Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa

i Administracji w Warszawie

Ochrona ofiar przestępstw w sytuacjach transgranicznych –

regulacje polskie na tle wymogów prawa unijnego …………..    5

Protection of victims in cross-border situations – Polish

regulations versus EU legal requirements …………………  25

dr Mikołaj Małecki, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego ………  26

Carelessness as an element of unintentional crimes ………….  44

dr Marek Derlatka, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole

Zawodowej w Sulechowie

Prawo karne wobec kryzysu tradycyjnych wartości …………..  45

Criminal law in confrontation with a crisis of traditional values …..  50

Maria Ligęza-Turlakiewicz, aplikant adwokacki w Krakowie,

Grzegorz Turlakiewicz, aplikant sędziowski w Krakowie

Granice kreatywnego zachowania menadżerów w kontekście

art. 296 § 1a k.k. ………………………………….  51

Limits of managers’ creativity in the context of the Penal Code,

Article 296, § 1a …………………………………..  75

dr Ariadna H. Ochnio, adiunkt Instytutu Nauk Prawnych PAN

Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie

Unii Europejskiej (część II) …………………………..  76

Confiscation of proceeds of crime – new solutions in EU law

(part 2) ………………………………………..  87

Piotr Mierzwa, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Karalność nadużyć na rynku kapitałowym w świetle ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi …………………..  88

Incrimination of market abuse under the Act on Trading in

Financial Instruments ………………………………  98

dr Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Tymczasowe aresztowanie w znowelizowanym kodeksie

postępowania karnego ……………………………..  99

Provisional arrest in the amended Code of Criminal Procedure ….. 119

Wojciech Steppa, aplikant adwokacki w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

Zasada ne bis in idem a idealny zbieg przestępstwa

i wykroczenia …………………………………… 120

Ne bis in idem principle versus ideal concurrence between a crime

and a misdemeanour ………………………………. 139

Materiały Szkoleniowe/Training Materials

dr Gerard Mosiej, Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku

Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy ……… 140

Criminological and legal aspects of the shadow economy …….. 167

Recenzje/Reviews

prezentacja monografii Stanisława Waltosia, Grabież ołtarza Wita

Stwosza, Warszawa 2015 – oprac. Wojciech Kotowski ………… 168

Presentation of the monograph by Stanisław Waltoś, Plunder of the

Veit Stoss Altarpiece, Warsaw 2015 – by Wojciech Kotowski ……. 168

Glosy/Commentaries

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r., sygn.

I KZP 20/14 (dot. wyroku łącznego) – oprac. Marcin Przestrzelski …. 171

to the Supreme Court resolution of 30 September 2014, ref. no.

I KZP 20/14 (concerns aggregate sentence) – by Marcin

Przestrzelski ……………………………………. 181

Sprawozdania i informacje/Reports and Information

III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Nowe spojrzenie na

model zakazów dowodowych w procesie karnym” (Wrocław,

13 kwietnia 2015 r.) – oprac. Dominika Czerniak,

Dorota Czerwińska ………………………………… 182

The 3rd Wrocław Seminar on Law of Criminal Procedure: A New

Perspective on Inadmissibility of Evidence in the Criminal

Justice Process (Wrocław, 13 April 2015) – by Dominika

Czerniak, Dorota Czerwińska …………………………. 182

Komunikat Komunikat Karalność nadużyć na rynku kapitałowym w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Karalność nadużyć na rynku kapitałowym w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym Granice kreatywnego zachowania menadżerów w kontekście art. 296 § 1a kodeksu karnego Granice kreatywnego zachowania menadżerów w kontekście art. 296 § 1a kodeksu karnego Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r., sygn. I KZP 2014 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r., sygn. I KZP 2014 Dodatek orzecznictwo Dodatek orzecznictwo Zasada ne bis in idem a idealny zbieg przestępstwa i wykroczenia Zasada ne bis in idem a idealny zbieg przestępstwa i wykroczenia Tymczasowe aresztowanie w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego Tymczasowe aresztowanie w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego Prezentacja monografii Profesora Stanisława Waltosia, Grabież ołtarza Wita Stwosza,Wydawnictwo Wolters Kluwer Prezentacja monografii Profesora Stanisława Waltosia, Grabież ołtarza Wita Stwosza,Wydawnictwo Wolters Kluwer Prawo karne wobec kryzysu tradycyjnych wartości Prawo karne wobec kryzysu tradycyjnych wartości Ochrona ofiar przestępstw w sytuacjach transgranicznych Ochrona ofiar przestępstw w sytuacjach transgranicznych Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie Unii Europejskiej (część II) Konfiskata korzyści z przestępstwa – nowe rozwiązania w prawie Unii Europejskiej (część II)
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-07-04
Data udostępnienia informacji: 2016-05-12
Liczba odsłon: 8 815