Spis treści

Artykuły

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych po nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2005 r.

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przestępstwo publicznego znieważania grupy ludności lub osoby z powodu dyskryminacyjnego (art. 257 k.k.)    

Dr Łukasz Pohl, adiunkt UAM w Poznaniu

Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – szkic teoretycznoprawny

Aleksandra Antoniak-Drożdż, aplikant Prokuratury Rejonowej w Bytomiu

Przesłuchanie dziecka w procesie karnym – uwagi praktyczne

dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Kasatoryjne orzeczenia w odniesieniu do wyroków wydanych w sprawach karnych przez sądy rejonowe

dr Piotr Krzysztof Sowiński, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców opuszczających zakłady karne po odbyciu kary pozbawienia wolności

Materiały szkoleniowe

Monika Lewandowska, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola

Analiza DNA w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Marek Derlatka, doktorant UAM w Poznaniu

Społeczna szkodliwość czynu a definicja przestępstwa

Jacek Rzeszotarski, ekspert w ABW

Materiał porównawczy do badań fonoskopijnych

Recenzje

prof. dr hab. Stanisław Pawela (oprac.)

książki Ryszarda A. Stefańskiego, Wykroczenia drogowe. Komentarz

dr Bolesław Kurzępa (oprac.)

książki Tomasza Razowskiego, Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie karnym

Glosy

prof. dr hab. Marek Mozgawa, prof. dr hab. Ryszard Skubisz (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., sygn. I KZP 13/04 (dot. wykładni pojęcia „wprowadzenie do obrotu”)

Marcin Kuźma (oprac.)

do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2004 r., sygn. I KZP 24/04 (dot. wykładni użytego w art. 60 § 3 k.k. terminu „ujawni”)

dr Andrzej Sakowicz i dr Andrzej Ważny (oprac.)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 10/05 (dot. problemu kontroli formalnej wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy)

Sprawozdania i informacje

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (oprac.)

57. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Toronto, 15-19 listopada 2005 r.)

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-04
Data udostępnienia informacji: 2014-04-11
Liczba odsłon: 9 555

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj