Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

Marta Currit, adwokat w Warszawie, doktorantka INP PAN

Polityka karna sądów w odniesieniu do wybranych przestępstw przeciwko wierzycielom w świetle danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości
Penal policy of courts with regard to select offences against creditors in the light of statistical data from the Ministry of Justice

dr Marek Bielski, adwokat, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakres zastosowania negatywnej przesłanki wymiaru kary łącznej z art. 85 § 3 i 3a k.k.
Applicability of negative premise for aggregate sentence under Article 85, §§ 3 and 3a of the Penal Code

Kamil Siwek, doktorant UAM w Poznaniu

W sprawie skutkowego charakteru przestępstwa znęcania się
Effects of mistreatment

Michał Kierski, Prokurator Okręgowy w Gdańsku

Jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. – zasada czy wyjątek?
One-time hearing of a victim under Article 185a of the Code of Criminal Procedure: rule or exception?

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego
Some remarks on evidence and explanations of inebriated persons

dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Karnoprawne aspekty ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
Criminal-law aspects of the Act on effects of delegating work to foreigners

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. III KK 137/17 (dot. wykładni art. 291 k.k.) – oprac. dr Małgorzata Gałązka
to the Supreme Court judgment of 28 June 2017, file ref. no: III KK 137/17 (concerns interpretation of Article 291 of the Penal Code) – by Małgorzata Gałązka, Ph.D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Data udostępnienia informacji: 2018-11-13
Liczba odsłon: 9 763

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj