add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym – Prokuratura Krajowa
środa, 29 września 2010

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

Zarządzeniem Nr 19/18 z 10 maja 2018 r. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ustalił następujący skład drugiej kadencji Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

1. Prokurator Krajowy;

2. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej:

 • Marek Piotrowicz – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Jerzy Engelking – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Sebastian Chmielewski – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Mieczysław Śledź – prokurator Prokuratury Krajowej,

3. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej:

 • Dorota Cebrat – prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

4.Przedstawiciele wybrani przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych:

 • Andrzej Śliwski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku,
 • Paweł Pik – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
 • Violetta Guia – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
 • Seweryn Borek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie,
 • Marek Woźniak – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Rafał Sławnikowski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi,
 • Katarzyna Szerszeń – prokurator Prokuratury Rejonowej w Koninie,
 • Janusz Woźnik – prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu,
 • Adam Gołuch – prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie,
 • Ireneusz Czopek – prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu,

5. Prokuratorzy powołani przez Prokuratora Generalnego:

 • Agata Gałuszka – Górska – prokurator Prokuratury Krajowej;
 • Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Leszek Drwęski – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Andrzej Szeliga – prokurator Prokuratury Krajowej;
 • Józef Giemza – prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku.

 

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zwana dalej „Krajową Radą Prokuratorów”, składa się z:

1. Prokuratora Krajowego;

2.  4 przedstawicieli wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, w tym co najmniej jednego wykonującego czynności w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz jednego wykonującego czynności w Departamencie do Spraw Wojskowych;

3. przedstawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej;

4. przedstawicieli wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych – po jednym z każdej prokuratury regionalnej;

5. 5 prokuratorów powołanych przez Prokuratora Generalnego, w tym co najmniej jednego w stanie spoczynku.

Wybory prokuratorów wchodzących w skład Krajowej Rady Prokuratorów przeprowadza się na podstawie regulaminu uchwalonego odpowiednio przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenie prokuratorów w prokuraturze regionalnej.

Przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów jest Prokurator Generalny.

Krajowa Rada Prokuratorów wybiera i odwołuje ze swego grona 2 wiceprzewodniczących i sekretarza. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez 2 kadencje Krajowej Rady Prokuratorów.

Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa 2 lata.

Mandat wybieranego członka Krajowej Rady Prokuratorów wygasa przed upływem kadencji w razie:

1. śmierci;

2. zrzeczenia się mandatu;

3. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

4. odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

5. wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego prokuratora.

Krajowa Rada Prokuratorów obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów zwołuje Prokurator Generalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Prokuratora Krajowego lub jednej trzeciej liczby członków Rady.

Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów.

Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności dotyczących:

1. projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów wytycznych Prokuratora Generalnego;

2. stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i asesorów prokuratury;

3. okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;

4. kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy;

5. kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków sądów dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych.

Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.

Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez prokuratora 65. roku życia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-05-15
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03
Liczba odsłon: 88 643

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj