Spis treści /Table of contents

 

Artykuły/Articles

 

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Udział prokuratora w postępowaniu sądowym wszczętym przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego … 5

Participation of a prosecutor in court proceedings brought by a subsidiary auxiliary prosecutor … 16

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary … 18

Concurrence of the grounds for extraordinary mitigation and aggravation of punishment … 30

dr Damian Wąsik, Collegium Medicum UMK; prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki

Odpowiedzialność za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia a procedury anestezjologiczne … 32

Liability for exposing a patient to life-, or health-threatening risks versus anaesthesia procedures … 55

Grzegorz Jędrzejewski, Prokurator Rejonowy w Sierpcu

Odpowiedzialność karna świadka za niektóre przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości … 57

Criminal liability of witnesses for certain offences against administration of justice … 76

dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie

Kwalifikacja prawna przestępstw związanych z transakcjami kartą płatniczą … 77

Legal classification of offences involving payment card transactions … 104

Aleksandra Krawczyk, adwokat we Wrocławiu

Prawo do nieobciążania się a postępowania restrukturyzacyjne … 105

Right of non-self-incrimination versus restructuring proceedings … 115

Tomasz Janeczek, Prokurator Regionalny w Katowicach; Adam Roch, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach

O odpowiedzialności karnej, służbowej i dyscyplinarnej prokuratorów w świetle prawa o prokuraturze … 116

Prosecutors’ criminal, functional, and disciplinary liability in the light of Law on the Prosecutor’s Office … 135

Materiały szkoleniowe/Training materials

 

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

„Paradygmaty kryminalistyki” … 137

“Paradigms in Criminology” … 153

Michał Strzelecki, prokurator Prokuratury Rejonowej w Poznaniu

Niektóre sposoby wyłudzania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej … 155

Methods of obtaining the EU co-financing funds under false pretences … 173

Glosy/Commentaries

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2014 r., sygn. IV KK 82/14 (dot. zatajenia prawdy) – oprac. dr Stanisław Łagodziński … 174

to the Supreme Court judgment of 2 October 2014, file no. IV KK 82/14 (concerns concealment of truth) – by Stanisław Łagodziński, Ph.D. … 181

do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. II AKa 275/15 (dot. zaboru środków odurzających) – oprac. dr Adam Błachnio … 182

to the judgment of 4 November 2015 of the Appellate Court in Wrocław, file no. II Aka 275/15 (concerns thefts of narcotic drugs) – by Adam Błachnio, Ph.D. … 187

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01
Data udostępnienia informacji: 2017-03-01
Liczba odsłon: 13 810

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj