Spis treści

 

Prof. dr hab. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki

Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (rozdział 66a k.p.k.)

(pobierz plik)

 

Izabela Stolarczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Będzinie

Problem jedności – wielości czynów (pobierz plik)

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Opis i kwalifikacja prawna czynu z uwzględnieniem sprawczych

odmian przestępnego współdziałania (pobierz plik)

 

Urszula Wilk, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Instytucja skróconej rozprawy jako przykład konsensualnego zakończenia procesu karnego – art. 387 k.p.k. (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, Prokurator Prokuratury Krajowej

Uwagi na tle praktyki kasacyjnej prokuratorów w I półroczu 2004 r.

(pobierz plik)

 

Krzysztof Eichstaedt, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Ponownie na temat sędziego śledczego (pobierz plik)

 

Marek Kułacz, doktorant UMCS w Lublinie

Z problematyki kontradyktoryjności postępowania wyjaśniającego

w sprawach nieletnich (pobierz plik)

 

Glosa

 

do wyroku  SN z dnia 18 maja 2004 r., sygn. WK 10/04 (dot.

konduktora rewizyjnego w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.) – oprac.

dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

Recenzja

 

Książki M. Rogalskiego, Res iudicata jako przesłanka procesu karnego –

oprac. prof. dr hab. Stanisław Stachowiak (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Józef Gurgul, prok. w stanie spoczynku

Planowanie postępowania przygotowawczego. Wybór zagadnień

(pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dariusz Podufalski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Pornografia z sieci (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

8 czerwca 2004 r. w sprawie Hildy Hafsteinsdóttir przeciwko Islandii

(dot. oceny legalności zatrzymania osoby nietrzeźwej) – oprac.

prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

IX Japońsko-Chińskie sympozjum prawa karnego (Kioto, maj 2004 r.)-

oprac. prof. dr Keiichi Yamanaka (Uniwersytet Kansai, Osaka) i prof. zw.

dr hab. Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

 

 Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-02
Data udostępnienia informacji: 2009-04-02
Liczba odsłon: 4 818