Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

Agnieszka Skowron, asystent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rzetelny proces karny w ujęciu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Fair criminal trial according to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

Symplistyczne i symplicystyczne podejście do reformowania systemu readaptacji w Polsce

(Over-)simplistic approach to the readaptation system in Poland

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Bezstronność prokuratora – uwagi na marginesie artykułu K. Zgryzka

Impartiality of prosecutors – remarks to the paper by K. Zgryzek

Marta Krasnowska, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Tajemnica notarialna a postępowanie sądowe

Professional privilege of a notary versus court proceedings

Marcin Janusz Szewczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej

Ograniczenia zakazu reformationis in peius oraz podstaw apelacyjnych w ujęciu art. 434 § 4 k.p.k. i art. 447 § 5 k.p.k.

Limitations on the prohibition of reformatio in peius and on the grounds for appeal, as set forth in the Code of Criminal Procedure, Article 434, § 4 and Article 447, § 5

Adam Roch, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach

Odpowiedzialność służbowa prokuratorów

Functional responsibility of prosecutors

dr Artur Kotowski, adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, asystent-specjalista, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Ujęcia interpretacji celowościowej w teorii prawa

Approaches to teleological interpretation in theories of law

Marta Pustuła, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pozycja prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w Hiszpanii

Prosecutors’ position in preliminary proceedings in Spain

Materiały szkoleniowe/Training materials

Małgorzata Kurzac, konsultant podatkowy w TPA POLAND

Czynność sprawcza uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)

Causative action of tax evasion (Fiscal Penal Code, Article 54)

Glosa/Commentary

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. K 13/15 (dot. ograniczeń w zawieraniu małżeństw) – oprac. prof. dr hab. Robert Stefanicki

to the Constitutional Tribunal judgment of 22 November 2016, ref. no.: K 13/15 (concerns restrictions on marriage) – by Prof. Robert Stefanicki

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. III KK 238/15 (dot. biegu terminu) – oprac. Tymon Markiewicz

to the Supreme Court decision of 27 August 2015, ref. no. III KK 238/15 (concerns time limits) – by Tymon Markiewicz

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji: 2017-11-21
Liczba odsłon: 8 675

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj