Spis treści 
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bezstronność prokuratora, osoby prowadzącej postępowanie przygotowawcze oraz innego oskarżyciela publicznego – uprawnienie czy obowiązek?

Impartiality of prosecutors, persons conducting preliminary proceedings and other public prosecutors: right or obligation? 

prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu

Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim 

Liability for offences, petty offences, and administrative torts in Polish, Czech and Slovak law

Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Modifications of the Code of Criminal Procedure in the Anti-terrorism Act

dr Piotr Góralski, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Środek zabezpieczający w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu sprawcy czynu karalnego (część 2) 

Measure of protection in the form of electronic control of a criminal offender’s location (Part 2) 

dr Piotr Grzegorczyk, dr Zbigniew Wardak, adiunkci Uniwersytetu Łódzkiego

Pojęcie broni palnej w prawie karnym

Definition of firearm in criminal law

dr hab. Katarzyna Wlaźlak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w orzecznictwie sądów administracyjnych

Prevention of domestic violence: decisions of administrative courts

Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Warszawie

Kontratypy ustawowe w prawie karnym skarbowym

Statutory excuses in penal fiscal law

dr Mikołaj Małecki, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

O usiłowaniu nieudolnym na marginesie glosy K. Kmąka

Failed attempts: some remarks à propos the commentary by K. Kmąk

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr hab. Maciej Małolepszy, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim

Criminal liability for driving a motor vehicle while intoxicated or after use of alcohol in Polish and German legal systems

Glosa/Commentary

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. I KZP 2/15 (dot. zaniżenia podatku należnego) – oprac. dr hab. Jerzy Duży, Paweł Kołodziejski 

to the Supreme Court decision of 24 June 2016, ref. no. I KZP 2/15 (concerns unlawful reduction of the amount of VAT payable)

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-16
Data udostępnienia informacji: 2017-10-16
Liczba odsłon: 11 694

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj