środa, 29 wrzesień 2010

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

Zarządzeniem z 6 kwietnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ustalił nastepujący skład Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

1. Prokurator Krajowy;

2. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej:

 • Agata Gałuszka – Górska – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Przemysław Funiok – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Robert Tarsalewski – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • ppłk Ryszard Witkowski – prokurator Prokuratury Krajowej,

3. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej:

 • Tomasz Kamiński – prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

4.Przedstawiciele wyznaczeni według obszarów właściwości prokuratur regionalnych:

 • Elżbieta Żalikowska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku,
 • Kajetan Gościak – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
 • Violetta Guia – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
 • Włodzimierz Krzywicki – prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • Waldemar Winiarski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie,
 • Agata Lubińska – prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi,
 • Jan Babiak – prokurator Prokuratury Rejonowej w Koninie,
 • Janusz Woźnik – prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu,
 • Aneta Pich – prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie,
 • Marzanna Mucha – Podlewska – prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie,
 • Lidia Tkaczyszyn – prokurator Prokuratury Rejonowej w Złotoryi,

5. Prokuratorzy powołani przez Prokuratora Generalnego:

 • Sebastian Chmielewski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
 • Jerzy Łabuda – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Marek Sadowski – prokurator Prokuratury Krajowej,
 • Barbara Sworobowicz – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
 • Tomasz Szałek – prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku.

Pierwszy skład KRP przy Prokuratorze Generalny został ustalony zarządzeniem Prokuratora Generalnego. Kolejne składy będą wybierane według zasad opisanych poniżej.

 

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zwana dalej „Krajową Radą Prokuratorów”, składa się z:

1. Prokuratora Krajowego;

2.  4 przedstawicieli wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, w tym co najmniej jednego wykonującego czynności w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz jednego wykonującego czynności w Departamencie do Spraw Wojskowych;

3. przedstawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej;

4. przedstawicieli wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych – po jednym z każdej prokuratury regionalnej;

5. 5 prokuratorów powołanych przez Prokuratora Generalnego, w tym co najmniej jednego w stanie spoczynku.

Wybory prokuratorów wchodzących w skład Krajowej Rady Prokuratorów przeprowadza się na podstawie regulaminu uchwalonego odpowiednio przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenie prokuratorów w prokuraturze regionalnej.

Przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów jest Prokurator Generalny.

Krajowa Rada Prokuratorów wybiera i odwołuje ze swego grona 2 wiceprzewodniczących i sekretarza. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez 2 kadencje Krajowej Rady Prokuratorów.

Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa 2 lata.

Mandat wybieranego członka Krajowej Rady Prokuratorów wygasa przed upływem kadencji w razie:

1. śmierci;

2. zrzeczenia się mandatu;

3. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

4. odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

5. wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego prokuratora.

Krajowa Rada Prokuratorów obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów zwołuje Prokurator Generalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Prokuratora Krajowego lub jednej trzeciej liczby członków Rady.

Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów.

Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności dotyczących:

1. projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów wytycznych Prokuratora Generalnego;

2. stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i asesorów prokuratury;

3. okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;

4. kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy;

5. kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków sądów dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych.

Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.

Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez prokuratora 67. roku życia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji:Administrator
Informację udostępnił:Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji:2016-06-15
Data udostępnienia informacji:2012-10-03
Liczba odsłon:30 643