Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku

Rola prokuratora w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Prosecutor’s role under the amended Code of Criminal Procedure

Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego

Niektóre regulacje tymczasowego aresztowania w znowelizowanym  kodeksie postępowania karnego

Some regulations on remand in custody under the amended Code of Criminal Procedure

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego

Zasadność kontrawencjonalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego

Validity of partial depenalization of operating a non-motor vehicle while intoxicated

Piotr Żak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

Odpowiedzialność karna za przemyt narkotyków poza obszarem Unii Europejskiej

Criminal liability for drug smuggling outside the EU

Jacek Cholewicki, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łomży

Restrykcyjność polskiego modelu karnego skarbowego

Restrictive nature of the Polish penal and fiscal model

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

List żelazny a zasady karnoprocesowe

Letter of safe conduct vs. criminal procedure principles

dr Adam Błachnio, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie

Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1)

Positive conditions voluntary submission to liability under the Penal and Fiscal Code (part 1)

Damian Jagusz, student V roku Uniwersytetu Gdańskiego

Z dziejów francuskiego modelu instytucji prokuratora na ziemiach polskich

History of the French model of a prosecutor function on the Polish territory

Materiały szkoleniowe | Training materials

dr Szymon Pawelec, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu

Defectiveness of an expert’s opinion in criminal proceedings as a result of mistakes included in the decision to admit that opinion into evidence

Glosy | Commentaries

dr Jan Kulesza (oprac.)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. V KK 99/12 (dot. warunków użycia broni palnej)

to the Supreme Court judgement of 17 January 2013, file no. V KK 99/12 (concerns the use of firearms) – by Jan Kulesza, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

dr Anna Błachnio-Parzych (oprac.)

Sympozjum „Corporate Criminal Liability“ (Monachium, 12-14 czerwca 2013 r.)

“Corporate Criminal Liability” Symposium (Munich, 12-14 June 2013) – by Anna Błachnio-Parzych, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-03-15
Liczba odsłon: 7 947

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj