add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 5/2018 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Romuald Kmiecik, Lublin

Prokurator „stronniczą” czy „bezstronną” stroną w postępowaniu sądowym?
Are prosecutors “partial” or “impartial” parties to court proceedings?

dr Michał Kurowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi del. do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Immunitet parlamentarny a gromadzenie dowodów w postępowaniu karnym
Parliamentary immunity versus collection of evidence in criminal proceedings

dr Blanka Julita Stefańska, adiunkt Uczelni Łazarskiego

Kara pozbawienia wolności do 20 lat
Sentence of up to 20 years imprisonment

dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, asystent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Błędy w sztuce lekarskiej w praktyce lekarza medycyny rodzinnej – aspekty prawnokarne i prawnomedyczne
Medical errors in family practice: criminal law and medical law aspects

dr Julia Kosonoga-Zygmunt, UKSW w Warszawie

Zgoda rodziców na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi
Parental consent to medical treatment for a minor child

Adam Roch, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach

Zmiana przepisów przejściowych dotyczących przedawnienia w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów
Change in temporary provisions governing a statute of limitations for disciplinary proceedings against prosecutors

dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zabójstwo „z rozkazu Boga” a niepoczytalność sprawcy w świetle orzecznictwa sądów USA
Murder on the command of God versus a perpetrator’s insanity in the light the case law of U.S. courts

Materiały szkoleniowe/Training materials

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku

Udział prokuratora w postępowaniu wykonawczym po ostatnich zmianach Kodeksu karnego wykonawczego
Prosecutor’s participation in enforcement proceedings following recent amendments to the Executive Penal Code

Aleksandra Hyła, aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

Analiza śladów cyfrowych
Analysis of digital traces

Glosa/Commentary

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. III KK 349/16 (dot. kradzieży z włamaniem) – oprac. prof. dr hab. Arkadiusz Lach
to the Supreme Court judgment of 22 March 2017, ref. no.: III KK 349/16 (concerns burglary and theft) – by Prof. Arkadiusz Lach

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-05-27
Data udostępnienia informacji: 2018-05-27
Liczba odsłon: 13 620

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj