Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy

Uzasadnienia kryminalizacji kazirodztwa …………………    5

Justification for criminalisation of incest ………………….  28

Dominika Czerniak, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Obowiązki państwa wobec ofiar zgwałcenia na tle orzecznictwa

strasburskiego …………………………………..  29

Positive obligations on states towards rape victims under

Strasbourg case law ……………………………….  49

Kamil Siwek, student Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pojęcie „ujawni” w art. 60 § 3 k.k. (uwagi na tle postanowienia Sądu

Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. III KK 235/13) …….  50

Term „reveals” as used in the Penal Code, Article 60, § 3

(remarks following the Supreme Court decision of 5 November 2013,

file ref. no. III KK 235/13) …………………………….  65

dr Karol Juszka, Uniwersytet Jagielloński

Wpływ kształtu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie

karne na efektywność instytucji warunkowego umorzenia

postępowania karnego ……………………………..  66

Impact of specificity of the judgment to conditionally discontinue

criminal proceedings on the effectiveness of conditional

discontinuation of criminal proceedings ………………….  85

Arkadiusz Szwedowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako jeden

z przedmiotów zabezpieczenia majątkowego ………………  86

The cooperative member’s ownership right to an accommodation

as one of the ways security on property ………………….  98

dr Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

Posiedzenie przygotowawcze w znowelizowanym kodeksie

postępowania karnego ……………………………..  99

Intermediate diet under the amended Code of Criminal

Procedure ……………………………………… 123

 

 

 

 

dr Małgorzata Żbikowska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego  

Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do rozpoznawania

zażaleń w postępowaniu okołokasacyjnym ……………….. 124

Functional jurisdiction of the Supreme Court to examine appeals

against procedural decisions issued in cassation-related

proceedings ……………………………………. 141

Joanna Karnat, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście,

delegowany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Blokada środków na rachunku bankowym w związku

z podejrzeniem wykorzystania działalności banku do gromadzenia

środków związanych z przestępstwem innym niż pranie pieniędzy

albo finansowanie terroryzmu w praktyce prokuratorskiej ……… 142

Blockade of a bank account in connection with the suspicion

of using bank’s activity to gather funds connected with a crime

other than money laundering or terrorist financing in a prosecutor’s

practice ……………………………………….. 157

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr inż. Waldemar Maciejko, ekspert badań fonoskopijnych Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Badania fonoskopijne ……………………………… 158

Phonoscopic examination …………………………… 174

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2013 r.,

sygn. II AKa 118/13 (dot. współczucia wywołanego cierpieniami

psychicznymi) – oprac. dr Katarzyna Nazar………………… 175

to the ruling issued by the Court of Appeal in Łódź on 6 August

2013, file ref. no. II AKa 118/13 (concerning compassion triggered

by mental suffering) – by Katarzyna Nazar, Ph. D. …………… 184

do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 stycznia 2015 r.,

sygn. VI Ka 624/14 (dot. wykładni art. 156 § 1 pkt 2 k.k.)

oprac. dr Agnieszka Barczak-Oplustil …………………….. 185

to the judgment issued by the District Court in Słupsk on 20

January 2015, ref. file no. VI Ka 624/14 (concerning interpretation

of the Penal Code, Article 156, § 1) – by Agnieszka

Barczak-Oplustil, Ph. D.…………………………….. 190

Wpływ kształtu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego Wpływ kształtu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do rozpoznawania zażaleń w postępowaniu Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do rozpoznawania zażaleń w postępowaniu Uzasadnienia kryminalizacji kazirodztwa Uzasadnienia kryminalizacji kazirodztwa Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Posiedzenie przygotowawcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego Posiedzenie przygotowawcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego Pojęcie ujawni w art. 60 § 3 k.k. - uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. III KK 23513 Pojęcie ujawni w art. 60 § 3 k.k. - uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. III KK 23513 Obowiązki państwa wobec ofiar zgwałcenia na tle orzecznictwa strasburskiego Obowiązki państwa wobec ofiar zgwałcenia na tle orzecznictwa strasburskiego Komunikat Komunikat Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. VI Ka 62414 Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. VI Ka 62414 Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. II AKa 11813 Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. II AKa 11813 Dodatek orzecznictwo Dodatek orzecznictwo Blokada środków na rachunku bankowym w związku z podejrzeniem wykorzystania Blokada środków na rachunku bankowym w związku z podejrzeniem wykorzystania Badania fonoskopijne Badania fonoskopijne
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-05-30
Data udostępnienia informacji: 2016-05-30
Liczba odsłon: 9 870

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj