Spis treści | Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego

Zażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie

Appeal against a failure to act in examining a notification of an alleged criminal offence

Małgorzata Żbikowska, doktorantka UAM w Poznaniu

Pokrzywdzony w formach zjawiskowych przestępstwa

Victim versus forms of accessory liability for the crime

dr Jan Kulesza, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Prawnokarna ochrona wolności jednostki w kontekście zasad teorii kryminalizacji

Criminal law protection of individual freedom in criminalization theory

Grażyna Stronikowska, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, del. do Prokuratury Generalnej

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część I)

European Commission’s proposal concerning the Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (part 1)

Damian Krakowiak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwami określonymi w prawie autorskim

Redress for damage caused by copyright offence

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa”

Ochrona środowiska w ustawodawstwie pozakodeksowym (część 2)

Environmental non-code laws (part 2)

Bożena Nowak-Chrząszczyk, adwokat, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Ochrona prywatności ofiar przemocy seksualnej na przykładzie sądów Gacaca w Rwandzie

Privacy protection for victims of sexual violence, based on examples from Gacaca courts in Rwanda

Materiały szkoleniowe | Training materials

Michał Strzelecki, doktorant UAM w Poznaniu

O kryminalistycznych aspektach wyłudzania płatności bezpośrednich i uzupełniających w świetle badań aktowych

Criminal aspects of obtaining direct and complementary payments by extortion, in the light of the court file study – by Michał Strzelecki

Recenzje | Reviews

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit (oprac.)

książka Wojciecha Kotowskiego, Zatrudnianie osób pozbawionych wolności. Komentarz, wyd. 1: Stan prawny na 15 lipca 2013 r., Warszawa 2013

of book by Wojciech Kotowski, Employment of people deprived of their liberty. Commentary. 1st Edition: Juridical situation as at 15 July 2013, Warsaw 2013 – by Bogusław Sygit, Ph.D.

Glosy | Commentaries

prof. zw. dr hab. Bożena Gronowska (oprac.)

do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Karaman przeciwko Niemcom (dot. domniemania niewinności)

to the judgment of the European Court of Human Rights of 27 February 2014 in the case Karaman vs. Germany (concerning the presumption of innocence) – by Bożena Gronowska, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Report and information

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (oprac.)

69. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Atlanta, GA, 20–23 listopada 2013 r.)

69. Annual Meeting of the American Society of Criminology (Atlanta, GA, 20–23 November 2013) – by prof. Emil W. Pływaczewski

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-06-05
Liczba odsłon: 7 065

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj