Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Filozofia probacji – podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania

(pobierz plik) 

 

Prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, UAM w Poznaniu

Źródła informacji o popełnionym przestępstwie w polskim

postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Jakub Kościerzyński, aplikant Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie sprawcy

przestępstwa ujętego na gorącym uczynku a dopuszczalność

rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym (pobierz plik)

 

Dr Jerzy Skorupka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Wykonanie zabezpieczenia majątkowego (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przestępstwo złośliwego przeszkadzania wykonywaniu aktu

religijnego (art. 195 § 1 k.k.) (pobierz plik)

 

Dr Radosław Krajewski, WSH-E we Włocławku i SW im. Pawła Włodkowica

w Płocku

Przestępstwo eutanazji w kodeksie karnym z 1997 r. (pobierz plik)

 

Radosław Olszewski, asystent Uniwersytetu Łódzkiego

Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego

w postępowaniu karnym skarbowym (pobierz plik)

 

Robert S. Sawicki, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Orzeczenie Sądu I Instancji z dnia 11 lutego 2003 r. w połączonych

sprawach C-187/01 i C-385/01: Criminal proceedings against

Huseyin Gözütok (C-187/01) and Klaus Brügge (C-385/01)

(dot. m.in. uznawania decyzji prokuratora kończących postępowanie)

(pobierz plik)

 

Cezary Michalczuk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Białymstoku,

del. do Ministerstwa Sprawiedliwości

Postępowanie karne w Wielkiej Brytanii (pobierz plik)

 

Glosa

 

do uchwały SN z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 7/04 (dot.

wykładni art. 325f § 4 k.p.k.) – oprac. Jacek Kosonoga (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki P. C. van Duyne, M. Jagera, K. von Lampe, J. L. Newella (red.),

Threats and phantoms of organized crime, corruption and

terrorism (Zagrożenia i iluzje związane z przestępczością zorganizowaną, korupcją i terroryzmem) – oprac. dr Wojciech Filipkowski (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Bohdan Bielski, psycholog, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie

Gdy sąd słyszy „nie pamiętam” (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Zaskarżalność orzeczeń sądu odwoławczego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 9 stycznia 2003 r. i 21 października 2004 r. w sprawach:

L. i V. przeciwko Austrii oraz Woditschka i Wilfling przeciwko

Austrii (dot. prawa karnego a orientacji seksualnej człowieka) –

oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

I Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z psychiatrii

sądowej i X Hanzeatycka Psychiatryczna Konferencja

Naukowo-Szkoleniowa nt. „Psychiatria Sądowa w Niemczech

i Polsce – podobieństwa i różnice” (Szczecin, 17-18 września 2003 r.)

– oprac. dr Błażej Kolasiński (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-03
Data udostępnienia informacji: 2009-04-03
Liczba odsłon: 5 357

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj