Spis treści

 

Stefan J. Jaworski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Rozważania na temat modelu prokuratury (pobierz plik)

 

Dr Józef Gurgul, prokurator w Ministerstwie Sprawiedliwości

w stanie spoczynku

Prokurator – jakim jest i jakim być powinien (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Odpowiedź na akt oskarżenia (pobierz plik)

 

Aneta Natalia Preibisz, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego

Karnoprawna ocena żądania korzyści za zwrot bezprawnie

zabranej rzeczy (pobierz plik)

 

Dr Bolesław Kurzępa, prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

„Inna czynność seksualna” jako znamię przestępstw (pobierz plik)

 

Paweł Daniluk, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku

Zgoda zastępcza na naruszenie dóbr prawnych w prawie karnym

(pobierz plik)

 

Marcin Kozaczek, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Prokurator w postępowaniu upadłościowym (pobierz plik)

 

Piotr Kaczmarek, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, dr Grzegorz

Łabuda, dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Retroaktywność prawa karnego skarbowego – wybrana

problematyka (artykuł dyskusyjny) (pobierz plik)

 

Dr Arkadiusz Lach, adiunkt Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika

Zasada oportunizmu w pracy Prokuratury Koronnej w Anglii i Walii

(pobierz plik)

 

Glosa

 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r., sygn.

Sk 32/03 (dot. wykładni art. 523 § 2 k.p.k.) – oprac. dr Andrzej

Światłowski (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki A. Gaberlego i M. Korcyl-Wolskiej, Komentarz do ustawy

o postępowaniu w sprawach nieletnich – oprac. dr Piotr Górecki

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Mariusz Kucharczyk, aplikant Sądu Okręgowego w Katowicach

Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego treścią

pism, zapisków i notatek urzędowych (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Jacek Błachut, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji (dot.

ochrony prawa do życia w kontekście użycia broni palnej przez

policję) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

XI Międzynarodowy Kongres Palinologiczny (Hiszpania, Grenada,

4-9 lipca 2004 r.) – oprac. dr Jacek Madeja (pobierz plik)

 

Sprostowanie (pobierz plik) 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06
Liczba odsłon: 4 872