Rejestry archiwa i ewidencje
Na podstawie § 65.3  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.MS.2016.83 z póź. zm. )
W prokuraturach regionalnych prowadzi się urządzenia ewidencyjne:
1. repertoria z działalności:
1.    karnej: „Ds”,
2.    administracyjnej: „Pa”,
3.    cywilnej: „Pc”;
2. rejestry samodzielne z zakresu działalności:
1.    karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ntk”, „Pp”, „Opk” i „Oz.o”,
2.    administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
3.    cywilnej: „Ko” i „Pp”,
4.    strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,
5.    kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD” i „Wl”,
6.    „DE”;
3. rejestry uzupełniające do „Ds”:, „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
4. wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
5. wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu” i „Wz”.
§ 88.1 Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium „Ds”.
2. Poza repertorium „Ds” prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.
3. Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium „Ds”.
§ 89.1 Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:
1.    „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;
2.    „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
3.    „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
4.    „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);
5.    ” Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;
6.    „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;
7.    „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych oraz udziału prokuratora w tych sprawach;
8.    „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;
9.    „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);
2. Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium „Ds” tej samej jednostki są rejestry:
1.    „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;
2.    „Drz” – dla dowodów rzeczowych;
3.    „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki (w jednostce nadrzędnej funkcjonuje jako rejestr samodzielnym);
4.    „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;”Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.
5.    „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji;
6.    „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;
7.    „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
8.    „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;
9.    „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;
10.    „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.
3. Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:
1.    „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.
4. Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium „Ds” są:
1.    „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;
2.    „ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;
3.    „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;
4.    „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
5.    „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;
6.    „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono.
 
Sposoby i zasady udostępniania danych zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych i archiwum.
 
Informacje w zakresie danych zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych, na wniosek złożony ustnie lub pisemnie, udzielane są ustnie lub na piśmie, a w przypadku ewidencji w formie zapisu elektronicznego – w postaci wydruku, bądź zapisu na powszechnie stosowanym nośniku ( płyta CD).
Sekretariat może udzielić informacji wyłącznie stronom procesowym oraz ich obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym w toku postępowania przygotowawczego w zakresie sygnatury akt sprawy, kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem postępowania, zastosowania wobec podejrzanego środka zapobiegawczego, a w przypadku stosowania przez sąd tymczasowego aresztowania – miejsca osadzenia podejrzanego i czasu, na który ten środek zastosowano oraz sposobu załatwienia sprawy.  Informacje takie mogą być udzielane telefonicznie, wyłącznie osobom uprawnionym, co do których tożsamości pracownik sekretariatu nie ma wątpliwości.
Dokumentację archiwalną powstającą w wyniku działalności Prokuratury Regionalnej w Wrocławiu, w tym akta spraw, przechowywaną w archiwum zakładowym udostępnia się w pomieszczeniach archiwum (wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest jej wypożyczenie) – za zgodą Prokuratora Regionalnego:
1) dla celów służbowych i naukowo-badawczych,
2) dla innych celów – po upływie 30 lat od ich wytworzenia, lub wcześniej – w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury
– jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli
3) w każdym przypadku na potrzeby nauki i kultury – materiały archiwalne powstałe do końca 1989 r. w związku z działalnością partii i organizacji politycznych, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
Osoba ubiegająca się o udostępnienie materiałów archiwalnych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu składa stosowany wniosek, podając:
1) imię i nazwisko, ze wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej,
2) typ materiału archiwalnego bądź temat, którego on dotyczy,
3) cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego.
Odmowa udostępnienia materiałów wymaga pisemnego uzasadnienia i jest zaskarżalna.
Udostępnienie materiałów archiwalnych odnotowuje się w kartach udostępnienia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Słomianny
Informację udostępnił: Paweł Słomianny
Data wytworzenia informacji: 2016-08-09
Data udostępnienia informacji: 2016-08-09
Liczba odsłon: 4 103