Spis treści 
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Leszek Wilk, dr Krzysztof Czichy – Wyższa Szkoła Finansów

i Prawa w Bielsku-Białej

Egzekucyjna funkcja prawa karnego skarbowego      7

Enforcing purpose of criminal tax law ………  18

Ewa Grzęda, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego

W kwestii propozycji nowelizacji nieumyślności w kodeksie

karnym ………………………………..  19

Some remarks on draft amendments to the notion of

unintentionality as set forth in the Penal Code .  38

dr Tomasz Kalita, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Krakowie

Śmierć mózgu jako granica prawnokarnej ochrony życia

człowieka ………………………………  39

Evolving views on the determination of criteria for human

death ………………………………….  53

Aleksandra Krawczyk, adwokat we Wrocławiu, Aleksander Giehsmann,

aplikant adwokacki we Wrocławiu

Sukcesja odpowiedzialności karnej łączących się spółek  54

Succession of liability for acts prohibited under penalty upon

merging businesses ……………………..  65

dr Artur Kotowski, asystent sędziego Sądu Najwyższego

Pojęcie jednoznaczności wykładni prawa w świetle badań

orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego …  66

Unequivocality of legal interpretation in the light of empirical studies

on decisions of the Penal Chamber of the Supreme Court      87

dr Anna Zofia Krawiec, asystent-specjalista ds. orzecznictwa

w Sądzie Najwyższym

Warunki przeprowadzania przesłuchania w trybie art. 185a–185c

k.p.k. ………………………………….  88

Conditions for examination conducted under Articles 185a to 185c

of the Code of Criminal Procedure …………  99

Piotr Karasek, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Odzyskiwanie usuniętych dowodów cyfrowych w postępowaniu

karnym ……………………………….. 100

Recovery of deleted digital evidence in criminal proceedings 120

dr Małgorzata Żbikowska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia

27 września 2013 r. (kilka uwag do artykułu I. Pączek) 121

Motion to convict without trial under the Code of Criminal

Procedure as amended on 27 September 2013 (several remarks to

the paper of I. Pączek) ………………….. 133

dr Marcin Janusz Szewczyk, sędzia Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

Środki kompensacyjne a zakaz reformationis in peius    134

Compensatory measures versus prohibition of reformatio in

peius …………………………………. 147

dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa

i Administracji w Warszawie

Prawo ofiary przestępstwa do kompensaty od państwa po

zmianach z dnia 5 sierpnia 2015 r. ………… 148

Victims’ right to state compensation as amended on

5 August 2015 …………………………. 167

Paweł Dutka, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Limanowej

Wyrok skazujący jako podstawa do wydania nakazu zapłaty   168

Judgment of conviction as a basis for issuing a payment order     182

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów w Prawie

o prokuraturze …………………………. 184

Changes in disciplinary proceedings against prosecutors under

the Prosecution Service Act ………………. 208

Materiały szkoleniowe/Training materials

Piotr Żak, prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do

Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

w Katowicach

Nielegalna działalność bankowa – wybrane problemy praktyczne

i interpretacyjne ……………………….. 209

Illegal banking activities: select practical and interpretative

challenges …………………………….. 227

Piotr Sury, asesor Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Nieprawidłowości dystrybucji tzw. polisolokat a znamiona

przestępstwa oszustwa ………………….. 228

Improper distribution of the so-called savings and insurance

policies versus elements of fraud – methodological proposals 254

 

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. IV KK

77/13 (dot. kasacji na niekorzyść oskarżonego) – oprac. prof.

dr hab. Antoni Bajończyk ………………….. 255

to the Supreme Court judgment of 5 June 2013, ref. file no. IV KK

77/13 (concerns cassation to the disadvantage of a defendant) –

by prof. Antoni Bojańczyk ……………….. 263

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. III KK

429/13 (dot. obowiązku naprawienia szkody) – oprac. Tomasz

Pudo …………………………………. 264

to the Supreme Court judgment of 26 February 2014, ref. file no.

III KK 429/13 (concerns the obligation to redress a damage) 

by Tomasz Pudo ……………………….. 274

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2013 r.,

sygn. II AKa 119/13 (dot. dzieciobójstwa) – oprac. Anna

Golonka ……………………………….. 275

to the judgment issued by the Court of Appeal in Łódź on 24 July

2013, file ref. no. II AKa 119/2013 (concerns infanticide) 

by Anna Golonka ……………………….. 283

Z żałobnej karty/Obituary note

Wspomnienie o Hubercie Hładiju ………….. 284

In memory of Hubert Hładij ……………… 284

 

 

Komunikat Komunikat Orzecznictwo Orzecznictwo Egzekucyjna funkcja prawa karnego skarbowego Egzekucyjna funkcja prawa karnego skarbowego Nielegalna działalność bankowa – wybrane problemy praktyczne i interpretacyjne Nielegalna działalność bankowa – wybrane problemy praktyczne i interpretacyjne Nieprawidłowości dystrybucji tzw. polisolokat a znamiona przestępstwa oszustwa Nieprawidłowości dystrybucji tzw. polisolokat a znamiona przestępstwa oszustwa Odzyskiwanie usuniętych dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym Odzyskiwanie usuniętych dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym Pojęcie jednoznaczności wykładni prawa w świetle badań orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego Pojęcie jednoznaczności wykładni prawa w świetle badań orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego Prawo ofiary przestępstwa do kompensaty od państwa po zmianach z dnia 5 sierpnia 2015 r. Prawo ofiary przestępstwa do kompensaty od państwa po zmianach z dnia 5 sierpnia 2015 r. Śmierć mózgu jako granica prawnokarnej ochrony życia człowieka Śmierć mózgu jako granica prawnokarnej ochrony życia człowieka Środki kompensacyjne a zakaz reformationis in peius Środki kompensacyjne a zakaz reformationis in peius Sukcesja odpowiedzialności karnej łączących się spółek Sukcesja odpowiedzialności karnej łączących się spółek W kwestii propozycji nowelizacji nieumyślności w kodeksie karnym W kwestii propozycji nowelizacji nieumyślności w kodeksie karnym Warunki przeprowadzania przesłuchania w trybie art. 185a–185c k.p.k Warunki przeprowadzania przesłuchania w trybie art. 185a–185c k.p.k Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r.(kilka uwag do artykułu I. Pączek) Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r.(kilka uwag do artykułu I. Pączek) Wyrok skazujący jako podstawa do wydania nakazu zapłaty Wyrok skazujący jako podstawa do wydania nakazu zapłaty Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów w Prawie o prokuraturze Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów w Prawie o prokuraturze Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. II AKa 1192013 Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. II AKa 1192013 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. IV KK 7713 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. IV KK 7713 Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. III KK 42913 Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. III KK 42913 Wspomnienie o Hubercie Hładiju Wspomnienie o Hubercie Hładiju
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-07-21
Data udostępnienia informacji: 2016-07-20
Liczba odsłon: 11 131

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj