Spis treści 
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Romuald Kmiecik, Lublin

Jeszcze raz w sprawie abolicji indywidualnej

Individual pardon revisited

dr Natalia Wąsik, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki

Wartość dowodowa zeznań świadków w sprawach karnych o pożary

Evidentiary value of witness testimony in criminal cases on fires

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Zagrożenie karne za podżeganie i pomocnictwo

Sentencing limit for inciting, aiding and abetting

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.)

Forfeiture of an enterprise (Penal Code, Article 44a)

dr Marek Derlatka, starszy wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie

Kontrowersje wokół kary dożywotniego pozbawienia wolności

Controversies around life sentence

Sabrina Mana-Walasek, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego a naruszenie miru domowego

Occupation of premises with no legal title vs. inviolability of the home

dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Offences under the Law of 13 April 2016 on the Safety of Trading in Explosives Precursors

dr Krzysztof Czichy, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

O niestosowaniu gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych

Inapplicability of guarantees in criminal proceedings to administrative pecuniary sanctions 

Tomasz Gawliczek, radca prawny, aplikant rzecznikowskidoktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny?

Criminal-law protection of the European Union trade mark in Poland  legislative or interpretative issue?

Sławomir Dudziak, prokurator Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Pozycja prawna prokuratora po nowelizacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Legal status of prosecutors upon amendments to the administrative procedure and administrative court procedure

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Wojciech Achrem, ekspert Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie, dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, adiunkt UWM w Olsztynie

Wybrane aspekty metodyki ekspertyzy DNA

Selected aspects of the DNA analysis techniques

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. V KK 418/15 (dot. postępowania odwoławczego) – oprac. dr Marcin Janusz Szewczyk

to the Supreme Court decision of 25 February 2016, ref. no. V KK 418/15 (concerns appeal proceedings) – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph. D.

do wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. VIII Ka 790/13 (dot. warunku podwójnej przestępności) – oprac. dr Ariel Falkiewicz

to the judgment issued by the Circuit Court in Białystok on 6 February 2014, ref. no. VIII Ka 790/13 (concerns double criminality) – by Ariel Falkiewicz, Ph. D.

Orzecznictwo

Komunikat

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22
Data udostępnienia informacji: 2018-01-29
Liczba odsłon: 9 700

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj