Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, Zastępca Prokuratora Generalnego

Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.) (pobierz plik)

 

Dr Cezariusz Sońta, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Broń palna – główne problemy wykładni przepisów kodeksu karnego (pobierz plik)

 

Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego

Przestępstwa z ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego (pobierz plik)

 

Radosław Olszewski, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego

w świetle znowelizowanego art. 397 k.p.k (pobierz plik)

 

Dr Agnieszka Pawłowska, sędzia Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Przesłanki wydania wyroku nakazowego (wybrane uwagi) (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. I KZP 30/03 (dot. wykładni

art. 252 § 1 k.p.k.)

I – oprac. prof. dr hab. Zofia Świda (pobierz plik)

II – oprac. Beata Mik (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Richarda B. Felsona, Violence & Gender Reexamined – oprac.

prof. dr hab. B. Hołyst (pobierz plik)

  

książki M. Bar, Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności

cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych

skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych.

Komentarz – oprac. prof. dr hab. Wojciech Radecki (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Wiesław Juchacz, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Okoliczności sprzyjające pomyłkom sądowym w zakresie

ustaleń faktycznych (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Paweł Świerk

Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego na podstawie

art. 185a k.p.k. (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z 26 lutego 2004 r. w sprawie Nachova i inni przeciwko Bułgarii

(dot. użycia przez policję broni palnej ze skutkiem śmiertelnym) –

oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Międzynarodowe Sympozjum Prawa Karnego nt. „Społeczeństwo

ryzyka a wymiar sprawiedliwości karnej” (Pusan, Korea Południowa,

20-22 sierpień 2003 r.) – oprac. Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski

(pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-20
Data udostępnienia informacji: 2009-04-20
Liczba odsłon: 4 951

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj