Spis treści 
Table of contents

Artykuły/Articles

dr hab. Paweł Daniluk, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wzbudzenie w zagrożonym uzasadnionej obawy spełnienia groźby w konstrukcji groźby bezprawnej 

Instilling reasonable fear of threat realisation into an individual threatened within unlawful threat constructs

dr Marta Mozgawa-Saj, adiunkt UMCS w Lublinie

Przestępstwa znieważenia oraz ograbienia zwłok, grobu i miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 i 2 k.k.)

Offences of profanation and spoliation of a corpse, grave or last resting place (Penal Code, Article 262, §§ 1 and 2)

Magdalena Kołdys, inspektor Delegatury CBA w Białymstoku

Zwalczanie przestępczości związanej z wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku VAT w opinii prokuratorów

Prosecutors’ opinions on combating VAT frauds

dr Grzegorz Ocieczek, Zastępca Szefa CBA, adiunkt UKSW w Warszawie

Test integralności. Wybrane rozwiązania prawne

Integrity testing: selected legal solutions

dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Modlitwa sędziego lub przysięgłych podczas procesu jako przedmiot zarzutu odwoławczego w postępowaniu karnym w świetle praktyki orzeczniczej sądów USA    

Judge or jury prayer at trial as a reason for appeal in criminal proceedings in the light of case law of the United States of America 

Materiały szkoleniowe/Training materials

Jan Wojtasik, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w stanie spoczynku

Refleksje wynikające z Komentarza do ustawy – Prawo o prokuraturze A. Kiełtyki i Współautorów

Reflection stemming from Commentary of A. Kiełtyka et al. to the Law on the Prosecutor’s Office

dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, asystent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Tajemnica lekarska w procesie karnym 

Medical privacy in criminal proceedings 

Glosy/Commentaries

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. SK 3/16 (dot. karalności znieważenia) – oprac. prof. dr hab. Marek Kulik

to the judgment of the Constitutional Tribunal of 20 April 2017, ref. no.: SK 3/16 (concerns the amenability to a penalty for an insult) – by prof. Marek Kulik

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2016 r., sygn. II KO 7/16 (dot. odroczenia wykonania kary) – oprac. dr Wiesław Juchacz

to the Supreme Court judgment of 8 April 2016, ref. no. II KO 7/16 (concerns the postponement of execution of a sentence) – by Wiesław Juchacz, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29
Data udostępnienia informacji: 2018-01-29
Liczba odsłon: 18 170

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj