Spis treści

 

rof. dr hab. Michał Płachta, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Status i pojęcie międzynarodowego prawa karnego (pobierz plik)

 

Dr Tomasz Przesławski, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Cel w konstrukcji przestępstwa terrorystycznego (pobierz plik)

 

Dr Monika Całkiewicz, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego

Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 k.k.

(pobierz plik)

 

Jolanta Kornakiewicz, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach,

Przemysław Piątek, prokurator Prokuratury Krajowej, del. do Prokuratury

Apelacyjnej w Katowicach

Działalność pozakarna prokuratora w sprawach dotyczących

reglamentowanej działalności gospodarczej (cz. 1) (pobierz plik)

 

Grażyna Urbaniak, Główny księgowy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

Artur Strumnik, Główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości

Budżet zadaniowy jako metoda zarządzania finansami publicznymi

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Igor Zduński, nauczyciel akademicki w WSG w Bydgoszczy

Wybrane zagadnienia prawnokarnej oceny ekonomicznych działań

nowatorskich (pobierz plik)

 

Halina Wichlińska-Polak, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie,

del. do Prokuratury Krajowej

Zarys metodyki pracy prokuratora w postępowaniu sądowo-

administracyjnym (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Hanny Paluszkiewicz, Pierwszoinstancyjne wyrokowanie

merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym,

Warszawa 2008 – oprac. prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (pobierz plik)

 

książki Czesława Pawła Kłaka, Postępowanie nakazowe w polskim

procesie karnym a ochrona praw człowieka, Warszawa 2008 – oprac. dr

Andrzej Ważny (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r., sygn.

K 34/06 (dot. zatrzymania) – oprac. dr Bolesław Kurzępa (pobierz plik)

 

do postanowienia SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 13/08

(dot. Prawno karnej ochrony dziecka) – oprac. Jacek Potulski (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2008 r.,

sygn. IV KO 108/08 (dot. orzeczenia kończącego postępowanie

karne) – oprac. Aleksander Herzog (pobierz plik)

 

Z żałobnej karty

 

Wspomnienie o Aleksandrze Grzegorzu Głazku (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-12
Liczba odsłon: 4 511

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj