Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Indywidualna ocena szczególnych potrzeb ofiary w zakresie ochrony

Individual assessment of victims to identify specific protection needs

dr hab. Robert Stefanicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Europejski nakaz aresztowania w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

European Arrest Warrant in the light of the most recent decisions of the European Court of Justice

Katarzyna Hanas, studentka V roku UMCS w Lublinie

Sprawiedliwość naprawcza w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstwa oraz zastępującej decyzję Ramową Rady 2001/220/WSiSW a unormowania polskie

Restorative justice under Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, versus Polish regulations

Marta Banaś-Grabek, sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach

Przerwa w wykonywaniu środka zabezpieczającego umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym

Temporary discontinuation of the protection measure of placement in a psychiatric facility

Maria Ligęza-Turlakiewicz, aplikantka adwokacka, Grzegorz Turlakiewicz, aplikant sędziowski w Krakowie

Człowiek jako dobro extra commercium w przestępstwie handlu ludźmi

Human as an asset extra commercium in crimes of human trafficking

dr Tomasz Razowski, adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu

Zawieszenie postępowania na podstawie art. 114a k.k.s.

Suspension of proceedings under Article 114a of the Criminal Code for Tax Offences

dr hab. Jarosław Zagrodnik, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Hierarchia odmian rodzajowych przebiegu procesu karnego skarbowego w świetle noweli wrześniowej

Hierarchy of types of the tax criminal procedure in the light of the September amendment

dr Maciej Siwicki, adiunkt UMK w Toruniu

Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych

Protection of copyrights, information system security, personal data, and telecommunications secrecy in cloud computing

dr Karolina Kremens, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Jawność prokuratorskich postępowań dyscyplinarnych

Nature of disciplinary proceedings against prosecutors

Materiały szkoleniowe | Training materials

Jan Wojtasik, prokurator w stanie spoczynku

Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych w aspekcie prawa i postępowania karnego

Physicochemical analysis of forensic trace evidence in criminal law and procedure

Recenzje | Review

dr Józef Gurgul (oprac.)

pracy zbiorowej pt. „Samobójstwo. Stare problemy, nowe rozwiązania”, pod red. J. Stojer-Polańskiej i A. Biederman-Zaręby, Kraków 2013

of book untitled „Suicide. Old problems, new solutions”, J. Stojer-Polańska, A. Biederman-Zaręba eds, Cracow 2013 – by Józef Gurgul, Ph.D.

Glosy | Commentaries

dr Małgorzata Tomkiewicz (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. I KZP 3/14 (dot. wykonania kary łącznej)

to the Supreme Court resolution of 30 April 2014, file no. I KZP 3/14 – by Małgorzata Tomkiewicz, Ph.D.

dr Aneta Michalska-Warias (oprac.)

do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2013 r., sygn. II AKa 270/13 (dot. kumulatywnego zbiegu przepisów art. 190 lub 191 k.k. z art. 252 § 1 k.k.)

 to the judgment issued by the Court of Appeal in Wrocław on 19 September 2013, file no. II AKa 270/13 – by Aneta Michalska-Warias, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

Urszula Doniec, Katarzyna Miszograj (oprac.)

Konferencja międzynarodowa pt. „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, Kraków, 22-23 maja 2014 r.

International Conference on: „Extra-judicial acquisition and use of evidence for criminal process purposes”, Cracow, 22-23 May 2014 – by Urszula Doniec, Katarzyna Miszograj

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-05-05
Data udostępnienia informacji: 2015-05-05
Liczba odsłon: 7 294

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj