add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 2 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński, Uniwersytet Warszawski

O niektórych propozycjach rządowego projektu ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego

oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (w redakcji z dnia 19 sierpnia 2003 r.)

(pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, UAM Poznań

Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia po nowelizacji kodeksu

postępowania karnego (pobierz plik)

 

Sławomir Steinborn, asystent Uniwersytetu Gdańskiego

Formalne porozumienia karnoprocesowe w świetle

konstytucyjnej zasady równości (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, Prokurator Prokuratury Krajowej

Analiza cofniętych kasacji prokuratorskich w latach 2002–2003

(pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, Zastępca Prokuratora Generalnego

Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.)

(pobierz plik)

 

Janusz Kaczmarek, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku,

Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański

Karnoprawna ochrona zabytków (pobierz plik)

 

Przemysław Szustakiewicz, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych a przestępstwo utrudniania przetargu

(pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Kuratela sądowa  w Wielkiej Brytanii (pobierz plik)

 

Glosa

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2002 r.,

sygn. AKa 99/02 (dot. wykładni art. 40 § 2 k.k.)  – oprac. dr Jerzy Kulesza

(pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki J. Przybysza, Psychiatria sądowa. Podręcznik dla lekarzy

i prawników – oprac. prof. dr hab. Marian Filar (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Bogumił Zygmont, doktorant UW

Problemy interpretacji przepisów art. 254 kodeksu postępowania karnego

(pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Właściwość sądu z delegacji w sprawach karnych (art. 36 k.p.k.)

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

2 grudnia 2003 r. w sprawie Matwiejczuk przeciwko Polsce

(dot. cenzurowania korespondencji osoby tymczasowo

aresztowanej oraz oceny czasu trwania procesu karnego

i stosowania aresztu) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska

(pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja nt. „Kodeks postępowania karnego – przepisy

a rzeczywistość” (Warszawa, 27 marca 2003 r.) – oprac. Jakub Iwaniec

(pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-16
Data udostępnienia informacji: 2009-04-16
Liczba odsłon: 4 753

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj