add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 6 – Prokuratura Krajowa

Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

Wspólne pożycie jako pojęcie karnoprawne

Notion of cohabitation in criminal law

Maciej Janowski, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego

O możliwości przypisania nieumyślnego czynu ciągłego

Assignability of an unintentional continuing offence

dr Justyna Żylińska, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej

Victim’s right to information on proceedings

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Przeszukanie a tajemnica dziennikarska

Search versus journalistic privilege

dr Joanna Kabzińska, adiunkt Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Wiedza prawników o psychologii zeznań świadków

Lawyers’ knowledge of psychological aspects in witness testimony

dr Krzysztof Nowicki, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Właściwość miejscowa sądu penitencjarnego

Territorial jurisdiction of penitentiary courts

dr Artur Kotowski, asystent w Izbie Karnej Sądu Najwyższego

Z problematyki metody interpretacji językowo-logicznej – uwagi na gruncie dekodowania znaczenia prawno-karnego

Method for linguo-logical interpretation – remarks on decoding legal and criminal meaning

Materiały szkoleniowe | Training materials

Dorota Wacławowicz, p.f. Prokuratora Okręgowego w Gliwicach,

Anna Zwolińska, sędzia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Możliwość dostosowania do potrzeb kontradyktoryjnego modelu procesu karnego metodyki wyznaczania rozpraw i posiedzeń oraz sposobu organizacji pracy prokuratora jako oskarżyciela publicznego

Adaptability of methods for scheduling trials and sessions, and workflow solutions for public prosecutors

Recenzje | Reviews

dr Karolina Kremens (oprac.)

książki Hanny Kuczyńskiej, Model oskarżania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Warszawa 2014

of book by Hanna Kuczyńska, The accusation model before the International Criminal Court, Warsaw 2014 – by Karolina Kremens, Ph.D.

Glosy | Commentaries

dr Olaf Włodkowski (oprac.)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., sygn. III KK 285/13 (dot. penalizacji nieskładania sprawozdania rachunkowego)

to the Supreme Court judgement of 4 September 2013, file no. III KK 285/13 (concerns penalization for failure to file accounting statements) – by Olaf Włodkowski, Ph.D.

dr Bartłomiej Gadecki (oprac.)

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2010 r., sygn. II AKz 829/10 (dot. zwolnienia z tajemnicy bankowej)

to the decision of the Court of Appeal in Katowice of 15 December 2010, file no. II Akz 829/10 (concerns release of obligation to keep bank secrecy) – by Bartłomiej Gadecki, Ph.D.

Sprawozdania i informacje | Reports and information

dr Paweł Czarnecki (oprac.)

Konferencja nt. „Postępowanie w sprawach o wykroczenia – w poszukiwaniu optymalnego modelu” (Dębe, 19-21 października 2014 r.)

Conference untitled „Proceedings in cases involving minor offences – in search of an optimum model” – by Paweł Czarnecki, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-05-30
Data udostępnienia informacji: 2015-05-30
Liczba odsłon: 7 931

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj