Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie

Niedopuszczalność kasacji w postępowaniu karnym umorzonym „w sprawie” (in rem)

Inadmissibility of cassation recourse in discontinued criminal proceedings in rem

dr Małgorzata Szeroczyńska, prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej na kanwie artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk

Release from the doctor-patient confidentiality obligation: remarks on the paper of A. Jaskuła and K. Płończyk 

dr Piotr Góralski, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Środek zabezpieczający w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu sprawcy czynu karalnego (cz. 1) 

Measure of protection in the form of electronic control of a criminal offender’s location (Part 1)

dr hab. Arkadiusz Lach, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sankcje administracyjne i karne a zakaz podwójnego karania w świetle najnowszego orzecznictwa ETPCz oraz TS 

Administrative and legal sanctions versus prohibition of punishing the same offence twice in the light of most recent decisions of the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice (CJ) 

dr Julia Kosonoga-Zygmunt, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podobieństwo przestępstw jako przesłanka recydywy jurydycznej w prawie polskim na tle rozwiązań państw obcych 

Similarity between offences as an indication for juridical recidivism in Polish law, with comparison to foreign solutions 

Wojciech Wassermann, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Grzywna kumulatywna a nadzwyczajne złagodzenie kary na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

Cumulative fines versus extraordinary mitigation of punishment under the Act on Counteracting Drug Addiction 

dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, asystent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Prawnokarne aspekty wytwarzania i obrotu wyrobami medycznymi

Criminal-law aspects of production and trade of medical devices

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Prokurator a odpowiedzialność karna nieletnich

Prosecutors and criminal responsibility of minors

Marcin Skowronek, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zakopanem

O wykładni prounijnej. Rozważania na tle interpretacji przez Sąd Rejonowy w Zakopanem przepisów ustawy o grach hazardowych 

EU-oriented interpretation: considerations on the basis of the provisions of the Gambling Law as interpreted by the District Court in Zakopane

Materiały Szkoleniowe/Training Materials

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Czynny żal w prawie karnym. Zagadnienia podstawowe

Active repentance in criminal law: fundamentals

dr Michał Błoński, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Znaczenie zeznań funkcjonariusza policji opartych na czynności tzw. rozpytania

Importance of a police officer’s testimony based on preliminary questioning

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., sygn. III KK 230/16 (dot. zasady subsydiarności) oprac. prof. dr hab. Hanna Kuczyńska

to the Supreme Court decision of 20 October 2016, ref. no. III KK 230/16 (concerns the subsidiarity principle) – by Prof. Hanna Kuczyńska

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-09-18
Data udostępnienia informacji: 2017-09-18
Liczba odsłon: 10 713

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj