Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

Współpraca Polski z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe (pobierz plik)

 

Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi,

del. do Ministerstwa Sprawiedliwości

Nadzór prokuratora nad postępowaniem karnym w sprawach

dotyczących handlu ludźmi (pobierz plik)

 

Anna Hordyńska, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

Konsensualne zakończenie postępowania karnego (pobierz plik)

 

Dr Jarosław Zagrodnik, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Udział prokuratora w postępowaniu sądowym na podstawie

art. 55 § 4 kodeksu postępowania karnego (pobierz plik)

 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, doktorantka INP PAN

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu

postępowania karnego (pobierz plik)

 

Bogdan Paduch, radca prawny w Gorzowie

Odpowiedzialność karna z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (pobierz plik)

 

Marek Jurzyk, Chicago, doktorant KUL

Podstawowe normy etyki prokuratorskiej w Stanach Zjednoczonych

(pobierz plik)

 

Glosa

 

do wyroku SN z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. IV KK 302/03 (dot.

wykładni art. 278 § 5 k.k.) – oprac. dr Bolesław Kurzępa (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki Dermota Groome′a, The Handbook of Human Rights

Investigation – A Comprehensive Guide to the Investigation

and Documentation of Violent Human Rights Abuses (Podręcznik

o postępowaniu w sprawach o prawa człowieka – obszerny

przewodnik na temat śledztwa i dokumentacji poważnych

naruszeń praw człowieka) – oprac. Joanna Banach-Gutierrez (pobierz plik)

 

 

Materiały szkoleniowe

 

Sławomir Wolfram, aplikant Sądu Okręgowego w Płocku

Przestępstwo określone w art. 54 kodeksu karnego skarbowego

a podatek od nieruchomości (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Grzegorz Skowronek, Izba Celna w Przemyślu

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialno­ści na gruncie

kodeksu karnego skarbowego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

24 czerwca 2004 r. w sprawie von Hannover przeciwko Niemcom

(dot. ochrony życia prywatnego osób publicznych w kontekście

wolności prasy) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska

Sprawozdania i informacje (pobierz plik)

 

XVII Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne (Estonia, Tallin, 24-27

czerwca 2004 r.) – oprac. dr Katarzyna Laskowska (pobierz plik)

 

Z żałobnej karty (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06
Liczba odsłon: 5 136

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj