add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy – Prokuratura Krajowa

I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy

Bogdan Święczkowski

(ur. 22 maja 1970 r. w Sosnowcu) – wieloletni prokurator śledczy, obecnie prokurator Prokuratury Krajowej, były Dyrektor Biura ds. Przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz były podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego.

Wykładowca akademicki, jeden z założycieli i działacz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „AD VOCEM”. Autor wielu publikacji dotyczącej m.in. wymiaru sprawiedliwości, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych.

Żonaty, jedna córka.

Zadania i kompetencje

 • zastępuje Prokuratora Generalnego w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;
 • w zastępstwie Prokuratora Generalnego podejmuje decyzje na podstawie art. 328 kodeksu postępowania karnego;
 • sprawuje zastępstwo Prokuratora Generalnego w zakresie wykonywania uprawnień zastrzeżonych dla Prokuratora Generalnego w art. 17, art. 19 i art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.);
 • podejmuje i podpisuje decyzje związane z powoływaniem na funkcje zastępców prokuratorów regionalnych, zastępców prokuratorów okręgowych oraz zastępców prokuratorów rejonowych a także decyzje związane z powoływaniem na inne funkcje w prokuraturze;
 • podejmuje decyzje w przedmiocie zwolnienia prokuratorów Prokuratury Krajowej z obowiązku wykonywania czynności określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o prokuraturze lub o jego ograniczeniu;
 • podejmuje decyzje w zakresie spraw osobowych prokuratorów Prokuratury Krajowej;
 • wykonuje uprawnienia w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;
 • sprawuje stałe zastępstwo Prokuratora Generalnego w wykonywaniu uprawnień określonych przepisami ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie:
  • przenoszenia prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do innych jednostek,
  • delegowania i odwołania z delegacji prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury za wyjątkiem delegowania do wykonywania czynności w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji,
 • udzielania prokuratorom powszechnych jednostek organizacyjnych urlopu dla poratowania zdrowia,
 • zarządzenia usunięcia z akt osobowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury odpisów orzeczeń skazujących prokuratorów na kary dyscyplinarne,
 • przedłużenia asesorom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okresu powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,
 • odwołania ze stanowiska prokuratora oraz zwolnienia ze stanowiska asesora powszechnej jednostki prokuratury,
 • zasięgania od właściwego komendanta Policji informacji o kandydatach do objęcia stanowiska prokuratorskiego i stanowiska asesora prokuratury,
 • udzielania odpowiedzi kandydatom na stanowisko asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury o nieuwzględnieniu wniosku o mianowanie,
 • podejmowania i podpisywania decyzji o wyrażeniu zgody na zajmowanie stanowiska prokuratora powyżej 65 roku życia, związanych z przeniesieniem prokuratora w stan spoczynku,
 • podpisywania decyzji dotyczących przyznania prawa do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,
 • podejmowania i podpisywania decyzji, postanowień, zaświadczeń, upoważnień i pism procesowych w sprawach, o których mowa w art. 7-9 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 z późn. zm.);
 • przydziela, przekształca i znosi stanowiska prokuratorskie;
 • sprawuje stałe zastępstwo Prokuratora Generalnego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.);
 • sprawuje stałe zastępstwo Prokuratora Generalnego w zakresie nadzorowania przygotowania i wykonania budżetu prokuratury;
 • podpisuje decyzje o powołaniu i odwołaniu dyrektorów finansowych prokuratur regionalnych i okręgowych;
 • podejmuje decyzje w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień Prokuratora Krajowego prokuratorom.
 • w zastępstwie Prokuratora Generalnego podejmuje decyzje w zakresie przejęcia spraw, o których mowa w art. 63 § 2 ustawy – Prawo o prokuraturze, do prowadzenia w Prokuraturze Krajowej lub Głównej Komisji;
 • podpisuje zarządzenia o przeprowadzeniu wizytacji lub lustracji;
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa oraz czynności zlecone przez Prokuratora Generalnego.
 • Zastępuje Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Marka Pasionka oraz Zastępcę Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka i Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w czasie ich nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków.

  Nadzoruje:

 • Biuro Prezydialne,
 • Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 • Biuro Kadr,
 • Biuro Administracyjno-Finansowe Prokuratury Krajowej,
 • Wydział Spraw Wewnętrznych.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-08-16
Data udostępnienia informacji: 2018-01-22
Liczba odsłon: 114 813

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj