add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organizacja jednostki – Prokuratura Krajowa

Kierownictwo Prokuratury

p.f. Prokuratora Regionalnego prokurator Bartosz Pęcherzewski
p.f. Zastępcy Prokuratora Regionalnego prokurator Dariusz Brodzisz
p.f. Zastępcy Prokuratora Regionalnego prokurator Agnieszka Korczak

Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej

p.f. Naczelnika Wydziału Kazimierz Orzechowski
Zadania wydziału:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 • prowadzenie i nadzorowanie wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę o której mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 • koordynowanie w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, spraw o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość);
 • udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym; koordynowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki, w sprawach czynów przestępnych popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu; obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach okręgowych;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej

p.f. Naczelnika Wydziału Prokurator Natalia Wieczorek
Zadania wydziału:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw finansowo – skarbowych względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 ust 6 kodeksu karnego;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach o przestępstwa gospodarcze, inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 2 ust. 1, przejętych przez Prokuraturę Regionalną ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych;
 • udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 • obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach okręgowych; sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego

Wydział IV Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Prokurator Justyna Trawicka-Brzezińska
Zadania wydziału:

 • organizacja pracy prokuratury regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
 • sprawy kadrowe i szkolenia;
 • sprawozdawczość i statystyka;
 • rozpoznawanie skarg i wniosków;
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego;
 • działalność rzecznika prasowego;
 • udostępnianie informacji publicznej;
 • nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 • koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 • koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
 • zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze regionalnej;
 • opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 • współpraca z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 • opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 • wykonywanie analizy kryminalnej;
 • administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych, Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 • administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury regionalnej;
 • administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;
 • obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 • obsługa wideokonferencji;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Dział Wizytacji

p.f. Kierownika Działu Prokurator Jerzy Dupalga
Zadania działu:

 • prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie;
 • koordynowanie i kontrola prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe;
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego, umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego (art. 327 § 2 kpk), jak też podejmowanie decyzji w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wydanie postanowienia w trybie art. 328 kpk;
 • prowadzenie badań aktowych w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych (§ 256 ust. 2 regulaminu prokuratorskiego);
 • koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych (§116 ust. 3 i 4 regulaminu prokuratorskiego) i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej (§ 116 ust 5 regulaminu prokuratorskiego);
 • monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora w podległych jednostkach, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego; sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora regionalnego, nadto w zakresie dotyczącym przedłużania terminów śledztw prowadzonych w podległych jednostkach prokuratur okręgowych na czas powyżej roku, stosownie do brzmienia art. 310 § 2 k.p.k. (za wyjątkiem spraw objętych zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratury regionalnej);
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka oraz koordynacja tego rodzaju postępowań w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, a także prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze i finansowo – skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz o inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 3, przejętych przez Prokuraturę Regionalną, ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę; koordynowanie przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu spraw dotyczących błędów medycznych w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;
 • zapewnienie udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny, a w zakresie Działu Wizytacji – Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział V Sądowy

Kierownik Działu Prokurator Beata Lorenc – Kociubińska
Zadania wydziału:

 • zapewnienie udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw w których Prokurator Regionalny uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania, jak i za wyjątkiem spraw wskazanych w § 3 i 4;
 • zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych; sporządzanie skarg o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
 • sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na skargi stron przeciwnych, o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym;
 • zapewnienie udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu o ułaskawienie; zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu;
 • sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu apelacyjnego i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia ich do Sądu Najwyższego;
 • sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu apelacyjnego: sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 § 1 k.p.k.;
 • analizowanie orzecznictwa sądu apelacyjnego oraz sądów cywilnych i administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne; ocenianie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka, zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział VI Budżetowo – Administracyjny

Dyrektor Finansowo – Administracyjny Beata Toba
Zadania wydziału:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia w tym kontrola zasadności dokonywanych wydatków;
 • prowadzenie rachunkowości; zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • wykonywanie obsługi administracyjno-gospodarczej;
 • prowadzenie inwestycji i remontów;
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Słomianny
Informację udostępnił: Paweł Słomianny
Data wytworzenia informacji: 2017-05-16
Data udostępnienia informacji: 2011-02-14
Liczba odsłon: 6 573

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj