporządzanie   kasacji   od   orzeczeń   sądu   okręgowego   i   przedstawianie
wyznaczonemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego w celu wniesienia do Sądu

Najwyższego;

10) sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń
sądu okręgowego;

11) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego
kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego;

12) sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na wnioski o wznowienie postępowania
sądowego, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz
udział w postępowaniu przed   sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli
prezes sądu lub sąd uzna udział prokuratora za konieczny;

13) udział prokuratorów przed sądem I instancji w sprawach cywilnych, ze stosunku
pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, gdy prokurator
tej jednostki wszczął postępowanie sądowe;

14) wytaczanie  powództw,   składanie  wniosków  i  udział  w  postępowaniach
sądowych w sprawach cywilnych, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik
postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej ( art. 7
k.p.c. i art. 60 k.p.c.);

15) sporządzanie   skarg   kasacyjnych   w   sprawach   cywilnych,   rodzinnych,
opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych , a także
odpowiedzi na skargi stron i przedstawianie wyznaczonemu Zastępcy Prokuratora
Okręgowego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

16) sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia   i   odpowiedzi   na   skargi   w   sprawach   cywilnych,   rodzinnych,
opiekuńczych,   ze   stosunku   pracy   i   z   zakresu   ubezpieczeń   społecznych   i
przedstawianie ich wyznaczonemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego w celu
wniesienia do Sądu Najwyższego;

17) inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem
administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach w wypadkach, o których
mowa w §  367 i §  371 ust.   l regulaminu, a także w sytuacjach,  kiedy podjęcie
tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych, bądź   pozakarnych
prowadzonych w prokuraturze okręgowej ;

18) sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi w postępowaniu
sądowo-administracyjnym ;

19) sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia i odpowiedzi na skargi w sprawach sądowo-administracyjnych ;

20) sporządzanie wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie środków
prawnych, o których mowa w § 369 ust. l regulaminu ;

21) nadzór nad udziałem prokuratorów  podległych prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem ;

22) analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu
środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury rejonowe ;

23)  kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

24)  podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa ;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego i obejmujący swoim zakresem działania:

1)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta
budżetu trzeciego stopnia prokuratury   okręgowej i   podległych jej jednostek
prokuratury;

2) prowadzenie rachunkowości;

3)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem
zamówień publicznych;

4)  obsługa administracyjno-gospodarcza;

5)      prowadzenie inwestycji i remontów;

6)      prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

7)      zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)      zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem VII sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu , obejmujący swoim zakresem działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu
oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):

a) o skomplikowanym stanie faktycznym

b) jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§ 5 k.k.

a także innych postępowań karnych,  wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;

2) udział w postępowaniach  prowadzonych przed sądami w sprawach, dotyczących
postępowań, o których mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji
oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w
ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;

3) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Dziale ;

4)  podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań prowadzonych w tym Dziale ;

5)  administrowania  przez   Prokuratora  Okręgowego   danymi   w   systemach
informatycznych ;

6) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  systemów   informatycznych  w
Prokuraturze Okręgowej ;

7) opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym
projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych ;

8) współpracy   z   Wydziałem   Budżetowo-Administracyjnym   w   zakresie
przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych ;

9) opracowywanie  projektów   regulacji   prawnych   dotyczących   wdrażania
systemów    informatycznych   w   prokuraturze   okręgowej     uwzględniających

rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a nadto koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;

10) wykonywania analiz kryminalnych ;

11) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru
Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych
zewnętrznych baz danych;

12) administrowania stroną intranetową  Prokuratury Okręgowej;

13) obsługi informatycznej Biuletynu Informacji Publicznej;

14) administrowania   elektronicznymi    skrzynkami    podawczymi    Prokuratury
Okręgowej na platformie ePUAP;

15) obsługi    technicznej     czynności     informatycznych    wykonywanych    w
postępowaniu karnym;

16) obsługi wideokonferencji;

17) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych
oraz  ochrony  danych   osobowych  w  Prokuraturze  Okręgowej   i  podległych
Prokuraturach Rejonowych;

18) koordynowania i przeprowadzania bieżących kontroli wypełniania formularzy
KCIK w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.

Prokurator Okręgowy wyznaczy odrębnym zarządzeniem prokuratora
koordynatora w sprawach z zakresu cyberprzestępczości prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych prokuraturach rejonowych;

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący swoim zakresem działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych
informacji niejawnych;

2) ochronę systemów i sieci  teleinformatycznych, w których są wytwarzane
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) prowadzenie postępowań sprawdzających;

2.  W ramach Działu funkcjonuje:

1) Kancelaria   Tajna   Prokuratury   Okręgowej,   kierowana   przez   Kierownika
Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych, której organizację i zasady działania określają odrębne
przepisy ;

2) Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej dla prokuratur rejonowych
okręgu   wrocławskiego,   kierowany   przez   Kierownika   Oddziału,   podległego
bezpośrednio Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych ;

3) Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej dla Działu ds. Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia- Fabryczna ,   kierowany   przez   Kierownika   Oddziału, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji

W   skład   sekretariatu   wchodzą :   składnica   dowodów   rzeczowych,
archiwum zakładowe, biblioteka i biuro podawcze.

  1. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu
  2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik
    Wydziału IV Organizacyjnego.

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy;

1) Starszego Inspektora do Spraw Obronnych, do wykonywania zadań w zakresie

obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z 21  listopada 1967 r. o

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012, póz. 461 z późn. zm. ) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

2) Audytora   wewnętrznego,   do   wykonywania   zadań   w   zakresie   audytu
wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. póz. 885 i 938 z późn. zm.);

3)  Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r.
poz. 1182);

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Samodzielne stanowisko, określone w ust. l pkt l obsługuje Samodzielny
    Dział   do   Spraw   Ochrony   Informacji   Niejawnych,   samodzielne   stanowisko,
    określone w ust. l pkt 2 i 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjny, a określone w ust. 1 pkt 4 – V Wydział Budżetowo – Administracyjny.
  2. Bezpośredni nadzór nad stanowiskami wymienionymi w ust. l pkt 1-4 sprawuje Prokurator Okręgowy.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Karwasińska
Informację udostępnił: Katarzyna Florek - Ciółko
Data wytworzenia informacji: 2017-02-15
Data udostępnienia informacji: 2016-07-12
Liczba odsłon: 8 439

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj