Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego

Anonim jako źródło informacji o przestępstwie

Anonymous letters as a source of information on criminal offences

dr hab. Radosław Koper, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki

Search in urgent cases

Tomasz Gaczek, adwokat w Katowicach

Tymczasowe aresztowanie a przyznanie się oskarżonego do winy

Remand in custody versus defendant’s guilty plea

Jarosław Łupiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o podjęcie na nowo postępowania przygotowawczego

Parties authorized to file a motion to reopen preparatory proceedings

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego

Rights of victims under draft amendments to criminal law

dr Jan Kulesza, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Zarys teorii kryminalizacji

Brief overview of the theory of criminalisation

Michał Lewoc, sędzia, Ministerstwo Sprawiedliwości

Zadania prokuratury w nowym Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020

Tasks of the Prosecutor’s Office under the 2014–2020 National Program for Prevention and Counteraction Domestic Violence

Materiały szkoleniowe | Training materials

Magda Olszewska, członek zespołu ds. projektu badawczego Uniwersytetu Warszawskiego

Anonim jako ślad kryminalistyczny

Anonymous letter as a criminal trace

Recenzje | Reviews

dr Ewa Sygit-Kowalkowska, prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit (oprac.)

książki Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, praca zbiorowa, pod red. Ewy Habzdy-Siwek, Joanny Kabzińskiej, Sopot 2014

of the following book: Psychology and Law. Between Theory and Practice, Ewa Habzda-Siwek and Joanna Kabzińska (eds), Sopot 2013

Glosy | Commentaries

dr Bolesław Kurzępa (oprac.)

do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. II OSK 2119/11 (dot. wykładni art. 75 k.p.a.)

Commentary to judgment issued on 7 March 2013 by the Supreme Administrative Court, file no. II OSK 2119/11 (concerns interpretation of Article 75 of the Code of Criminal Procedure)

Szymon Tarapata (oprac.)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., sygn. V KK 342/12 (dot. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania skutku)

Commentary to the Supreme Court decision of 9 May 2013, file no. V KK 342/12 (concerns negative prerequisites for attribution of an effect)

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Data udostępnienia informacji: 2014-10-20
Liczba odsłon: 6 933

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj