• Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres.Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań.
  • Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.
  • Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.
    Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.
  • Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady – w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie.
  • Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.
  • Osoby które doświadczają trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, mogą kontaktować się z Prokuraturą Regionalną w Krakowie w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Słomianny
Informację udostępnił: Paweł Słomianny
Data wytworzenia informacji: 2016-08-09
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 4 919

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj