Spis treści

 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, PAN we Wrocławiu

Granice ingerencji prawa karnego w stosunki pracy (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Dudka, adiunkt UMCS w Lublinie

Wybrane problemy dochodzenia w sprawach o przestępstwa

prywatnoskargowe (pobierz plik)

 

Dr Jacek Izydorczyk, adiunkt UŁ, Dr Paweł Wiliński, adiunkt UAM w Poznaniu

Pozycja i zakres uprawnień Prokuratora Międzynarodowego

Trybunału Karnego (pobierz plik)

 

Dr hab. Jerzy Skorupka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Implementacja prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony euro

przed fałszowaniem (pobierz plik)

 

Bartłomiej Jan Naróg, aplikant Prokuratury Rejonowej w Warszawie

Problematyka ochrony prawnej korzystania z rozwiązań

teleinformatycznych w aspekcie przestępstwa prehakingu z art. 285 § 1 k.k.

(pobierz plik)

 

Anna Bodziak, aplikant Prokuratury Rejonowej w Sanoku

Oględziny miejsca znalezienia zwłok pod wodą (pobierz plik)

 

Dr Grzegorz Gozdór, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Przestępstwa z ustawy o usługach detektywistycznych (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r., sygn.

KZP 25/04 (dot. wykładni art. 185a § 2 k.p.k.) – oprac. Jacek Kosonoga

(pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2002 r., sygn.

WA 50/02 (dot. wykładni art. 115 § 2 k.k.) – oprac. Miłosz Kiziński

(pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki E. Kruk, Wyrok skazujący sądu I instancji w trybie art.

335 k.p.k. – oprac. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

książki B. Sygita, Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium

prawnokarne i politycznokryminalne – oprac. dr Bolesław Kurzępa

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Przemysław Szustakiewicz, WSHiP w Warszawie

Wybrane zagadnienia ustawy – Prawo zamówień publicznych (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Tomasz Razowski, Artur Tomaszewski, sędziowie Sądu Rejonowego

w Opolu

O właściwym rozumieniu skargi o wszczęcie postępowania

w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

(art. 488 § 1 k.p.k.) (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

8 kwietnia 2004 r. w sprawie Weh i z dnia 25 marca 2005 r.

w sprawie Rieg przeciwko Austrii (dot. prawa oskarżonego

do milczenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

drogowe) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Sprawozdanie z prac Grupy Niezależnych Ekspertów przy Komisji

Europejskiej w Brukseli do Spraw Zwalczania Handlu Ludźmi – oprac. Krzysztof Karsznicki (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-07
Data udostępnienia informacji: 2009-04-07
Liczba odsłon: 4 646