Spis treści

Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wybrane problemy procesowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego (pobierz plik)

Dr Jacek Czabański, adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce na tle porównawczym (pobierz plik)

Marcin Przestrzelski, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Skutki wadliwego delegowania sędziego (pobierz plik)

Damian Gil, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JPII

Domniemania prawne w postępowaniu prywatnoskargowym (pobierz plik)

Dr Igor Zduński, adiunkt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Przesłanki ryzyka nowatorstwa (pobierz plik)

Marek Siwek, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Wykonanie przepadku i nawiązki na rzecz Skarbu Państwa (pobierz plik)

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Nowe zasady wykonywania przez sąd środka zabezpieczającego określonego w art. 95a

kodeksu karnego (pobierz plik)

Kamil Rogoziński, doktorant Uniwersytetu Śląskiego

Wiarygodne informacje o przestępstwie jako przesłanka zarządzenia zakupu

kontrolowanego (pobierz plik)

Stanisław Krawczyk, urzędnik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie delegowany

do Prokuratury Generalnej

Środki poszukiwania dowodów we włoskim procesie karnym (pobierz plik)

Dr Grzegorz Chmielewski, asystent prawny w Kancelarii Prawniczej

Radcy Prawnego w Opolu

Prokuratura jako gwarant ochrony praw i wolności w Republice Słowackiej (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (pobierz plik)

Recenzje

książki Ewy Bieńkowskiej i Lidii Mazowieckiej, Prawa ofiar przestępstw,

Warszawa 2009 – oprac. dr Radosław Krajewski (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 r., sygn.

II KK 198/09 (dot. wykładni art. 235 k.k.) – oprac. prof. zw. dr hab.Bogusław Sygit (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., sygn.I KZP 24/07

(dot. nieobecności oskarżonego na rozprawie) – oprac. Tomasz Krawczyk (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn.WSP 9/09

(dot. skargi na przewlekłość postępowania karnego) – oprac. Jarosław Kasiński (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Szkolenia e-learningowe – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (pobierz plik)

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09
Liczba odsłon: 6 444

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj