Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

prof. zw. dr  hab. Wojciech Radecki, PAN Wrocław

Dezintegracja polskiego prawa penalnego

Disintegration of Polish criminal law

Beata Mik, prokurator Prokuratury Generalnej

Kilka refleksji na temat artykułu B. Wagner o sędziowskim stanie spoczynku… i nie tylko

Some remarks on B. Wagner’s  paper on retirement of judges… and not only that

dr Elżbieta Hryniewicz, adiunkt UAM w Poznaniu

Czy zgoda dysponenta dobra może wyłączyć bezprawność czynu?

Is consent from a legal interest holder capable of excluding unlawfulness?

dr Sebastian Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Karnoprawna ochrona wykazu podpisów wyborców w wyborach samorządowych

Criminal-law protection of a list of signatures of voters in local elections

Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Issuing of a decision to present charges

dr Jerzy Duży, adiunkt UMK w Toruniu

Decyzja akcesoryjna w zwalczaniu nadużyć mechanizmów podatku VAT

Ancillary decision in combating VAT frauds

Beata Hlawacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, del. do Prokuratury Generalnej

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część III)

European Commission’s proposal concerning the Council’s regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (part 3)

Daniel Taberski, asystent prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu

Technologie informatyczne w Prokuraturze Republiki Finlandii

IT technology in the Prosecutor’s Office of the Republic of Finland

Materiały szkoleniowe | Training materials

Adam Bułat, doktorant UMK w Toruniu

„Klubowy zakaz stadionowy” – sankcja administracyjna czy środek penalny?

Behind-closed-doors game punishment – administrative sanction or penal measure?

Recenzje | Reviews

Jakub Godlewski (oprac.)

książki pod red. naukową Emila W. Pływaczewskiego, Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013

of book by Emil W. Pływaczewski ed., Money laundering and its implications, Warsaw 2013 – by Jakub Godlewski

Glosy | Commentaries

dr Kazimierz J. Pawelec (oprac.)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. II KK 206/12 (dot. odpowiedzialności za skutek)

to the Supreme Court judgment of 8 April 2013, file no. II KK 206/12 (concerns liability) – by Kazimierz J. Pawelec, Ph.D.

dr Wojciech Jasiński (oprac.)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., sygn. II AKa 85/13 (dot. rekompensaty)

to the judgment issued by the Court of Appeal in Szczecin on 29 May 2013, file no. II AKa 85/13 – by Wojciech Jasiński, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

Krzysztof Wala (oprac.)

V Lubelskie Seminarium Karnistyczne „Prostytucja” (Lublin, 9 grudnia 2013 r.)

The 5th Criminal Justice Seminar in Lublin: “Prostitution” (Lublin, 29 December 2013) – by Krzysztof Wala

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji: 2014-08-20
Liczba odsłon: 7 695

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj