add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 7-8 – Prokuratura Krajowa

Spis treści | Table of contents

Artykuły | Articles

dr Wojciech Jasiński, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Prawo do nieobciążania się w procesie karnym w świetle standardów strasburskich

Right to non-self-incrimination in criminal proceedings in view of Strasbourg standards

prof. dr hab. Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego

Jeszcze raz o ekspertyzach pozasądowych

Some remarks on out-of-court expert opinions

Tomasz Grajcar, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Katowicach

Granice środka odwoławczego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Extent of remedy under the amended Code of Criminal Procedure

Marcin Borodziuk, aplikant aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Skazanie za przestępstwo prywatnoskargowe lub wykroczenie na etapie postępowania odwoławczego

Conviction for an offence prosecuted on indictment filed by a private individual, or for a petty offence, at the appeal stage

dr hab. Rafał Kubiak, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Czy istnieje „kontratyp zwyczaju”?

Is there a lawful excuse for a habit?

dr Olga Kocaj, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza

Prawnokarne granice ochrony życia człowieka w związku z działaniami medycznymi

Scope of criminal-law protection of human life in connection with medical interventions

Joanna Ptak, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego

Zabójstwo funkcjonariusza publicznego

Murder of a public servant

dr Andrzej Mucha, adiunkt Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie

Prokurent jako podmiot przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 k.k.)

Commercial proxy as a criminal mismanagement perpetrator (Penal Code, Article 296, § 1)

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku

Stan zdrowia skazanego w aspekcie zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności

Health status of convicted individuals in the context and their fitness to serve a penalty of deprivation of liberty

dr Joanna Raglewska, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Janusz Raglewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, a ustawowy wymóg braku skazania za ten rodzaj czynu karalnego

Voluntary entering a guilty plea to a tax offence versus regulatory requirement of no conviction for such tax offence

dr Grzegorz Krysztofiuk, sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Perspektywy Współpracy Sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Perspectives for judicial cooperation in criminal matters in the EU

dr Michał Mistygacz, Zastępca Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście, dr Małgorzata Szeroczyńska, Prokurator Rejonowy Warszawa-Mokotów

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 11 września 2014 r. – analiza krytyczna wybranych zagadnień

The regulation on functioning of prosecution dated on 11th of September 2014 – critical analysis of selected issues

Materiały szkoleniowe | Training materials

Mateusz Filipczak, student V roku Uniwersytetu Łódzkiego

Przygotowanie i usiłowanie w polskim prawie karnym

Preparation and attempt in Polish criminal law

Recenzje | Reviews

dr hab. Jacek Kosonoga (oprac.)

Recenzja monografii D. Tarnowskiej, Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym, Szczecin 2013

Review of monograph by D. Tarnowska, Statute of limitations for charges in the Polish criminal procedure, Szczecin 2013 – by Jacek Kosonoga, Ph.D.

Glosy | Commentaries

prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz (oprac.)

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. SK 35/12 (dot. podżegania do popełnienia czynu zabronionego)

Commentary to the Constitutional Tribunal judgement of 17 July 2014, file no. SK 35/12 (concerns incitement to unlawful action) – by prof. Leon Tyszkiewicz

dr Bolesław Kurzępa (oprac.)

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. P 43/12 (dot. broni i amunicji)

Commentary to the Constitutional Tribunal judgement of 18 December 2013, file no. P 43/12 (concerns firearms and ammunition) – by Bolesław Kurzępa, Ph.D.

Dariusz Drajewicz (oprac.)

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r., IV KK 425/13 (dot. uznania pisma za prawidłowo doręczone)

Commentary to the Supreme Court judgement of 29 January 2014, IV KK 425/13 (concerns due service of process) – by Dariusz Drajewicz

Sprawozdania i informacje | Reports and information

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (oprac.)

XVII Światowy Kongres Kryminologii (Monterrey, Meksyk, 10-13 sierpnia 2014 r.)

17th World Congress of Criminology (Monterrey, Mexico, 10-13 August 2014) – by prof. Emil W. Pływaczewski

dr Jakub Kosowski (oprac.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Zasada legalizmu w procesie karnym” (Nałęczów, 15-16 maja 2014 r.)

International Scientific Conference on the Principle of Legality in Criminal Procedure (Nałęczów, 15-16 May 2014) – by Jakub Kosowski, Ph.D.

Dominika Czerniak, Dorota Czerwińska (oprac.)

Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego „Admissibility of Illegally Obtained Evidence” (Wrocław, 20 listopada 2014 r.)

Seminar on Comparative Criminal Procedure: Admissibility of Illegally Obtained Evidence (Wrocław, 20 November 2014) – by Dominika Czerniak, Dorota Czerwińska

Prokurator roku 2014 | Prosecutor of the Year 2014

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-07-01
Data udostępnienia informacji: 2015-07-01
Liczba odsłon: 9 374

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj