Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki,

dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, adiunkt Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego

New scope of a prosecutor’s competence under the amended Code of Criminal Procedure

dr hab. Monika Klejnowska, prof. nadzw. UR

Posiedzenie przygotowawcze sądu karnego przed rozprawą

Intermediate diet in criminal courts

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej (art. 377 k.p.k.)

Trial in the absence of the accused (Code of Criminal Procedure, Article 377)

dr Stanisław Łagodziński, prokurator w stanie spoczynku

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.). Rozważania teoretyczne i praktyka ścigania

Criminally negligent homicide (Penal Code, Article 155): theoretical considerations and prosecution practices

Jakub Znamierowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

O mankamentach instytucji odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym

Deficiencies of ancillary liability in tax penal law

Michał Podsiadło, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prokurator Generalny jako inicjator kontroli norm przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prosecutor General as an initiator of norm checks before the Constitutional Tribunal

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku, Warszawa

O „Zbiorze zasad etyki zawodowej prokuratorów”

Some remarks on “The Canons of Professional Ethics for Prosecutors”

Aleksander Herzog, Beata Mik, prokuratorzy Prokuratury Generalnej

Rzut na „Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów” łagodniejszym okiem

Some more favourable remarks on “The Canons of Professional Ethics for Prosecutors”

Beata Hlawacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, del. do Prokuratury Generalnej,

Grażyna Stronikowska, prokurator Prokuratury Generalnej

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część II)

European Commission’s proposal concerning the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (part 2)

Materiały szkoleniowe | Training materials

Piotr Stryszowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie, del. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie,

Jacek Bieńkuński, ekspert badań wariograficznych w Warszawie

Wykorzystanie i znaczenie ekspertyz wariograficznych. Studium przypadku

Use and importance of polygraph testing. Case study

Recenzje | Review

dr Piotr Chrzczonowicz (oprac.)

książki Katarzyny Grott i Macieja Szostaka, Incest. Criminological Studies (Kazirodztwo. Studium kryminologiczne), Poznań 2013

of book by Katarzyna Grott and Maciej Szostak, Incest. Criminological Studies, Poznań 2013 – by Piotr Chrzczonowicz, Ph. D.

Glosy | Commetaries

Piotr Kowalski, Andrezj Jezusek (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. I KZP 19/12 (dot. wykładni art. 8 § 1 k.k.s.) – część I, część II

to the Supreme Court resolution of 24 January 2013, file no. I KZP 19/12 (concerning interpretation of Article 8, § 1 of the Fiscal Penal Code), I – by Piotr Kowalski, II – by Andrzej Jezusek

Angelika Drelichowska (oprac.)

do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia  8 sierpnia 2013 r., sygn. III Łd 474/13 (dot. orzeczenia lekarskiego  jako dokumentu urzędowego)

to the judgment issued by the Voivodeship Administrative Court in Łódź on 8 August 2013, file no. III Łd 474/13 (concerning medical certificate as official document) – by Angelika Drelichowska

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-07-03
Liczba odsłon: 8 422

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj