Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie

O restryktywnym ujęciu przesłanek „prowokacji policyjnej” – polemicznie

Polemic on restrictive approach to “police provocation” preconditions

dr hab. Ewa Bieńkowska, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa Administracji w Warszawie

Pokrzywdzony w świetle najnowszych nowelizacji prawa karnego

Victim in light of most recent amendments to criminal law

dr hab. Maria Szczepaniec, adiunkt UKSW w Warszawie

Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary

Optimal penalty selection in light of court sentencing guidelines

Marta Goss, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego

Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego

Withdrawal of an indictment by a public prosecutor

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowaw Warszawie

Gwarancje listu żelaznego

Guarantees under a letter of safe conduct

dr Grzegorz Adam Skrobotowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie

Mediation in domestic violence cases

Bogumiła Polak, oskarżyciel skarbowy w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

Materialnoprawne przesłanki orzekania odpowiedzialności posiłkowej

Legally substantive preconditions for adjudication of auxiliary liability

Krzysztof Wala, asystent UMCS w Lublinie

Konieczność nowelizacji części ogólnej Kodeksu wykroczeń

Need for amendments to the general section of the Code of Petty Offences

Ewa Kotowska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Wybrane problemy opiniowania okresowego prokuratorów

Selected issues pertaining to periodic evaluation of prosecutors

Materiały szkoleniowe | Training materials

dr Justyna Karaźniewicz, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uprawnienia osób najbliższych w razie śmierci pokrzywdzonego

Rights of nearest relatives of a deceased victim

Recenzja | Review

Tomasz Pietrzykowski (oprac.)

książki M. Rudego, A. Rudego, P. Mazura, Ubój rytualny w prawie administracyjnym, Warszawa 2013

book of M. Rudy, A. Rudy, P. Mazur, Ritual slaughter in administrative law, Warsaw 2013 – by Tomasz Pietrzykowski

Glosy | Commentaries

Małgorzata Żbikowska (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. I KZP 20/12 (dot. cofnięcia odstąpienia od oskarżenia)

to the Supreme Court Resolution of 24 January 2013, file no. I KZP 20/12 (cancellation of a waiver of an indictment) – by Małgorzata Żbikowska

Sprawozdania i informacje | Reports and information

dr Magdalena Perkowska, Emilia Jurgielewicz (oprac.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Legal, criminological and victimological aspects of social exclusion” (Białowieża, 13 sierpnia 2013 r.)

International Scientific Conference on Legal, Criminological, and Victimological Aspects of Social Exclusion (Białowieża, 13 August 2013) – by Magdalena Perkowska, Ph.D., Emilia Jurgielewicz

dr Joanna Długosz (oprac.)

„Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie – ein fruchtbares Spannungsverhältnis” – niemiecko-japońsko-polsko-turecka konferencja poświęcona relacjom między dogmatyką prawa karnego i filozofią prawa (Słubice, Frankfurt nad Odrą, 26–30 sierpnia 2013 r.)

German, Japan, Polish, and Turkish Conference on relationships between doctrine in criminal law, and philosophy of law (Słubice, Frankfurt/Oder, 26–30 August 2013) – by Joanna Długosz, Ph.D.

Z żałobnej karty | Posthumous tribute

Wspomnienie o Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego Stanisławie Dąbrowskim

In memory of Stanisław Dąbrowski, First President of the Supreme Court

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-03-05
Liczba odsłon: 7 865

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj