add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Postępowanie w zakresie skarg i wniosków

 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oraz podległe jej jednostki działają, przyjmują i załatwiają sprawy na podstawie: 

 

Ustawa z dnia 15 lutego 2016r. Prawo  prokuraturze (Dz. U. z 2016r. poz. 177.),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r.  Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016r. poz. 508)

Zarządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r. ze zmianami w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

 

 

 

Skargi dotyczące zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, a także wnioski dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 kpa) są załatwiane na podstawie przepisów rozdziału VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje nie jego forma zewnętrzna, a treść pisma.

 

Skargi na czynności lub zachowanie prokuratora rozpatruje jego bezpośredni przełożony, zaś skargi na innego pracownika prokuratury –  jego przełożony. Pisma o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania prokuratora w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie załatwia się w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego postępowania, pism tych nie należy traktować jako skarg.

 

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu organ właściwy.

 

W przypadku, gdy skarga na działanie prokuratury odnosi się do działania innych organów, zostanie ona rozpatrzona przez prokuratora w zakresie jego właściwości, a jej odpis zostanie przekazany właściwemu organowi celem rozpatrzenia. O przekazaniu skargi zawiadamia się skarżącego.

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi; wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Wielokrotnie ponawiane skargi w sprawach już wyjaśnionych w całości, niezawierające nowych okoliczności, mogą być pozostawione w aktach bez biegu.  O powyższym powiadamia się skarżącego informując, że podtrzymuje się zajęte uprzednio  stanowisko i że niewykazanie w kolejnych skargach nowych okoliczności spowoduje pozostawienie ich bez biegu (§ 400 Regulaminu).

 

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu można składać:

  • osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania
  • przesyłając pocztą na adres Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu lub faxem na numer (71) 371-81-02
  • przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@prokuratura.wroclaw.pl 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osobom posiadającym dysfunkcję mowy, słuchu bądź łącznie dysfunkcję mowy i słuchu, przyjmowanym w ramach skarg i wniosków lub w związku ze złożeniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej zapewnia się możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

  

 

Godziny urzędowania Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu:

 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (Zarządzenie Nr 19/11 Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu) 

 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 przyjmuje prokurator dyżurny Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

 – w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz od 15:30 do 16:30 przyjmuje Prokurator Okręgowy we Wrocławiu lub Zastępca Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu

 

 

Godziny urzędowania Prokuratur Rejonowych okręgu wroclawskiego  

 

 

 

KONTA DOCHODÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIU

 

– opłaty za kserokopie dokumentów oraz uwierzytelniania odpisów z akt należy uiścić na :

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

NBP Oddz. Okr. Wrocław

nr konta: 52 1010 1674 0032 0322 3100 0000

 

 poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium oraz kaucje należy uiścić na:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

NBP Oddz. Okr. Wrocław

nr konta: 41 1010 1674 0032 0313 9120 0000

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Florek-Ciółko
Informację udostępnił: Katarzyna Florek-Ciółko
Data wytworzenia informacji: 2016-07-12
Data udostępnienia informacji: 2013-10-31
Liczba odsłon: 39 065

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj