Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr Wojciech Jasiński, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Settlements in proceedings under the amended Code of Criminal Procedure

dr Tomasz Razowski, adwokat we Wrocławiu, Piotr Kaczmarek, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

Właściwość funkcyjna finansowych i niefinansowych organów postępowania przygotowawczego

Functional competence of financial and non-financial authorities involved in preparatory proceedings

Anna Drozd, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego w świetle kontradyktoryjnego procesu karnego

Victim’s right to adduce evidence in the light of the adversarial criminal procedure

dr Michał Mistygacz, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Usytuowanie i strój urzędowy prokuratora w postępowaniu sądowym

Seat and official dress of a prosecutor in legal proceedings

Andrzej Skowron, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

Zasada skargowości a wykroczenie z art. 57 § 1 kodeksu karnego skarbowego

Principle of accusatorial procedure versus petty offence under Article 57, § 1 of the Tax Penal Code

Jacek Duda, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym. Uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. III KK 261/12

Commiting a crime in criminal group or association. Remarks on the Supreme Court judgement of 14 February 2013, ref. no. III KK 261/12

Piotr Sury, aplikant prokuratorski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Praktyka bancassurance a przepisy karne ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Bancassurance versus penal regulations of the Act on Insurance Intermediation

dr Olaf Włodkowski, Uczelnia Techniczno-Handlowa we Wrocławiu

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych skarbowych za rok 2013

Overview of Supreme Court decisions in criminal tax cases for 2013

dr Piotr Górecki, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Rola i zadania obrońcy nieletniego w świetle znowelizowanej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Role and tasks of a minor’s counsel in the light of the amended Act on Juvenile Delinquency Proceedings

Materiały szkoleniowe | Training materials

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Zakład Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Piotr Guzewski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

Czynniki konstrukcyjne determinujące pożary samochodów osobowych i ich ustalanie w praktyce śledczej

Design factors determining the occurrence of passenger car fires, and identification thereof by investigators

Recenzje | Reviews

dr Artur Kotowski (oprac.)

książki W. Kotowskiego, B. Kurzępy, A. Ważnego (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2013

of book by W. Kotowski, B. Kurzępa, A. Ważny (eds), The Act on Counteracting Drug Addiction. Commentary, Warsaw 2013 – by Artur Kotowski, Ph.D.

Glosy | Commentaries

dr Sławomir Dudziak (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r., sygn. III CZP 52/13 (dot. obowiązku leczenia odwykowego)

to the Supreme Court resolution of 11 September 2013, ref. no. III CZP 52/13 (concerns obligatory treatment for addiction) – by Sławomir Dudziak, Ph.D.

dr hab. Dariusz Zuba (oprac.)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. V KK 137/13 (dot. pojęcia stanu nietrzeźwości)

to the Supreme Court judgement of 14 November 2013, ref. no. V KK 137/13 (concerns the notion “state of intoxication”) – by Dariusz Zuba, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-14
Data udostępnienia informacji: 2014-10-14
Liczba odsłon: 6 890

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj