add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 10 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Nowe środki ochrony i pomocy dla pokrzywdzonych i świadków
New measures of protection and assistance to injured persons and witnesses

  • dr Filip Ciepły, adiunkt KUL

O kontratypie sztuki
Art as a circumstance precluding penal responsibility

  • dr Marek Derlatka, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie

Zasadność kryminalizacji obrazy uczuć religijnych
Grounds for criminalizing insults to religious feelings

  • dr Justyna Żylińska, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (art. 240 k.k.)
Legal duty to notify of some offences (Penal Code, Article 240)

  • Izabela Pączek, adwokat w Rzeszowie

Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r.
Motion to convict without trial under the Code of Criminal Procedure as amended on 27 September 2013

  • dr Piotr Sierakowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Kasacja w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r.
Cassation under the amendment of 27 September 2013

  • dr Lidia Mazowiecka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Generalnej

Szanse na mediację w postępowaniu przygotowawczym
Mediation opportunities in preliminary proceedings

  • dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Materialnoprawne ujęcie przesłanek instytucji przewidzianej w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Legally substantive approach to the applicability criteria for the measure available under Article 62a of the Drug Abuse Prevention Law

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • Małgorzata Kozłowska, prokurator Prokuratury Generalnej

Wskazania dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi
Guidelines for preliminary proceedings in human trafficking cases

  • dr Wojciech Achrem, KWP w Szczecinie, dr Paulina Wolańska-Nowak, IES w Krakowie, dr Ireneusz Sołtyszewski, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Opinia biegłego z zakresu badań genetycznych
Genetic testing expert opinions

Recenzje/Reviews

książki Hansa Joachima Schneidera, Kryminologie. Ein Internationales Handbuch, Band 1: Grundlagen (Kryminologia. Podręcznik międzynarodowy, t. I: Podstawy, Berlin–Boston 2014 – oprac. prof. zw. dr hab., dr h.c. Brunon Hołyst

of book by Hans Joachim Schneider, International Handbook of Criminology, part I: Fundamentals, Berlin–Boston 2014

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 25/11 (dot. wykładni art. 325f § 3 k.p.k.) – oprac. Agnieszka Baj

to the Supreme Court decision of 28 March 2012, file no. I KZP 25/11 (concerns the interpretation of Article 325f, § 3 of the Code of Criminal Procedure) – by Agnieszka Baj

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. IV KK426/13 (dot. wystawienia nierzetelnej faktury) – oprac. dr Jerzy Duży

to the Supreme Court decision of 25 February 2014, file no. IV KK 426/13 (concerns issuing an inaccurate invoice) – by Jerzy Duży, Ph.D.

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. II AKz 113/13 (dot. tajemnicy bankowej) – oprac. Marcin Przestrzelski

to the decision issued by the Court of Appeal in Cracow on 18 April 2013, file no. II AKz 113/13 (concerns bank privacy) – by Marcin Przestrzelski

Sprawozdania i informacje/Reports and information

Konferencja szkoleniowa „Analiza śledcza” (Warszawa, 17–18 listopada 2014 r.) – oprac. dr Piotr Chlebowicz

“Investigative Analysis” Training Conference (Warsaw, 17–18 November 2014) – by Piotr Chlebowicz, Ph.D.

Jubileuszowe, X seminarium kryminalistyczne „Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu karnego” (Jesionka, 14–16 maja 2014 r.) – oprac. dr Alfred Staszak

10th Jubilee Forensic Science Seminar “Forensic Sciences and Adversarial Criminal Procedure” (Jesionka, 14–16 May 2016) – by Alfred Staszak, Ph.D.

Komunikat

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-09-18
Data udostępnienia informacji: 2019-04-25
Liczba odsłon: 12 397

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj